Kokkuvõte iNADO töötoast ja WADA sümpoosionist märtsikuus Lausanne’is

 

Iga aasta märtsikuus toimub Lausanne’is antidopingu valdkonna suursündmus – WADA sümpoosion. Seda võib nimetada lausa tippkohtumiseks, kus tõstetakse lauale valdkonna kõige olulisemad küsimused, toimub arutelu erinevate antidopinguga seotud osapoolte vahel, antakse konkreetseid nõuandeid. Eesti Antidopingu jaoks on sündmus olnud alati olulise tähendusega, et kohtuda partneritega, saada nõu oma erialal, vajadusel arutada konkreetsete juhtumite üle. 2017. aastal olid sümpoosionile oodatud lisaks regulaarsetele külalistele (antidopingu agentuurid, rahvusvahelised spordialaliidud, WADA, iNADO jne) sportlaste ning avaliku sektori esindajad. Vaata WADA kokkuvõtlikku pressiteadet.

 

Päev enne seda toimub iNADO – riiklike dopinguvastaste organisatsioonide katusorganisatsiooni – töötuba, kus keskendutakse konkreetsemalt antidopingu agentuuride jaoks põletavatele küsimustele, samuti arutatakse valdkondlikku poliitikat ja edasisi arengusuundi. Ka iNADO töötoas oli sel aastal keskmes sportlastega koostöö. Vaata täpsemalt töötoa programmi.

 

Lisaks oli hea meel, et Eesti Antidopingu meditsiiniline ekspert Sergei Iljukov sai võimaluse iNADO töötoas teha ettekande uuenduslikust suunast antidopingus, kus testimise õigeaegsust hinnatakse võistlustulemuste põhjal. Ettekanne keskendus ideele, et sportlasele luuakse nö performance profile, kus jälgitakse tema sportlikke tulemusi ning selle alusel luuakse individuaalne testimisstrateegia.

 

Allpool on toodud mõned olulised momendid erinevatest ettekannetest, hõlmates nii iNADO töötoas räägitut kui WADA sümpoosioni programmi (EAD-d esindasid Sergei Iljukov ja Elina Kivinukk).

 

Koostöö sportlastega. Kogu antidopingu valdkond tegeleb ühe eesmärgi nimel: kaitsta puhtaid sportlasi. Seetõttu on oluline, et sportlased oleksid kaasatud valdkonna arengutesse. Nii iNADO kui WADA on oma aruteludes hoidnud sportlasi tähtsal kohal ning igati soodustanud koostöö suurendamist sportlastega. iNADO töötoas oli miniseminar Saksamaa sportlaskomisjoni rollist dopinguvastases võitluses, mis on üllatavalt suur: osaletakse riikliku antidopingu agentuuri nõukogu töös, antakse nõu erinevates antidopingu töörühmades. WADA sümpoosionil tulid sportlased välja ideega luua sportlaste harta keskendumaks sportlaste õigustele ja kohustustele antidopingu maailmas.

 

Koostöö avaliku sektoriga. Muutuste esiletoomiseks ei piisa vaid tublist antidopingu agentuurist, vaid vajalik on riigisektori panus, et kujundada riiklikku poliitikat, vajadusel luua seadusandlust. WADA sümpoosionil toodi näiteid koostöölepetest agentuuride ja riigisektori vahel, et dopinguvastast võitlust tõhusamalt reguleerida. Ilmselt asjaolu, et avaliku sektori esindajad olid kohtumisele teretulnud ning et paljud seda võimalust kasutasid, räägib enda eest.

 

Andmekaitse. Teatavasti hakkab 2018. aastal Euroopa Liidus kehtima uus andmekaitsedirektiiv. Antidopingu valdkonnas toob see mitmeid väljakutseid: esiteks töödeldakse antidopingu agentuuride poolt sportlaste delikaatseid isikuandmeid (terviseandmeid) ning see toob kaasa kohustuse läbi viia mõjuanalüüsi, sealjuures vajaduse kaasata andmekaitsealast oskusteavet väljastpoolt organisatsiooni (suuremad antidopingu agentuurid peavad ilmselt palkama eraldi andmekaitsespetsialisti). Teiseks jagatakse antidopingus infot üle Euroopa Liidu piiride ja see toob kaasa täiendavaid probleeme, et eri riikide sportlaste andmeid käsitletaks samadel alustel.

 

Küberrünnakuoht. Kanada riikliku dopinguvastase organisatsiooni näitel arutati võimalusi küberrünnakuriskide maandamiseks. Antidopingu agentuuridel soovitati välja töötada tegevusplaan küberrünnakute vastu astumiseks.

 

Vilepuhujate (whistleblowing) poliitika. Järjest olulisemaks on muutunud vihjed, mida antakse dopingainete levimise kohta. Venemaal toimunud sündmused on andnud aluse rääkida nende sportlaste kaitsest, kes on andnud olulist informatsiooni dopingu tarvitamise kohta. WADA on välja töötanud rakenduse SpeakUp, mille kaudu saab infot anda. Selle taustaks on välja antud poliitikadokument. Huvipakkuv on portaal Sports Leaks.

 

Hea valitsemine. Nii Venemaal toimunu kui korruptsioonikahtlused rahvusvahelistes spordialaliitudes on tõstatanud spordiorganisatsioonide selgema juhtimise ning läbipaistvuse teemad. Nii WADA-le kui Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele on avaldatud survet, et nende juhtimine oleks selgem (vaata iNADO pöördumist) Huvitav on spordivalitsemise valvur Sports Governance Observer.