Eesti dopinguvastased reeglid (kehtiv alates 1. jaanuar 2015)

Maailma dopinguvastane koodeks võeti vastu 2003. aastal. Samal aastal allkirjastas Eesti Vabariigi valitsus Kopenhaageni deklaratsiooni, millega Eesti riik kohustus koodeksit järgima. Eesti dopinguvastaste reeglite (EDR) koostamisel juhinduti WADA koodeksist.

Dopinguvastatste reeglite järgimine on spordiga tegelemisel samaväärne võistlusmääruste järgimisega, sest mõlemad määravad ära spordiga tegelemise eeldused ja tingimused. Sportlaste ja sportlaste abipersonali nõustumine reeglitega on võistlustest osavõtu eeltingimuseks. Sportlase tervise hoidmine ning ausa mängu põhimõtete järgimine on spordiga tegelemise olulisimateks aluspõhimõteteks ja eesmärkideks ning dopinguvastaste reeglite rikkumine on nende põhimõtete täitmise ja eesmärkide saavutamise suurimaks ohuks.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Sihtasutuse Eesti Antidoping poolt kinnitatud reeglid jõustusid esmakordselt 1. jaanuaril 2010. 2012. aastal viidi reeglitesse sisse muudatused ning kinnitati uus redaktsioon, mis kehtis 26.04.2012 kuni 1.01.2015.  Tulenevalt koodeksi ulatuslikust muutmisest, mis võeti vastu 2014. aastal ja jõustus 1. jaanuarist 2015, kinnitati reeglite käesolev redaktsioon kehtivusega alates 1.01.2015.

Seoses WADA 2021 koodeksi rakendumisega on koostamisel uued Eesti dopinguvastased reeglid (EDR), mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2021.