SA Eesti Antidoping (EAD) asutati EOK poolt 2007 aastal. EAD missiooniks oli koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega seista puhta spordi eest Eestis, kasutades ning arendades selleks vajalikke erialaseid teadmisi ja oskusi. EAD kolm tegevussuunda olid: dopingukontrollide planeerimine ja läbi viimine, antidopingualane koolitus- ja teavitustöö ning nii siseriiklik kui rahvusvaheline dopinguvastane koostöö ja ennetustöö.

Perioodil 2019-2020 laiendati EAD tegevusvaldkondi ja Eesti Olümpiakomitee asutas uue, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE). EADSE kompetentsi lisandub lisaks dopinguvastasele tegevusele ka kokkuleppemängude, väärkohtlemise ja pealtvaatajate turvalisuse temaatika. EADSE eesmärk on edendada ausat, eetilist ja turvalist sporti ning liikumisharrastust koostöös ühiskondlike, riiklike ja rahvusvaheliste osapooltega.

Eesti Antidopingu ja Sporieetika Sihtasutus

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) (registrikood 90014804)on asutatud Eesti Olümpiakomitee poolt 6. juunil 2019 ning kantud äriregistrisse 18. september 2019.

Meie visioon

Eesti sport ja liikumisharrastus on aus, eetiline ja turvaline

Meie missioon

Edendada ausat, eetilist ja turvalist sporti ning liikumisharrastust koostöös ühiskondlike, riiklike ja rahvusvaheliste osapooltega

EADSE on valdkonna pädevuskeskus, mille tegevused on:

  • nõustav ja koordineeriv, mis tegeleb ausa, eetilise ja turvalise spordi ning liikumisharrastuse edendamisega;
  • suunatud harrastajatele, sportlastele, spordi tugipersonalile ja spordiorganisatsioonidele;
  • spordis osalejate harimine ja nõustamine;
  • reegliteja juhiste koostamine ning jõustamine, ning kontroll ja järelevalve.

Lisaks on EADSE tegevusvaldkonnas kompetents ja vastutus kokkuleppemängude, väärkohtlemise ja spordivõistluste turvalisuse teemade ennetus- ja teavitustöös.

Meie väärtused

Usaldusväärsus: oleme vastutustundlikud ja professionaalsed.

Õiglus: oleme süsteemsed, järjekindlad, järgime kõiki reegleid ja kohtleme kõiki võrdselt.

Avatus: oleme kaasavad ja avatud koostööle.

Hoolivus: oleme tähelepanelikud, lugupidavad ja julgustavad.

Meie ainulaadsus

  • EADSE on ainus Maailma Dopinguvastase Agentuuri WADA poolt tunnustatud dopinguvastane organisatsioon Eestis;
  • EADSE on Eestit esindav riiklike ja regionaalsete dopinguvastaste organisatsioonide ülemaailmse võrgustiku iNADO liige;
  • EADSE on spordivõistlustega manipuleerimise vastases Euroopa võrgustiku Group of Copenhageni liige;
  • EADSE on spordis turvalisust edendav ja väärkohtlemist ennetav katusorganisatsioon Eestis;
  • EADSE on Euroopa Nõukogu spordivõistluste turvalisust käsitleva konventsiooni partner.