Treeneritele ja tugipersonalile

EADSE regulatsioonid treeneritele ja tugipersonalile lähtuvad treeneri eetikakoodeksist ning lastekaitseseadusest ning spordiseadusest. Treeneri on kohustatud järgima lisaks ka spordiorganisastsiooni poolt kehtestatud reegleid

Treener peab olema teadlik oma rollist, et tagada kõigile spordis osalejatele turvaline, kaasav ja eetiline spordikeskkond. Treeneri organiseeritus, toetus ja eeskuju on olulised, et luua positiivne spordikeskkond, mis toetab sportlaste/treenitavate sportlikke saavutusi ning mõjub positiivselt nende sotsiaalsele, emotsionaalsele ja füüsilisele arengule. Spordi eetika põhimõtteid järgiv treener sekkub mistahes väärkäitumisse ja nõuab selle lõpetamist ning vajadusel teavitab organisatsiooni juhtkonda või teatab abivajavast lapsest (sportlasest) lasteabi telefonil 116111. Ohus olevast lapsest tuleb teatada telefonil 112. Spordi kaitstuse meetmeid järgides saab ennetada väärkäitumise normaliseerimist spordis. Kui me mistahes väärkäitumisse ei sekku, on mittesekkuja kaasosaline. Kehtestatud organisatsioonisisesed käitumisjuhised aitavad spordis väärkohtlemist/väärkäitumist ennetada. Käitumisjuhiste järgimine peab olema kõikidele organisatsiooni liikmetele, töötajatele ja lepingulistele klientidele kohustuslik. Treener kui võtmeisik tutvustab organisatsioonisiseseid käitumisjuhiseid sport
lastele ja lastevanematele ning tegutseb ka ise vastavalt kehtestatud juhistele.

Lastekaitseseaduse eesmärk on kaitsta lapsi ja noori, et nad saaksid kasvada turvalises ja toetavas keskkonnas. Treenerid puutuvad oma töös reeglina kokku laste ja noortega, nii et seaduse § 18 lg 2 järgi on treener lapsega töötav isik, kellena töötamisele seab seadus omad piirangud (näiteks ei tohi lastega töötada teatavate kuritegude eest karistatud isikud) ja kellele seadus kehtestab kindlad kohustused, muu hulgas kohustuse selgitada lapsele, kuidas hoida oma tervist ning vähendada riske ja ennetada ohtu. Seaduse § 24 keelab laste väärkohtlemise, sealhulgas lapse hooletusse jätmise ning vaimse, emotsionaalse, kehalise ja seksuaalse väärkohtlemise. Keelatud on ka lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline või mis tahes muul viisil karistamine, mis ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist.

TREENERI KOHUSTUSED
• Treener teab, mis on vääkohtlemine.
• Treener teab, mida väärkohtlemise juhtumi avastamise korral teha.
• Treener järgib spordiorganisatsiooni kodukorda või koostab ise reeglid, mis määratlevad, milline käitumine on osapooltele lubatud ja milline keelatud.
• Treener on oma käitumisega eeskujuks ning viib eetikakoodeksis ja kodukorras sõnastatud mõtteviisi treenitavate ja nende vanemateni.