Dopinguvastased reeglid (plakat A3)

Dopinguvastased reeglid (plakat A2)

Dopinguvastased reeglid (voldik)

 

Doping tähendab WADA koodeksi artiklites 2.1–2.11 sätestatud ühe või enama dopinguvastase reegli rikkumist.

Dopinguvastaste reeglite rikkumised on alljärgnevad:

 1. Keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis
 2. Sportlasepoolne keelatud aine või keelatud võtte kasutamine või kasutamise katse
 3. Sportlasepoolne proovi võtmisest kõrvalehoidmine, sellest keeldumine või selles mitteosalemine
 4. Sportlasepoolsed asukohateabega seotud rikkumised
 5. Sportlase- või muu isiku poolne dopingukontrolli mis tahes osaga manipuleerimine või manipuleerimise katse
 6. Sportlase- või sportlase tugiisiku poolne keelatud aine või keelatud võtte valdamine
 7. Mis tahes keelatud aine või keelatud võtte sportlase- või muu isiku poolne edasiandmine või edasiandmise katse
 8. Mis tahes sportlasele võistlussiseselt mis tahes keelatud aine manustamine või manustamise katse või tema suhtes keelatud võtte kasutamine või kasutamise katse, või mis tahes sportlasele võistlusväliselt mis tahes keelatud aine manustamine või manustamise katse või tema suhtes võistlusväliselt keelatud võtte kasutamine või kasutamise katse sportlase või muu isiku poolt
 9. Sportlase- või muu isiku poolne osavõtt või osavõtu katse (kaasa aitamine, kallutamine)
 10. Sportlase või muu isiku keelatud seotus
 11. Sportlase või muu isiku tegevus eesmärgiga hoida ära ametiasutustesse pöördumine või maksta selle eest kätte