Antidoping

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE)dopinguvastases võitluses seisab puhta spordi eest Eestis koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

EADSE viib läbi:

 • kvaliteetset dopingukontrolli
 • erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd
 • ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse.

Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest. Sport ja liikumisharrastus Eestis on oma olemuselt ja avaliku arvamuse hinnangul dopinguvaba ning Eestit tuntakse ausa spordiriigina.

Väärtused

 • Töö kvaliteet – Kõigis töövaldkondades viiakse tegevused ellu professionaalselt ja vastutustundlikult. Testimistel garanteeritakse kõikide testi tingimuste täitmise tagades kõikide sportlaste võrdse kohtlemise ning välistades tulemuste vaidlustamise EADSE tegevusest või tegevusetusest tingitud asjaolude tõttu.
 • Rahvusvaheline tase – meie tegevus vastab rahvusvaheliselt kokkulepitud nõuetele ning tavadele, mida tagame jätkuva ja aktiivse piiriülese koostöö kaudu
 • Põhimõttekindlus – töötame iseseisva ja sõltumatu organisatsioonina, mis lähtub maailma dopinguvastases koodeksis kokkulepitud põhimõtetest ja reeglitest, välistades oma tegevuse manipuleerimise ja mõjutamise teistsuguseid eesmärke omavate huvipoolte poolt
 • Usaldusväärsus ja abivalmidus – partnerluses oleme lojaalsed ja vastutulelikud kõikidele dopinguvastases tegevuses osalejatele
 • Konfidentsiaalsus – hoiame meile usaldatud saladusi ning konfidentsiaalset informatsiooni ja kaitseme meie tegevusse kaasatud erinevate osapoolte õigust privaatsusele
 • Läbipaistvus – tehtud otsused ja valikud on põhjendatud ning arusaadavad

Antidopingu alases töös lähtub EADSE WADA koodeksist.

Dopinguvastased programmid rajanevad spordi põhiväärtusel. Seda nimetatakse sageli spordi vaimuks, mis on eetiline püüdlemine inimliku täiuse poole iga sportlase loomuliku ande pühendunud viimistlemise teel.

Dopinguvastaste programmide eesmärk on kaitsta sportlaste tervist ning anda neile võimalus püüelda inimliku täiuse poole ilma keelatud aineid ja keelatud võtteid kasutamata.

Dopinguvastaste programmide eesmärk on säilitada ausat sporti, pidades silmas reeglitest kinnipidamist, teisi võistlejaid, õiglast konkurentsi, võrdseid võimalusi ja väärtust, mida puhas sport maailmale pakub.

Spordi vaim seisneb inimese hinge, keha ja mõistuse pühitsemises. See seisab olümpiamängude idee keskmes ning sellele on iseloomulikud spordis ja spordi kaudu leitavad väärtused, sealhulgas:

 • tervis;
 • eetika, aus mäng ja õiglus;
 • sportlaste koodeksis sätestatud õigused;
 • püüdlemine parimate saavutuste poole;
 • iseloom ja haridus;
 • rõõm ja lõbu;
 • meeskonnatöö;
 • pühendumine;
 • austus reeglite ja seaduste vastu;
 • austus enese ja teiste osalejate vastu;
 • julgus;
 • ühtsus ja solidaarsus.

Spordi vaim väljendub selles, milline on meie aus mäng.

Doping on spordi vaimuga põhimõttelises vastuolus.