Doping tähendab WADA koodeksi artiklites 2.1–2.11 sätestatud ühe või enama dopinguvastase reegli rikkumist.

Dopinguvastaste reeglite rikkumised on alljärgnevad:

Keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis. Sportlane vastutab kõige eest, mis tema kehast leitakse.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Keelatud aine või keelatud võtte kasutamine või kasutamise katse sportlase poolt.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Dopinguproovi võtmisest kõrvalehoidmine, sellest keeldumine või selles mitteosalemine ilma mõjuva põhjuseta.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Registreeritud testimisbaasi kuuluva sportlase ebaõnnestunud testikatse või asukohateabe esitamata jätmine kolmel korral 12 kuu jooksul.

Võistluskeeld: kuni 2 aastat

Dopingukontrolli mis tahes osaga manipuleerimine või manipuleerimise katse. Keelatud on rikkuda dopingukontrolli vormile kantud infot, lõhkuda proovivõtuvahendeid, häirida protseduuri jms.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase või sportlase tugiisiku poolt.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Keelatud aine või keelatud meetodi vahendamine (müümine, edasiandmine, vedu, saatmine, levitamine), või vahendamise katse.

Võistluskeeld: 4 aastat kuni eluaegne

Sportlasele mis tahes keelatud aine manustamine või manustamise katse, keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse sportlase või muu isiku poolt.

Võistluskeeld: 4 aastat kuni eluaegne

Dopingureegli rikkumisele kaasa aitamine, kallutamine, ühine tegutsemine, varjamine või muu tahtlik osavõtt keelatud tegevusest või selle katse.

Võistluskeeld: 2 kuni 4 aastat

Koostöö võistluskeeldu või dopingureegli rikkumise eest karistust kandva isikuga.

Võistluskeeld: 1 kuni 2 aastat

Tegevus, millega püütakse takistada dopingu kasutamisest teavitamist või selle eest kätte maksmine.

Võistluskeeld: 2 aastat kuni eluaegne

Kui A-proov on positiivne

Kui sportlase A-proovis tuvastatakse halb analüütiline leid, uuritakse esialgu, kas sportlasel on vastava aine kohta raviotstarbeline luba ning kas proov võeti ja seda analüüsiti kooskõlas kehtestatud normidega. Kui algne läbivaatus leidu ei õigusta, teavitatakse sportlast kirjalikult tulemustest ja tema õigusest taotleda B-proovi analüüsi. Selles etapis võidakse kohaldada esialgset võistluskeeldu. Kui ka B-proov kinnitab A-proovi analüüsi tulemust, jätkab rahvuslik dopinguvastane organisatsioon (Eestis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus) tulemuste haldusmenetlust, mille juurde kuulub sportlase õigus erapooletule ärakuulamisele.

Sportlane peab omalt poolt selgitama, kuidas keelatud aine tema organismi sattus. Soovitav on kirjutada selgituskiri nii täpselt kui võimalik, vormistada see korrektselt ning lasta kellelgi üle lugeda. Nõu tasub pidada ka EADSE esindajatega.

Dopinguvastaste reeglite rikkumise eest võidakse määrata karistus hoiatusest eluaegse võistluskeeluni. Karistus sõltub dopinguvastase reegli rikkumisest, keelatud aine tüübist, süü suurusest, süü puudumist näitavatest teguritest ja varasematest karistustest. Võistlussisese testimise korral hõlmab karistus ka sellel võistlusel saavutatud tulemuste automaatset tühistamist ning medalitest ja muudest auhindadest ilmajäämist.

Karistuste määramist reguleerib, kas sportlase organismist on leitud määratlemata või määratletud aine (vt koodeksi artikkel 10.2.1). Kui sportlase organismist on leitud määratlemata keelatud ainet (nt steroidid, meldoonium, kokaiin), siis sportlane peab tõendama, et dopinguvastase reegli rikkumine ei olnud tahtlik.

Menetluse skeem

Kui sportlane seda tõendada ei suuda, ütleb koodeks, et karistuseks on nelja-aastane võistluskeeld. Kui sportlase organismist on leitud määratletud aine (nt pseudoefedriin, kanep), siis peab dopinguvastane organisatsioon tõendama, et dopinguvastase reegli rikkumine oli tahtlik. Kui seda suudetakse tõendada, on võistluskeeld samuti neli aastat.

Mida tähendab „tahtlik“? Koodeksis kasutatakse mõistet nende sportlaste tuvastamiseks, kes petavad (vt koodeksi artikkel 10.2.3). Tahtlik dopinguvastase reegli rikkumine on juhul, kui sportlane teadis, et see tähendab rikkumist. Ka siinjuures tehakse vahet, kas sportlase organismist on leitud määratletud või määratlemata aine. Kui tegemist on määratletud ainega, mis on keelatud ainult võistluste ajal (nt pseudoefedriin, kanep) ja sportlane suudab tõendada, et kasutas seda ainult võistlusväliselt, ei ole see tahtlik rikkumine. Kui sportlase organismist leitakse võistluste ajal ainet, mis ei ole määratletud, aga on võistluste ajal keelatud (nt kokaiin), siis ei ole see tahtlik rikkumine, kui sportlane suudab tõendada, et keelatud ainet kasutati võistlusväliselt ja see ei olnud seotud sportliku sooritusega (nt selgitab sportlane, et tarvitas kokaiini peol, mitte aga sportlike tulemuste parandamiseks).

WADA 2015. aasta koodeksiga seati lisaks testimisele suurema tähelepanu alla ka uurimistegevus. Dopingujuhtumid on näidanud, et enamasti on dopingu tarvitaja ümber laiem ring inimesi, kes saavad sportlase edust kasu, kuid samal ajal riskivad ise üsna vähesega. Seega on dopingujuhtumite puhul oluline uurida üksikasju – kuidas keelatud ained sportlaseni jõudsid, kuidas neid manustati, kes soovitasid jmt. Taolisi asitõendeid võib kasutada veel kümme aastat, samuti võib proove külmutada, säilitada ja uuesti analüüsida kümne aasta jooksul.

Võistluskeelud

Loetelu sportlastest ja abipersonalist, kellel on kehtiv võistluskeeld dopinguvastaste reeglite rikkumise eest (karistuse määramise kuupäeva järgi) või kellele on määratud esialgne võistluskeeld:

Võistluskeelud ja esialgsed võistluskeelud(seisuga 06/2024)

Kui sportlane või muu isik rikub WADA koodeksi artiklites 2.1–2.11 dopinguvastast reeglit, võib see kaasa tuua alljärgnevatest tagajärgedest ühe või mitu:

  • tühistamine/diskvalifitseerimine tähendab sportlase konkreetsel võistlusel või üritusel saavutatud tulemuste kehtetuks tunnistamist koos kõige sellega kaasnevaga, sealhulgas võimalikest medalitest, punktidest ja auhindadest ilmajäämisega;
  • võistluskeeld tähendab seda, et sportlasel või muul isikul on dopinguvastase reegli rikkumise tõttu keelatud teatud kindla ajavahemiku vältel osaleda mis tahes võistlusel või muus tegevuses või saada toetust koodeksi artiklis 10.14 sätestatud korras;
  • esialgne võistluskeeld tähendab seda, et sportlasel või muul isikul on keelatud ajutiselt osaleda mis tahes võistlusel või tegevuses enne lõpliku otsuse tegemist asja artiklis 8 sätestatud arutamise tulemusel;
  • rahalised tagajärjed tähendab rahalist karistust, mis määratakse dopinguvastase reegli rikkumise eest, või dopinguvastase reegli rikkumisega seotud kulude sissenõudmist ning
  • avalikustamine tähendab teabe avalikku levitamist või jagamist avalikkusega või isikutega, kes ei kuulu nende isikute ringi, kellel on artikli 14 alusel õigus saada teavet varem. Ka võistkondliku spordialaga tegelevate võistkondade suhtes võidakse artiklis 11 sätestatud korras tagajärgi kohaldada.