Sportlastelt asukohainfo küsimine on inimõigustega kooskõlas

 

Täna 18. jaanuaril 2018 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus ühehäälse otsuse, et dopingukontrollisüsteem ja asukohainfo andmise süsteem on kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu artikliga 8 „Õigus eraelu puutumatusele ja perekonnaelule”.

 

Antud juhtum aitas kinnitada: sportlastelt asukohainfo küsimine on õigustatud, et võiks toimida etteteatamata testimine. Kohus juhib tähelepanu, et olemasolevate dopinguvastaste eeskirjade lõdvendamine või nende kehtetuks tunnistamine tooks dopinguvastasele võitlusele kaasa märkimisväärse ohu. Dopinguvastane võitlus toimub avalikkuse huvides ning seega pole ülalnimetatud artikliga vastuolu.

 

EAD lisab, et antidopingu organisatsioonid (nii riiklikud agentuurid kui rahvusvahelised alaliidud) peavad mõistma, et asukohainfo andmine lisab sportlasele koormuse, kuid üldise spordi aususe huvides on see vajalik ja toimiv meede.

 

Loe detaile kohtu pressiteatest

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige