Maailma dopinguvastane programm hõlmab kõiki elemente, mis on vajalikud selleks, et tagada rahvusvaheliste ja riiklike dopinguvastaste programmide optimaalne ühtsus ning neis parimate lahenduste rakendamine.

Need põhielemendid on:

I tasand:   koodeks

II tasand:  rahvusvahelised standardid ja tehnilised dokumendid

III tasand: suunised ja parimate lahenduste näidised

             

Maailma dopinguvastane koodeks on raam dopinguvastasele süsteemile. Selle on heaks kiitnud kogu olümpialiikumine, samuti paljud maailma spordiorganisatsioonid ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid.

UNESCO spordis dopingu kasutamise vastase konventsiooni, mille lisaks on dopinguvastane koodeks, on hetkeseisuga tunnustanud 189 riiki. Eesti valitsus on juunis 2003. aastal allkirjastanud Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) põhimõtteid.

Koodeks jõustus esimest korda 2004. aasta juulis. Esimesed muudatused hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2009. Teine muudatuste kogum jõustus 1. jaanuaril 2015. Koodeks uuenes taas alates 01. jaanuarist 2021. 

WADA rahvusvahelised standardid, lisaks koodeksile, on koostöös koodeksi allakirjutajate ja valitsustega töötatud välja WADA erinevate tehniliste ja tegevusvaldkondade jaoks   järgmistel teemadel: keelatud ainete ja meetodite nimekiri, testimine ja uurimine, raviotstarbelise kasutamise erandid, laborid, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse  ning koodeksi järgimine.

Rahvusvaheliste standardite eesmärk on ühtlustada dopinguvastaste programmide konkreetsete tehniliste ja talitluslike osade eest vastutavate dopinguvastaste organisatsioonide tegevust. Koodeksist kinnipidamiseks on kohustuslik järgida rahvusvahelisi standardeid.

World Anti-Doping Code (ENG) 2021

Rahvusvahelisi standardeid on alates 2021. aastast kokku kaheksa:

  1. Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri 2023 (WADA Prohibited List),
  2. Testimis- ja uurimisstandard (ISTI),
  3. Laborite standard (ENG) (ISL),
  4. Raviotstarbelise kasutamise erandite rahvusvaheline standard (ISTUE),
  5. Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse standard (ISPPPI),
  6. Koodeksi allakirjutajate vastavuse standard (ENG) (ISCCS),
  7. Koolitustegevuse standard (ISE) – lisandus alates 2021
  8. Tulemuste haldamise standard (ISRM) – lisandus alates 2021

Koodeksi ja standardite ametlikku teksti hoiab WADA ning see avaldatakse inglise ja prantsuse keeles. Kui tõlked on ingliskeelse tekstiga vastuolus, lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Sportlaste õiguste akt

Maailma Antidopingu Agentuur WADA avaldas 18. juunil 2020 oma kodulehel sportlaste dopinguvastaste õiguste dokumendi, mille WADA täitevkomitee kiitis 7. novembril 2019 Katowice maailmakonverentsi ajal heaks. Dokument, mille töötas välja WADA sportlaskomitee, konsulteerides tuhandete sportlaste ja sidusrühmadega kogu maailmas, põhineb WADA uuel, 2021. aasta koodeksil ja rahvusvahelistel standarditel ning selle eesmärk on tagada, et sportlaste dopinguvastased õigused oleksid selgelt sätestatud, kättesaadavad ja universaalselt kohaldatavad.

Sportlaste dopinguvastaste õiguste akt

Ingliskeelne tekst on loetav siin