27.01.2021

Alates 2021 lisandus uus dopinguvastane reegel

Doping tähendab WADA koodeksi artiklites 2.1–2.11 sätestatud ühe või enama dopinguvastase reegli rikkumist. Uuenenud 2021. aasta WADA koodeksiga täienes dopinguvastaste reeglite nimekiri (senise 10 asemel nüüdsest 11 reeglit).

 

Uus artikkel 2.11. Sportlase või muu isiku tegevus eesmärgiga hoida ära ametiasutustesse pöördumine või maksta selle eest kätte.

Mida see tähendab?

* teise isiku ähvardamine või hirmutamine on mis tahes toiming eesmärgiga hoida ära isiku heauskne pöördumine WADA, dopinguvastase organisatsiooni, õiguskaitseorgani või muu asjaosalise organisatsiooni nimel uurimist teostava isiku poole dopinguvastase reegli väidetava rikkumise või koodeksi väidetava täitmata jätmise kohta teabe edastamiseks;

* kätte maksmine isikule, kes on heauskselt andnud WADA-le, dopinguvastasele organisatsioonile, õiguskaitseorganile või muu asjaosalise organisatsiooni nimel uurimist teostavale isikule tõendeid või teavet dopinguvastase reegli väidetava rikkumise või koodeksi väidetava täitmata jätmise kohta.

Kättemaks, ähvardamine ja hirmutamine hõlmavad asjaomase isiku vastast tegu, kui sellel puudub heauskne ajend või see on ebaproportsionaalne reaktsioon. Selle artikli eesmärk on kaitsta isikuid, kes annavad teavet heauskselt, mitte isikuid, kes esitavad teadvalt valeteateid.

Kättemaks tähendaks näiteks tegevust, millega ohustatakse teavet edastanud isikute, nende perekondade või nendega seotud isikute füüsilist või vaimset heaolu või majandushuve. Kättemaksuna ei käsitleta olukorda, kus dopinguvastane organisatsioon esitab teavet andnud isiku vastu heauskselt dopinguvastase reegli rikkumise väite. Artikli 2.11. tähenduses ei loeta teadet esitatuks heauskselt, kui teate esitanud isik teab, et see ei vasta tõele.

 

Vaata üle kõik dopinguvastaste reeglite rikkumised koos 2021 koodeksi täpsustavate kommentaaridega:

     1. Keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis [2.1]
Sportlaste isiklik kohustus on tagada, et nende kehasse ei satuks ühtki keelatud ainet ning vastutavad ükskõik millise keelatud aine või selle metaboliitide või markerite eest, mis leitakse nende proovidest. Eeltoodu põhjal ei ole nimetatud dopinguvastase reegli rikkumise tuvastamiseks vaja tõendada, et sportlane on ainet kasutanud tahtlikult, süüliselt, hooletuse tõttu või teadlikult. Vt lisakommentaare WADA koodeksist.

     2. Sportlasepoolne keelatud aine või keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse [2.2]
Sportlaste isiklik kohustus on tagada, et nende organismi ei satuks ühtki keelatud ainet ja nad ei kasutataks ühtki keelatud meetodit. Ühtlasi  ei ole keelatud aine või keelatud meetodi kasutamisega seostuva dopinguvastase reegli rikkumise tuvastamiseks vaja tõendada, et sportlane on ainet või võtet kasutanud tahtlikult, süüliselt, hooletuse tõttu või teadlikult. Seega piisab rikkumise toimepanekuks sellest, et keelatud ainet või keelatud meetodit kasutati või üritati kasutada.

     3. Sportlasepoolne proovi võtmisest kõrvalehoidmine, sellest keeldumine või selles mitteosalemine [2.3]
Proovi võtmisest kõrvalehoidmine või ilma mõjuva põhjuseta sellest keeldumine või selles mitteosalemine pärast nõuetekohaselt volitatud isikult teate saamist. Proovi võtmisest kõrvalehoidmist keelava dopinguvastase reegli rikkumisega oleks tegemist näiteks juhul, kui tõendatakse, et sportlane peitis end dopingukontrolliametniku eest eesmärgiga hoiduda teate saamisest või testimisest. Proovi võtmises mitteosalemine võib tähendada sportlase tahtlikku või hooletut käitumist, kuid proovi võtmisest kõrvalehoidmine või sellest keeldumine kujutab endast sportlase tahtlikku käitumist.

     4. Sportlasepoolsed asukohateabega seotud rikkumised [2.4]
Registreeritud testimisbaasi kuuluva sportlase puudumine testimiselt ja/või asukohateabe esitamata jätmine tulemuste haldamise rahvusvahelise standardi tähenduses kolmel korral kaheteistkümne (12) kuu jooksul.

     5. Sportlase- või muu isiku poolne dopingukontrolli mis tahes osaga manipuleerimine või manipuleerimise katse [2.5]
Kommentaar mõiste „manipuleerimine“ juurde. Näiteks on selle artikli alusel keelatud testimise käigus muuta dopingukontrollivormile kantud identifitseerimisnumbreid, lõhkuda B-proovi analüüsi käigus B-proovi pudelit, muuta proovi, lisades sellesse võõrainet, või hirmutada või püüda hirmutada võimalikku tunnistajat või dopingukontrollimenetluse raames juba tunnistuse või teavet andnud tunnistajat. Manipuleerimine hõlmab ka väärkäitumist tulemuste haldamise ajal. Meetmeid, mis on võetud isiku õiguspäraseks kaitseks dopinguvastase reegli rikkumise süüdistuse vastu, ei loeta manipuleerimiseks. Ründavat käitumist dopingukontrolliametniku või muu dopingukontrolli kaasatud isiku suhtes, mis muul juhul ei tähenda manipuleerimist, arutatakse spordiorganisatsioonide distsiplinaareeskirjade alusel.

     6. Sportlase- või sportlase tugiisiku poolne keelatud aine või keelatud meetodi valdamine [2.6]
Mis tahes keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase poolt võistlussiseselt või mis tahes võistlusväliselt keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase poolt võistlusväliselt, kui sportlane ei tõenda, et sellise aine või meetodi valdamine on kooskõlas artikli 4.4 alusel võimaldatud raviotstarbelise kasutamise erandiga, või ei esita muud vastuvõetavat põhjendust. Mis tahes keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase tugiisiku poolt võistlussiseselt või mis tahes võistlusväliselt keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase tugiisiku poolt võistlusväliselt seoses sportlase, võistluse või treeninguga, kui sportlase tugiisik ei tõenda, et sellise aine või võtte valdamine on kooskõlas artikli 4.4 alusel sportlasele võimaldatud raviotstarbelise kasutamise erandiga, või ei esita muud vastuvõetavat põhjendust.

Vastuvõetav põhjendus ei ole näiteks keelatud aine ostmine või valdamine sõbrale või sugulasele edasiandmiseks, välja arvatud põhjendatud meditsiiniliste asjaolude korral, kui arst on väljastanud vastavale isikule retsepti, nt insuliini ostmiseks diabeetikust lapsele.
Vastuvõetav põhjendus võib muu hulgas olla näiteks a) olukord, kus sportlane või meeskonna arst valdab keelatud aineid või meetodit ägedate terviseprobleemide ja hädaolukordade tarbeks (nt epinefriini automaatsüstal) või b) olukord, kus sportlane valdab keelatud ainet või meetodit ravieesmärgil vahetult enne raviotstarbelise kasutamise erandi taotlemist ja sellekohase otsuse saamist.

     7. Mis tahes keelatud aine või keelatud meetodi sportlase- või muu isiku poolne edasiandmine või edasiandmise katse [2.7]

Edasiandmine – keelatud aine või keelatud meetodi (kas vahetult või mis tahes elektrooniliste või muude vahendite abil) müümine, andmine, vedu, saatmine, kohaletoimetamine või levitamine (või nimetatud eesmärgil valdamine) mis tahes kolmandale isikule sportlase, sportlase tugipersonali või mis tahes muu isiku poolt, kes kuulub dopinguvastase organisatsiooni volialasse.

     8. Mis tahes sportlasele võistlussiseselt mis tahes keelatud aine manustamine või manustamise katse või tema suhtes keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse, või mis tahes sportlasele võistlusväliselt mis tahes keelatud aine manustamine või manustamise katse või tema suhtes võistlusväliselt keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse sportlase või muu isiku poolt [2.8]

     9. Sportlase- või muu isiku poolne osavõtt või osavõtu katse [2.9]
Abi osutamine, kihutamine, kaasa aitamine, kallutamine, ühine tegutsemine, varjamine või muu tahtlik osavõtt tegevusest või katse võtta osa tegevusest, millega teine isik rikub dopinguvastast reeglit, teeb katset seda teha või rikub artiklit 10.14.1. Osavõtt või osavõtu katse võib seisneda kas füüsilises või psühholoogilises abistamises.

    10. Sportlase või muu isiku keelatud seotus [2.10]
Sportlase või muu dopinguvastase organisatsiooni volialasse kuuluva isiku kutsealane või spordist tulenev seotus sportlase mis tahes tugiisikuga:

* kes kannab võistluskeeldu, juhul kui ta kuulub dopinguvastase organisatsiooni volialasse, või

* kes, juhul kui ta ei kuulu dopinguvastase organisatsiooni volialasse ja koodeksi järgi ei ole tulemuste haldamise menetluses määratud võistluskeeldu, on süüdi mõistetud toimingus või kelle suhtes on kriminaal-, distsiplinaar- või kutsealase menetluse raames leitud, et ta on teinud toimingu, mis oleks tähendanud dopinguvastaste reeglite rikkumist, kui selle isiku suhtes kehtiksid koodeksiga kooskõlas olevad reeglid. Selline isik loetakse mittesobivaks kas kuue (6) aasta jooksul, arvates kriminaal-, kutsealase või distsiplinaarmenetluse raames langetatud otsusest, või kui kriminaal-, distsiplinaar- või kutsealases menetluses määratud karistus on pikem, siis kuni nimetatud menetluses määratud karistuse lõpuni, või

* kes tegutseb eelpool nimetatud punktides kirjeldatud isiku esindaja või vahendajana.

Sportlased ja muud isikud ei tohi teha koostööd juhendajate, treenerite, arstide või sportlase muu tugipersonaliga, kellele on määratud võistluskeeld dopinguvastase reegli rikkumise tõttu või kes on kriminaalkorras või kutsealase distsiplinaarmenetluse raames mõistetud süüdi dopinguga seotud teos. Keelatud on ka seotus mis tahes muu sportlasega, kes tegutseb treenerina või sportlase tugiisikuna talle määratud võistluskeelu ajal. Näiteid keelatud seotuse kohta: treenimis-, strateegia-, oskuste-, toitumis- või ravialase nõuande saamine; nõustamise, ravi või retseptide saamine; mis tahes kehaeritiste andmine analüüsideks või sportlase tugiisikul agendi või esindajana tegutsemise võimaldamine. Keelatud seotusega ei pea kaasnema mis tahes vormis hüvitise maksmist. Kuigi artikliga 2.10 ei kohustata dopinguvastast organisatsiooni teavitama sportlast või muud isikut sportlase tugiisiku mittesobivusest, oleks niisuguse võimaliku teate olemasolu tähtis tõend selle kohta, et sportlane või muu isik teadis sportlase tugiisiku mittesobivusest.

     11. Sportlase või muu isiku tegevus eesmärgiga hoida ära ametiasutustesse pöördumine või maksta selle eest kätte [2.11]
* mis tahes toiming, millega ähvardatakse või püütakse hirmutada teist isikut eesmärgiga hoida ära isiku heauskne pöördumine WADA, dopinguvastase organisatsiooni, õiguskaitseorgani, järelevalve- või kutsealase distsiplinaarorgani, asjakohaseid asju arutava organi või WADA või dopinguvastase organisatsiooni nimel uurimist teostava isiku poole dopinguvastase reegli väidetava rikkumise või koodeksi väidetava täitmata jätmise kohta teabe edastamiseks;
* kätte maksmine isikule, kes on heauskselt andnud WADA-le, dopinguvastasele organisatsioonile, õiguskaitseorganile, järelevalve- või kutsealasele distsiplinaarorganile, asjakohaseid asju arutavale organile või WADA või dopinguvastase organisatsiooni nimel uurimist teostavale isikule tõendeid või teavet dopinguvastase reegli väidetava rikkumise või koodeksi väidetava täitmata jätmise kohta.

Artikli 2.11 tähenduses hõlmavad kättemaks, ähvardamine ja hirmutamine asjaomase isiku vastast tegu, kui sellel puudub heauskne ajend või see on ebaproportsionaalne reaktsioon.Selle artikli eesmärk on kaitsta isikuid, kes annavad teavet heauskselt, mitte isikuid, kes esitavad teadvalt valeteateid.Kättemaks tähendaks näiteks tegevust, millega ohustatakse teavet edastanud isikute, nende perekondade või nendega seotud isikute füüsilist või vaimset heaolu või majandushuve. Kättemaksuna ei käsitata olukorda, kus dopinguvastane organisatsioon esitab teavet andnud isiku vastu heauskselt dopinguvastase reegli rikkumise väite. Artikli 2.11 tähenduses ei loeta teadet esitatuks heauskselt, kui teate esitanud isik teab, et see ei vasta tõele.