Mis on raviotstarbelise kasutamise erand (TUE)?

Sportlastel võivad olla haigused või seisundid, mis nõuavad ravimite võtmist või protseduuride läbimist. Kui ravim või meetod, mida sportlane peab haiguse või seisundi raviks kasutama, on Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) keelatud ainete ja meetodite nimekirjas, võidakse sportlasele anda eriluba selle aine või meetodi kasutamiseks võistlustel ilma dopinguvastase reegli rikkumise (ADRV) ja kohaldatava sanktsioonita. Eriluba TUE taotlusi hindab arstidest koosnev TUE komisjon (TUEC).

EADSE TUE komisoni antud eriload kehtivad ainult riiklikul tasemel võistlustel ja võistlusvälistel testidel.

TUE taotlemine

Sportlane peaks esitama raviotstarbelise kasutamise erandi taotluse asjakohasele dopinguvastasele organisatsioonile ADAMSi kaudu (need sportlased kes täidavad ADAMSit) või muul, dopinguvastase organisatsiooni poolt ettenähtud moel.

Millised on tue andmise kriteeriumid?

Täidetud peavad olema kõik neli järgnevat kriteeriumit (lisateabe saamiseks vaadake WADA raviotstarbelise kasutamise erandite rahvusvaheline standardi (ISTUE) artiklit 4.2):

 • Asjakohane keelatud aine või keelatud meetod on asjassepuutuvate kliiniliste tõendite järgi vajalik diagnoositud haigusseisundi ravimiseks;
 • Keelatud aine või keelatud meetodi raviotstarbeline kasutamine ei paranda suurema tõenäosusega sooritusvõimet ulatuslikumalt, kui on ootuspärane sportlase normaalse tervisliku seisundi taastumisel pärast haigusseisundi ravi;
 • Keelatud aine või keelatud meetod on haigusseisundi raviks näidustatud ning puudub muu mõistlik ja lubatud raviotstarbeline alternatiiv;
 • Keelatud aine või keelatud meetodi kasutamise vajadus ei tulene tervikuna ega osaliselt niisuguse aine või meetodi varasemast kasutamisest (ilma raviotstarbelise kasutamise erandita), mis oli selle kasutamise ajal keelatud.

Kes peaks taotlema tue’t? Kus ja millal taotleda?

Sportlased, kelle suhtes kehtivad dopinguvastased reeglid, vajavad raviotstarbeliselt keelatud aine tarvitamiseks või keelatud meetodi kasutamiseks TUEt. Peaksite küsima EADSElt, et teada saada, kas peate TUEt taotlema ja kas saate taotleda TUEt tagasiulatuvalt.

Esiteks kontrollige, kas nõutav ravim või meetod, mida kavatsete võtta või kasutada, on WADA keelatud ainete nimekirja kohaselt keelatud. Ravimite spordis lubatavust saab kontrollida ravimiotsingus.

Teil on kohustus teavitada oma arsti, et olete dopinguvastaste reeglite järgimise eest vastutav sportlane. Teie ja teie arst(id) peaksite kontrollima WADA keelatud ainete nimekirja, olenemata teile määratud ainest/meetodist. Kui aine/meetod on keelatud, arutage lubatud alternatiive. Kui neid ei ole, tuleb teil taodelda raviotstarbelist eriluba (TUE). Pidage meeles, et sportlastel lasub ülim vastutus. Kui teil on lisaküsimusi, võtke ühendust EADSEga.

Seejärel võtke ühendust EADSEga, et määrata kindlaks oma võistlustase ja TUE taotlemise nõuded.

Kui tehakse kindlaks, et olete riikliku taseme sportlane [WADA määratluse järgi on sportlane mis tahes isik, kes võistleb mingil spordialal rahvusvahelisel tasemel või riiklikul tasemel], peate eelnevalt taotlema EADSElt eriluba, niipea kui vajadus tekib. Välja arvatud juhul, kui tegemist on erakorraliste või erandlike asjaoludega.

Ainult võistlustel keelatud ainete tarvitamise puhul peaksite taotlema TUEt vähemalt 30 päeva enne järgmist võistlust. Vaadake jaotist „Kuidas TUEt taotleda?” allpool.

Kui teie tase on riiklikust tasemest madalam, on teil õigus taotleda tagasiulatuvat TUEt pärast seda, kui olete testinud EADSE või mõne muu dopinguvastase organisatsiooni poolt.

Oluline märkus:

EADSE antud eriluba kehtib ainult riiklikul tasandil. Kui olete või saate rahvusvahelise tasemega sportlaseks või võistlete rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, siis TUE ei kehti, välja arvatud juhul, kui vastav rahvusvaheline föderatsioon (IF) või suurvõistluste organisatsioon (MEO) seda tunnustab. Teie kohustus on kontrollida, kas selline IF või MEO tuvastab teile EADSE poolt antud TUEt automaatselt.

EADSE võib aidata teil määrata teie taseme ja TUE taotlemise nõudeid ning vajaduse korral aidata teile EADSE poolt määratud eriloa esitamisel rahvusvahelisele föderatsioonile või MEOle tunnustamiseks. Võtke ühendust aadressil info@eadse.ee või tel +372 6 825 985

Kas mul on võimalus taotleda TUEt tagasiulatuvat?

Võite taotleda EADSElt tagasiulatuvalt TUE eriluba ainult juhul, kui:

 • vajasite tervisliku seisundi tõttu erakorralist või kiiret ravi;
 • ebapiisavalt aeg, võimaluste puudus või muud erandlikud asjaolud ei võimaldanud teil enne testimist TUE taotlust esitada või seda hinnata lasta;
 • vastavalt EADSE dopinguvastastele reeglitele ei lubatud või ei nõutud teilt eelnevalt eriluba TUEt taotlemist;
 • teid on testitud, kuid te olete madalama taseme sportlane, kes ei kuulu rahvusvahelise föderatsiooni ega EADSE jurisdiktsiooni alla;
 • testi tulemus oli positiivne pärast seda, kui kasutasite võistlusvälist ainet, mis oli ainult võistluse ajal keelatud (näiteks glükokortikoidid).

Harvadel ja erandlikel asjaoludel ning olenemata muudest ISTUE standardi sätetest, võite taotleda keelatud aine või meetodi raviotstarbelise kasutamise heakskiitu ja saada see tagasiulatuvalt, kui koodeksi eesmärki arvestades oleks ilmselgelt ebaõiglane tagasiulatuvat TUEt mitte lubada.

Erandkorras tagasiulatuvat eriluba antakse ainult WADA eelneval nõusolekul (ja WADA võib omal äranägemisel nõustuda EADSE otsusega või selle tagasi lükata).

Oluline märkus:

Keelatud aine või meetodi kasutamine ilma TUEta võib kaasa tuua dopinguvastase reegli rikkumise.

Kui teil pärast testimist tekib vajadus taotleda tagasiulatuvat TUEt, on tungivalt soovitatav koostada ja lisada hindamiseks esitatavale taotluse ka meditsiiniline toimik.

Kuidas EADSElt TUEt taotleda?

Laadige EADSE kodulehelt alla TUE taotlusvorm ning peale selle nõuetekohast täitmist ja allkirjastamist saatke see koos nõutavate meditsiiniliste lisadega aadressile info@eadse.ee.

Teie TUE taotlus tuleb esitada loetavas vormis, kasutades suurtähti või trükikirja.

Meditsiinilised lisad peavad sisaldama:

 • põhjalikku haiguslugu, sealhulgas esialgse diagnoosi pannud arsti(de) dokumendid (võimaluse korral);
 • kõigi taotlusega seotud uuringute, laboratoorsete ja läbivalgustusuuringute tulemused.

Mittetäielikku või loetamatut TUE taotlust ei käsitleta ning need tagastatakse täitmiseks ja uuesti esitamiseks.

Et aidata teil ja teie arstil esitada õigeid meditsiinilisi dokumente, soovitame tutvuda WADA TUE taotluste kontrollnimekirjadega, et saada juhiseid ja tuge TUE taotlemisprotsessi ajal, ning TUE arstide juhiseid, et saada juhiseid konkreetsete levinud meditsiiniliste seisundite, ravimeetodite, ainete jms kohta.

Hoidke alles TUE taotlusvormi täielik koopia ja kogu teie taotluse toetuseks esitatud meditsiiniline teave ning tõendid selle saatmise kohta.

Mis toimub rahvusvahelistel tiitlivõistlustel?

Rahvusvahelisi suurvõistlusi korraldav organisatsioon (MEO) nõuab, et sportlased taotleksid oma TUE tunnustamist, kui nad soovivad võistlusega seoses kasutada keelatud ainet või meetodit.

Kui teil on EADSE väljastatud TUE ja te võistlete suurüritusel, nt olümpiamängudel, peaksite võtma ühendust MEO’ga, et saada teavet tunnustamisprotsessi kohta.

Millal saan otsuse oma TUE taotluse kohta?

EADSE TUE komisjon peab tegema otsuse niipea kui võimalik ja tavaliselt 21 päeva jooksul alates TUE taotluse, sealhulgas nõutava meditsiinilise teabe kättesaamise kuupäevast.

Kui on vaja TUE’t uuendada?

Igal TUE-l on kindel kestus, mille lõppedes see aegub automaatselt. Kui teil on vaja jätkata keelatud aine või meetodi kasutamist, on teie kohustus esitada uus raviotstarbelise eriloa taotlus koos ajakohastatud meditsiinilise teabega enne TUE kehtivusaja lõppu, et oleks piisavalt aega otsuse tegemiseks.

Oluline märkus:

Testimisel tuvastatud keelatud aine või meetodi olemasolu, kasutamine, omamine või manustamine peab olema kooskõlas teie raviotstarbelise kasutamise eriloa TUE tingimustega. Seetõttu, kui vajate oluliselt erinevat ravimi annust, sagedust, manustamisviisi või kestust, võtke ühendust EADSE’ga, kuna teilt võidakse nõuda uue raviotstarbelise eriloa taotlemist. Mõningaid aineid ja annuseid, nt insuliini, muudetakse sageli ravi ajal ja raviarst peaks neid võimalikke kõikumisi TUE taotluses mainima ja tavaliselt TUE komisjin sellega ka nõustub.

Kui EADSE TUE komisjon mu taotluse tagasi lükkab?

TUE taotluse rahuldamata jätmise otsus peab sisaldama kirjalikku selgitust keeldumise põhjus(te) kohta. Kui see on teile ebaselge, võtke ühendust EADSE’ga, et täpselt aru saada, miks eriloa andmisest keelduti. Mõnikord võib puududa mõni kriitiline teave, diagnostiline test, laboratoorsed tulemused jne. Sel juhul peaksite meie poole pöörduma uuesti. Vastasel juhul võite keeldumisotsuse edasi kaevata järgmiselt:

Raviotstarbelise kasutamise erandi otsuse peale on võimalik esitada apellatsioonkaebus WADA koodeksi artiklis 4.4.7 sätestatud korras (Sportlane ja/või sportlase riiklik dopinguvastane organisatsioon võib mis tahes raviotstarbelise kasutamise erandi kohta rahvusvahelise alaliidu (või riikliku dopinguvastase organisatsiooni, kui viimane on nõustunud arutama taotlust rahvusvahelise alaliidu nimel) tehtud otsuse peale, mida WADA ei ole läbi vaadanud või mille WADA on läbi vaadanud, kuid jätnud muutmata, esitada apellatsiooni vaid spordiarbitraažikohtule.)

Kui minu rahvusvaheline föderatsioon ei tunnista EADSE poolt antud TUE’t?

EADSE’l on pärast mittetunnustamisest teatamist 21 päeva aega, et suunata asi WADA-le läbivaatamiseks. Peaksite saatma sama teabe, mille esitasite EADSE’le ja mille põhjal nende TUE komisjon oma otsuse tegi, turvalise elektroonilise kanali või tähitud kirjaga aadressil:

WADA Medical Department, World Anti-Doping Agency

Stock Exchange Tower, 800 Place Victoria (Suite 1700), P.O. Box 120

Montreal (Quebec) H4Z 1B7, Canada

E-posti aadress päringu ja/või läbivaatamistaotluse saatmiseks on: medical@wada-ama.org

Kuni WADA otsuseni kehtib ESDSE antud TUE ainult riiklikul tasemel võistlustel ja võistlusvälistel testimistel. Kui asja WADA-le läbivaatamiseks ei edastata, peab EADSE otsustama, kas antud algne TUE peaks jätkuvalt kehtima.

Kas minu meditsiinilist teavet kasutatakse konfidentsiaalselt?

Kogu raviotstarbelise eriloa taotluses sisalduv teave, sealhulgas täiendav meditsiiniline teave ja mis tahes muu teave, mis on seotud teie raviotstarbelise kasutamise eriotstarbelise taotluse hindamisega, hoitakse rangelt konfidentsiaalsena ja seda käsitletakse vastavalt sportlase deklaratsioonile, mis sisaldub ADAMS-i TUE andmise protsessis ja/või EADSE TUE taotlusvormis. Kõigile TUE komisjoni liikmetele ja teistele teie TUE taotluse ja sellega seotud teabe volitatud saajatele kehtib ametialane või lepinguline konfidentsiaalsuskohustus.

Palun tutvuge hoolikalt ADAMS’i sportlase deklaratsiooni tingimustega. Eelkõige pange tähele, et kui soovite tühistada EADSE’le antud õigusi saada teavet, mis on seotud teie TUE taotlusega, loetakse teie TUE taotlus ilma heakskiitu andmata tagasivõetuks.

Teie TUE taotlusega seotud teavet säilitavad EADSE ja muud volitatud vastuvõtjad vastavalt WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse standardile ISPPPI kuni sportlase deklaratsioonis sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Kontaktinfo

Mis tahes lisateabe ja küsimuste korral, mis on seotud EADSE isikuandmetega seotud praktikaga, võtke ühendust EADSE kontoriga aadressil info@eadse.ee või tel +372 6 825 985

Kui teil on kahtlusi osas, millisele organisatsioonile peaksite esitama TUE taotluse või taotluse tunnustamisprotsessi või mis tahes muu TUEga seotud küsimuse kohta, võtke ühendust TUE komisjoniga aadressil janne.sepp@eadse.ee

Kasulikud lingid

Igal TUE-l on kindel kestus, mille lõppedes see aegub automaatselt. Kui teil on vaja jätkata keelatud aine või meetodi kasutamist, on teie kohustus esitada uus raviotstarbelise eriloa taotlus koos ajakohastatud meditsiinilise teabega enne TUE kehtivusaja lõppu, et oleks piisavalt aega otsuse tegemiseks.


WADA TUE taotlemise skeem

WADA rahvusvahelise TUE taotlemise skeem