Antidopingu e-kursused lapsevanematele

23.08.2022

Lapsevanematel on oluline roll noorsportlaste dopinguga seotud käitumiste ja hoiakute kujundamisel. Iga sportlaskarjäär on katsumusterohke, oma tõusude ja mõõnadega ning lapsevanemate tugi on seejuures iga sportlase jaoks oluline sellel teekonnal. Lapsevanemad, kes on lähedalt seotud oma lapse spordikarjääriga, näevad ja kogevad lähedalt lapse ebaõnnestumisi, mis omakorda võivad noorsportlase muuta haavatavamaks väliste mõjutuste suhtes. Iga vanem peaks olema kursis antidopingu reeglitega, karistustega ja tagajärgedega, et tagada oma lapse hoidumine keelatud ainete ja meetodite kasutamisest. WADA (Maailma Dopinguvastane Agentuur) on seadnud lapsevanemale treeneri jm tugipersonaliga võrdse kohustuse teada ja järgida dopinguvastaseid reegleid.

Samuti peaks iga lapsevanem olema teadlik omavastutuse põhimõttest. WADA koodeksis sätestatud reeglite järgi on noorsportlane vastutav iga keelatud aine eest mis tema kehast leitakse, olenemata sellest, kas kasutamine oli tahtlik või tahtmatu.

Dopingu kasutamise tagajärjed on tõsised ning ulatuslikud. Ravimite mittesihtotstarbeline kasutamine ohustab otseselt sportlase tervist, põhjustades nii lühi- kui pikaajalisi mõjusid. Lisaks võib dopinguvastase reegli rikkumise tagajärjel määratud karistus põhjustada mainekahju nii sportlasele endile kui tema spordialale laiemalt ning seeläbi kaasneda negatiivsed sotsiaalsed tagajärjed. Noorsportlast ümbritsev keskkond peab toetama õigete väärtuste kujundamist ning olulist mõju sellele omab eeskätt kodune keskkond ning lapsevanemate hoiakud. 

Lapsevanematel on võimalik antidopingu maailmas teadlikumaks saada e-õppe kursuste abil. WADA e-õppeplatvormil ADeL on olemas nii inglise- kui venekeelne e-kursus „Parents of Elite Athletes Education Program“. EADSEl on olemas ka eestikeelne antidopingu e-kursus TRIAGONAL sportlastele ja tugipersonalile, mis on samuti jõukohane läbimiseks kõikidele lapsevanematele. Mõlema kursuse läbimiseks tuleb eelnevalt luua endale kasutajakonto.