Üleminekutasu rakendamisel tuleb lähtuda lapse parimatest huvidest. Selleks soovitab õiguskantsler alaliitudel ja klubidel:
 • 1
  Selgitada kõigi last ja noort mõjutavate otsuste, toimingute ja tegevuste puhul välja lapse huvid ning pidada just neid otsuste tegemisel kõige tähtsamaks (lastekaitseseaduse § 21 lg 1);
 • 2
  Tagada lapsele ja noorele võimalus treenida ja võistelda ka klubidevahelise üleminekuvaidluseajal;
 • 3
  Mitte kasutada lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel lapse õiguseid lepingu tagatisenavõi mõjutusvahendina;
 • 4
  Selgitada lapsevanematele spordiklubi ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisel lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, sh üleminekutasu põhimõtteid;
 • 5
  Nõustada lapsevanemaid lapse ja noore vajadustele ning võimetele vastava spordiharrastuse kujundamise küsimustes;
 • 6
  Töötada spordialaliidus välja lapse huvide kaitse parimad tavad ning neid vajadusel kaasajastada.
Milline peaks olema klubi ja lapsevanema õigussuhe?
 • Valitseb üldjuhul lepinguvabaduse põhimõte.
 • Ei saa lepinguga allutada end kokkulepetele, mis oleks vastuolus avaliku korra või heade kommetega või rikuks isiku põhiõigusi.
 • Peamine probleem: tasu maksmine/maksmata jätmine on faktiliselt seotud lapse õigusega osaleda võistlustel.
 • Lapse huvide kaitsmise seisukohast ei oma tähtsust, kas tegemist on alaliidu määrustikust/juhenditest tuleneva võistlemise keeluga või on võistlemine takistatud seetõttu, et klubidevahelise vaidluse tõttu ei registreeri alaliit last uude klubisse.
 • Üleminekutasu vaidlus ei tohi takistada lapseosalemist treeningutel ja võistlustel.
 • Hilisemate probleemide ja vaidluste vältimiseks tuleb klubidel informeerida lapsevanemaid kõigist klubi vahetamisega kaasnevatest tagajärgedest juba lepingu sõlmimise eel.