Spordiseadus

111Spordivõistlustega manipuleerimise vastane riiklik kontaktpunkt

(1) Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks luuakse riiklik kontaktpunkt (edaspidi kontaktpunkt), mis:

  1. kogub ja edastab asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud teavet;
  2. koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust;
  3. võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatutest ja kahtlastest, Eestis toimuvate spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest ning edastab vajaduse korral hoiatusi;
  4. edastab teavet võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele, spordiorganisatsioonidele või spordikihlvedude korraldajatele;
  5. teeb koostööd kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas teiste riikide kontaktpunktidega.

(2) Kontaktpunkti ülesandeid täidab Kultuuriministeerium. Kultuuriminister võib kontaktpunkti ülesanded halduslepingu alusel anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Halduslepingu sõlmimisel teostab halduslepingu täitmise üle järelevalvet Kultuuriministeerium.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab haldusülesande täitjal jätkata haldusülesande täitmist, korraldab haldusülesande edasise täitmise Kultuuriministeerium.[RT I, 28.02.2020, 1 – jõust. 01.03.2020]

Riiklik kontaktpunkt

Riiklik kontaktpunkt on Macolini konventsiooni artiklis 13 kirjeldatud peamine riiklik keskus, mis on pühendatud spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse koordineerimisele riiklikul tasandil.

Kultuuriministeeriumi ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse vahel 23. detsembril 2020 tähtajatult sõlmitud halduslepinguga volitati EADSE-le haldusülesanne järgmises:

1. Lepingu ese

1.1. Lepinguga volitab Kultuuriministeerium EADSE-t täitma haldusülesannet, milleks on spordiseaduse § 11¹ alusel spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmine:

1.1.1. kogub ja edastab asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud teavet;

1.1.2. koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust;

1.1.3. võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatutest ja kahtlastest, Eestis toimuvate spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest ning edastab vajaduse korral hoiatusi;

1.1.4. edastab teavet võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele, spordiorganisatsioonidele või spordikihlvedude korraldajatele;

1.1.5. teeb koostööd kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas teiste riikide kontaktpunktidega.

Strateegia

EADSE strateegilised eesmärgid ja tegevuskava spordivõistlustega manipuleerimise vastases ennetustöös

Näidisreeglid

Spordivoistlustega manipuleerimise tõkestamise näidisreeglid spordiorganisatsioonidele