EADSE strateegilised eesmärgid ja tegevuskava spordivõistlustega manipuleerimise vastases ennetustöös (kavand – aprill 2021)

I Mõisted

Spordivõistlustega manipuleerimine – tahtlik kokkulepe, tegevus või tegevusetus, mille eesmärk on spordivõistluse tulemuse või käigu ebaaus muutmine selleks, et kõrvaldada täielikult või osaliselt eespool nimetatud spordivõistluse kogu ettearvamatus või osa sellest, saamaks endale või teistele põhjendamatu eelis.

Spordikihlvedu – rahalises väärtuses panustamine spordivõistlusega seotud tulevase ja ebakindla sündmuse suhtes rahalise väärtusega tasu ootuses. Eelkõige:

 • ebaseaduslikud spordikihlveod – spordikihlveod, mille liik või korraldaja ei ole lubatud selle jurisdiktsiooni kehtiva õiguse kohaselt, kus asub tarbij
 • tavatud spordikihlveod – spordikihlveod, mis on vastuolus kõnealusel turul tavaliste või eeldatavate mustritega või on sõlmitud spordivõistluse suhtes, mille käik on ebatavaline;
 • kahtlased spordikihlveod – spordikihlveod, mis usaldusväärsete ja üksteist toetavate tõendite kohaselt näivad olevat seotud selle spordivõistlusega manipuleerimisega, mille suhtes neid pakutakse.

Macolini konventsioon – spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon, mis on ainus rahvusvahelise õiguse juriidiline instrument spordivõistlustega manipuleerimise valdkonnas. Konventsioonis nõutakse riigiasutuste, spordiorganisatsioonide, kihlvedude ja võistluste korraldajate koostööd, et ennetada, avastada ja karistada spordivõistlustega manipuleerimist. Konventsioon teeb ettepaneku ühtseks õiguslikuks raamistikuks, et tõhusas rahvusvahelises koostöös sellele globaalsele ohule reageerimiseks.

Riiklik platvorm – Macolini konventsiooni põhialus, mis on ametiasutuste poolt loodud peamine vahend kõigi osalejate ühendamiseks ja igasuguse spordivõistlustega manipuleerimise käsitlemiseks. Riikide platvormide võrgustik on pannud aluse riikidevahelisele koostööle.

Riiklik kontaktpunkt – Üksus, mis koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust vastavalt spordiseaduse § 111 lõige 1. Kultuuriministeeriumi ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) vahel sõlmitud halduslepinguga volitab Kultuuriministeerium EADSE’t täitma riikliku kontaktpunkti ülesandeid.

Group of Copenhagen – 2016. aastal loodud Euroopa Nõukogu riiklike platvormide võrgustik, mis ühendab üle 30 riigi, keda esindavad omakorda koordinaatorid.

Võistluste sidusrühm – füüsilised või juriidilised isikud, kes kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest:

 • sportlane – spordivõistlustel osalev isik või isikute rühm;
 • sportlaste tugipersonal – treener, instruktor, mänedžer, esindaja, meeskonna töötajad, meeskonna ametisik, meditsiinitöötajad või parameedikud, kes töötavad spordivõistlustel osalevate või nendeks valmistuvate sportlastega või ravivad neid, ning kõik teised sportlastega töötavad isikud;
 • ametiisik – isikud, kes on spordivõistlusi organiseerivate või edendavate üksuste omanikud, aktsionärid, juhid või töötajad, samuti kohtunikud, žürii liikmed ja muud akrediteeritud isikud. Termin hõlmab ka rahvusvaheliste või vajaduse korral muude võistlust tunnustavate pädevate spordiorganisatsioonide juhte ja töötajaid.

II Olukorra kaardistamine seisuga 01.02.2021:

 • 09.2014 sõlmiti Šveitsis, Macolini’s (Magglingen) EN konventsioon, mille Eesti allkirjastas 19.09.2016. Konventsiooni on seni ratifitseerinud 7 Euroopa riiki – Norra, Portugal, Ukraina, Moldova, Šveits, Itaalia ja Kreeka, lisaks on selle allkirjastanud 30 Euroopa riiki ja Austraalia. EL riikide konsensuslikku allakirjutamist takistab siseriikliku seadusandluse hetkeolukord Maltal.
 • 12.2015 avaldas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (IOC) vastu olümpialiikumise spordivõistlustega manipuleerimise ennetamise koodeksi (Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions.), mis jõustus alates 2016.a.
 • 03.2020 jõustunud spordiseaduse muudatusega lisati seadusesse eraldi paragrahv
 • 111 Spordivõistlustega manipuleerimise vastane riiklik kontaktpunkt.
 • a. märtsis liitus Eesti EADSE ja Kultuuriministeeriumi koostöös spordivõistlustega manipuleerimise vastaste rahvuslike platvormide võrgustiku –Group of Copenhagen’iga.
 • 12.2020 Riigi Teatajas ilmumisega jõustus EADSE ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud haldusleping. Halduslepinguga volitati EADSE’t täitma spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti haldusülesannet, milleks on spordiseaduse § 111 lõige 1 alusel spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmine. Nimetatud ülesanded on alljärgnevad:
  – kogub ja edastab asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud teavet;
  – koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust;
  – võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatutest ja kahtlastest, Eestis toimuvate spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest ning edastab vajaduse korral hoiatusi;
  – edastab teavet võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele, spordiorganisatsioonidele või spordikihlvedude korraldajatele;
  – teeb koostööd kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas teiste riikide kontaktpunktidega.
 • 01.2021 alustas riikliku kontaktpunkti (platvormi) koordinaatorina tööd Kalle Roos (kalle.roos@antidoping.ee).

III Strateegilised eesmärgid Eestis:

 1. Macolini konventsiooni ratifitseerimine Eesti poolt.
 2. Spordivõistlustega manipuleerimise võimalik kriminaliseerimine Eestis.
 3. Spordivõistluste manipuleerimisega seotud sanktsioneerimise ühtlustamine ja ühise sanktsioneerimissüsteemi loomine erinevatel spordialadel.
 4. Manipuleerimise suhtes riskialtimate spordialade riskianalüüsil põhinev spordivõistluste monitoorimine.
 5. Turvalise andmete kogumise, liigitamise ja edastamise süsteemi väljatöötamine kõikide asjaomaste sidusrühmade vahel.
 6. Turvalise teabe salvestamise süsteemi väljatöötamine, mis võimaldab otsida ja hankida teavet, andmeid analüüsimiseks ja jälitusinfot.
 7. Spordivõistluste manipuleerimisega seotud meedia automaatse jälgimise süsteemi väljatöötamine.
 8. Ebaseaduslike spordikihlveokontorite vastane võitlus.

IV EADSE tegevuskava 2021

1. Organisatsioon

1.1. Koostöös Kultuuriministeeriumiga riikliku kontaktpunkti tegevust nõustava nn riikliku platvormi loomine, selle koostööorganisatsioonide määramine ja kaasamine. Iga koostööorganisatsioon määrab enda poolt kontaktisiku, kes võtab osa kohtumistest ning saab ja jagab vajadusel informatsiooni. Riikliku platvormi tegevust reguleeriva tegevusjuhise (põhimääruse vm dokumendi) kehtestamine.
1.2. Riikliku platvormi nime ja aadressi saatmine Euroopa Nõukogu peasekretärile.
1.3. Riikliku kontaktpunkti tegevuskava ja riikliku platvormi tööplaani koostamine.
1.4. Keskse teabekeskusena (kust liigub läbi kogu spordivõistluste manipuleerimisega seotud informatsioon) tegutseva riikliku platvormi tegevuse koordineerimine ja juhtimine vastavalt kehtestatud tegevusjuhisele ja tööplaanile.
1.5. Selgete ja kõikehõlmavate põhimõtete ning protsesside loomine, et tagada teabe õigeaegne jagamine kõigi Macolini konventsioonis määratletud võistluste sidusrühmadega. Sellega seonduvate asjakohaste regulatsioonide ja muu informatsiooni jagamine EADSE kodulehel.
1.6. Koostöö Kultuuriministeeriumi ja muudele riigiasutustega spordivõistlustega manipuleerimise vastases võitluses.
1.7. Koostöö spordialaliitude jt spordiorganisatsioonidega. Teabe jagamine spordialaliitudele EADSE missioonist ja vastutusest spordivõistlustega manipuleerimise vastases ennetustöös.
1.8. Seotud osapoolte, võistluste sidusrühmade ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse põhimõtetest.
1.9. Spordivõistlustega manipuleerimise vastase ennetustöö olukorra kaardistamine spordialaliitudes, sh juhendite, distsiplinaareeskirjade, kodulehtede jm analüüs.
1.10. Spordivõistlustega manipuleerimise vastase ennetustegevuse riskianalüüsi läbiviimine.

2. Õigusruum

2.1. Kaardistada koostöös erinevate osapooltega (Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium, Rahandusministeerium, Politsei ja Piirivalveamet, Riigiprokuratuur, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Jalgpalli Liit jt.) probleemid ja vajadused seadusandluses jm õigusaktides.
2.2. Spordivõistluste manipuleerimise teemaga haakuvate õigusaktide läbivaatamisel ja/või väljatöötamisel suunata riiklikke ametiasutusi, et regulatsioonid toetaksid riikliku platvormi tööd rikkumiste ennetamisel, avastamisel ja tulemuste haldamisele.
2.3. Riiklikule platvormile on loodud õiguslik alus jm võimekus andmete kogumiseks analüüsimiseks ja edastamiseks, ideaaljuhul ka uurimisandmete puhul

3. Tehnilised lahendused

3.1. E-koolituse väljaarendamine, mida saaksid kasutada nii spordialaliidud, võistluste sidusrühmad ning soovi korral ka tavakodanikud.
3.2. Turvalise vihjeliini teenuse loomine sportlastele, kohtunikele, ametiisikutele ja teistele isikutele. Vihjeliin peaks hõlmama nii spordivõistlustega manipuleerimise kui ka antidopingu, väärkohtlemise ja ahistamise, spordivõistluse turvalisuse ning spordieetika teemasid.
3.3. Vajadusel ligipääs spordikihlveokontorite klientide kontode andmetele koostöös Eesti Hasartmängude Korraldajate Liiduga.

4. Rahvusvaheline koostöö

4.1. Osalemine Group of Copenhagen’i poolt korraldatud töögruppides.
4.2. Osalemine Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt korraldatud seminaridel, töögruppides, mis on seotud spordivõistlustega manipuleerimisega.
4.3. Osalemine teiste rahvusvaheliste organisatsioonide (INTERPOL, GLMS, FIFA, UEFA jne) töögruppides.
4.4. Võimalusel vaatlejana osalemine Macolini konventsiooni töörühmas.
4.5. Suhtlus teiste riiklike platvormidega, sealhulgas üksteise abistamine.

V Riikliku platvormi moodustamine

 1. Macolini konventsioonis (mida Eesti pole veel ratifitseerinud) nimetatud riiklik platvorm (National Platform), on kooskõlas riigisisese õigusega ametiasutuste poolt loodud peamine organ/vahend kõigi osalejate ühendamiseks ja igasuguse spordivõistlustega manipuleerimise käsitlemiseks. Platvorm toimib teabejagamiskeskusena, kogudes ja levitades asjaomasele organisatsioonile ja asutustele informatsiooni, mis on seotud spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega.

Riikliku platvormi mõistet ega moodustamise kohustust pole Eestis sõnaselgelt kehtestatud ei spordiseaduses ega EADSE – KuM halduslepingus. Spordiseaduses ja halduslepingus on kasutatud mõistet riiklik kontaktpunkt, mille ülesandeid Kultuuriministeeriumi ja EADSE vahelise haldusepingu alusel täidab alates 2021.aastast EADSE.

 1. Kultuuriministeeriumi ja EADSE vahelise halduslepingu alusel on EADSE haldusülesande täitmisel kohustatud järgima asjakohaseid õigusakte, sh juhinduma Euroopa Nõukogu spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse (Macolini) konventsiooni põhimõtetest.
 2. Järgimaks halduslepingut ja Macolini konventsiooni põhimõtteid ning eesmärgiga kindlustada liikmelisus Kopenhaageni Grupis (Group of Copenhagen) peaks riiklik platvorm Eestis ka ilma otsese õigusliku aluseta olema siiski moodustatud. Platvorm tegutseks EADSE kui riikliku kontaktpunkti nõustamis- ja koordineerimisüksusena.

Riikliku platvormi loomisele kaasatud institutsioonid:

 • Kultuuriministeerium;
 • Justiitsministeerium;
 • Rahandusministeerium;
 • EADSE;
 • PPA;
 • Prokuratuur;
 • Maksu- ja Tolliamet;
 • Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit;
 • EOK;
 • Eesti Jalgpalli Liit.

Koostanud:

Kalle Roos

Henn Vallimäe