Spordivõistustega manipuleerimine

Rahvusvaheline regulatsioon

Üks peamisi teemasid rahvusvahelises võitluses kokkuleppemängude vastu on vajadus tagada kõigi valdkonnaga seotud sidusrühmade koostöö, pidades eelkõige silmas ametiasutusi, õiguskaitseorganeid, hasartmängude reguleerijaid, spordiliikumist kõigis selle vormides ning kihlvedude korraldajaid (loteriid ja eraõiguslikud korraldajad).

Euroopa Nõukogu konventsiooniga luuakse rahvusvaheline õigusraamistik, mille abil ennetada sporditulemustega manipuleerimist ja võidelda sellise manipuleerimise vastu. Konventsiooni eesmärk on tõhustada rahvusvahelist koostööd selles vallas ja luua seiremehhanism tagamaks, et konventsiooni sätteid järgitakse tõhusalt.

Euroopa Nõukogu konventsioon

Macolini konventsioon on juriidiline vahend ja ainus rahvusvaheline õigusraamistik spordivõistlustega manipuleerimise kohta. Selles palutakse riigiasutustel teha koostööd spordiorganisatsioonide, kihlvedude korraldajate ja võistluste korraldajatega, et ennetada, avastada ja karistada spordivõistlustega manipuleerimist. Selles tehakse ettepanek ühise õigusraamistiku kohta tõhusaks rahvusvaheliseks koostööks, et reageerida sellele ülemaailmsele ohule.

Kopenhaageni Grupp

Kopenhaageni grupp, mida nimetatakse ka riiklike kontaktpunktide võrgustikuks, on Macolini konventsiooni rakenduskomitee nõuandeorgan, mille eesmärk on tõhustada riiklike kontaktpunktide loomist, toimimist ja arendamist. Eesti liitus Kopenhaageni grupiga 2020. aasta märtsis.

Riiklik kontaktpunkt on Macolini konventsiooni artiklis 13 kirjeldatud peamine riiklik keskus, mis on pühendatud spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse koordineerimisele riiklikul tasandil. Kopenhaageni grupp ühendab riiklike kontaktpunktide esindajad, mis toimivad ülemaailmse operatiivtegevusega seotud ekspertide võrgustikuna, teevad koostööd ja toetavad üksteist, et tuvastada, karistada ja vältida spordivõistlustega manipuleerimist, nagu on määratletud Macolini konventsioonis.

Kopenhaageni grupp tegutseb rakenduskomitee alluvuses ja tihedas koostöös Euroopa Nõukogu sekretariaadiga. Selle peamiste ülesannete hulka kuulub ettepanekute sõnastamine ja väljatöötamine riiklike kontaktpunktide ning laiema Macolini kogukonna juhtimise ja tegevussuutlikkuse tugevdamiseks. Selle tarbeks saab Kopenhaageni grupp abistada ka suutlikkuse suurendamise algatusi ning teha ettepanekuid või läbi viia uuringuid ja küsitlusi üldistel ja spetsiifilistel teemadel.

Seoses Kopenhaageni grupi koosseisu ja töömeetoditega koordineerib seda büroo ja see töötab täiskogu koosolekute kaudu. Grupi täiskogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda kalendriaastas ning sinna võib kutsuda osalema ka vaatlejaid.