KEELATUD AINETE JA KEELATUD VÕTETE NIMEKIRI 2019

 

WADA säilitab keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirja ametlikku teksti ning see avaldatakse inglise ja prantsuse keeles. Vasturääkivuste esinemise korral ingliskeelse ja prantsuskeelse versiooni vahel loetakse kehtivaks ingliskeelne versioon.

Eesti Antidoping tänab Luisa Tõlkebürood eestikeelse tõlke eest.

See nimekiri jõustus 1. jaanuaril 2019.

 

Allpool on toodud nimekirja eestikeelne tõlge, kusjuures lisatud Eesti ekspertide kommentaarid (märgitud punase tekstiga)

 

Mõned üldised põhimõtted:
– Eestisse toodavate ravimite lubatavust spordis saab kontrollida ravimite registri abil (võib esineda üksikuid erandeid, kui ravim on tarnitud Eestisse arsti ühekordse taotluse või arstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel, st ravim ei ole Eestis registreeritud ja seega ei kajastu ravimiregistris)
– Kui sportlasele on tehtud raviprotseduure, millega on seotud keelatud ained või meetodid, peavad need alati olema tõendatud. Arstitõend peab sisaldama infot meetodi, dooside jm üksikasjade kohta.
– Keelatud ainete ja meetodite nimekirjas on toodud piirmäärad enamasti põhimõttel, et ravimi tarvitamine ettekirjutuse kohaselt ei tohiks positiivset dopinguproovi põhjustada.
– Keelatud ainete nimekirjas tehakse vahet määratletud ja määratlemata aine vahel (vt Koodeks p 4.2.2), sellele tuginevalt toimub tulemuste haldamine positiivse dopinguproovi puhul (nt määratlemata aine puhul antakse koheselt esialgne võistluskeeld, määratletud aine puhul pole see kohustuslik).
– Keelatud ainete nimekirja kuuluvad ka keemiliselt sarnase ehitusega ained, isegi, kui neid pole konkreetse nimetusena ära toodud.

 

AINED JA MEETODID, MIS ON ALATI KEELATUD

[VÕISTLUSTE AJAL JA VÕISTLUSVÄLISEL AJAL]

 

MAAILMA DOPINGUVASTASE KOODEKSI ARTIKLI 4.2.2 KOHASELT LOETAKSE KÕIK KEELATUD AINEDMÄÄRATLETUD AINETEKS”, VÄLJA ARVATUD KLASSIDESSE S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A KUULUVAD AINED NING KEELATUD MEETODID M1, M2 JA M3.

 

KEELATUD AINED

 

S0 HEAKSKIITMATA AINED

Ükskõik milline farmakoloogiline aine, mida ei ole käsitletud mõnes nimekirja järgnevatest lõigetest ja mille kasutamiseks inimeste ravimise eesmärgil ei ole kehtivat luba väljastanud ükski riiklik reguleeriv tervishoiuasutus (nt eelkliinilise või kliinilise arendustöö objektiks olevad või tootmisest kõrvaldatud ravimid, nn designer drugs, üksnes veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimid), on alati keelatud

 

S1 ANABOOLSE TOIMEGA AINED

Anaboolse toimega ained on keelatud.

 

 1. ANDROGEENSE TOIMEGA ANABOOLSED STEROIDID (AAS)
 2. Eksogeensed* AAS-id, sealhulgas:

1-androsteendiool (5α-androst-1-een-3β,17β-diool);

1-androsteendioon (5α-androst-1-een-3,17-dioon);

1-androsteroon (3α-hüdroksü-5α-androst-1-een-17-oon);

1-testosteroon (17β-hüdroksü-5α-androst-1-ee-3-oon);

bolasteroon;

kalusteroon;

klostebool;

danasool ([1,2]oksasolo[4′, 5′:2,3]pregna-4-een-20-üün-17α-ool);

dehüdrokloormetüültestosteroon (4-kloro-17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon);

desoksümetüültestosteroon (17α-metüül-5α-androst-2-een-17β-ool ja 17α-metüül-5α-androst-3-een-17β-ool);

drostanoloon;

etüülöstrenool (19-norpregna-4-een-17α-ool)

fluoksümesteroon;

formeboloon;

furasabool (17α-metüül-[1,2,5]oksadiasolo[3′,4′:2,3]-5α-androstaan-17β-ool);

gestrinoon;

mestanoloon;

mesteroloon;

metandienoon (17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon);

metenoloon;

metandriool;

metasteroon (17β-hüdroksü-2α, 17α-dimetüül-5α-androstaan-3-oon);

metüüldienoloon (17β-hüdroksü-17α-metüülöstra-4,9-dieen-3-oon);

metüül-1-testosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüül-5α-androst-1-een-3-oon);

metüülnortestosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüülöstr-4-een-3-oon);

metüültestosteroon;

metriboloon (metüültrienoloon, 17β-hüdroksü-17α-metüülöstra-4,9,11-trieen-3-oon);

miboleroon;

norboletoon;

norklostebool;

noretandroloon;

oksaboloon;

oksandroloon;

oksümesteroon;

oksümetoloon;

prostanosool (17β-[(tetrahüdropüraan-2-üül)oksü]-1′H-pürasolo[3,4:2,3]-5α-androstaan);

kvinboloon;

stanosool;

stenboloon;

tetrahüdrogestrinoon (17-hüdroksü-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trieen-3-oon);

trenboloon (17β-hüdroksüöstr-4,9,11-trieen-3-oon);

 

ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

 

 1. Endogeensed** AAS-id ja nende metaboliidid nnig isomeerid eksogeense manustamise korral, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):

4-androsteendiool (androst-4-een-3β,17β-diool);

4-hüdroksütestosteroon (4,17β-dihüdroksüandrost-4-een-3-oon);

5-androsteendioon (androst-5-een-3,17-dioon);

7α-hüdroksü-DHEA;

-hüdroksü-DHEA;

7-keto-DHEA;

19-norandrosteendiool (östr-4-een-3,17-diool);

19-norandrosteendioon (östr-4-een-3,17-dioon);

androstanoloon (5α-dihüdrotestosteroon, 17β-hüdroksü-5α-androstaan-3-oon);

androsteendiool (androst-5-een-3β, 17β-diool);

androsteendioon (androst-4-een-3,17-dioon);

boldenoon;

boldioon (androsta-1,4-dioon-3,17-dioon);

epiandrosteroon (3β-hüdroksü-5α-androstaan-17-oon);

epi-dihüdrotestosteroon (17β-hüdroksü-5β-androstaan-3-oon);

epitestosteroon;

nandroloon (19-nortestosteroon);

prasteroon (dehüdroepiandrosteroon, DHEA, 3β-hüdroksüandrost-5-een-17-oon);

testosteroon.

 

 1. MUUD ANABOOLSE TOIMEGA AINED

 

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

klenbuterool, selektiivsed androgeeni retseptori modulaatorid (SARM-id, nt andariin, LGD-4033, enobosarm (ostariin) ja RAD140), tiboloon, seranool ja silpaterool.

 

Käesoleva jaotise kohaldamisel kasutatakse järgnevaid mõisteid:

* „eksogeenne” viitab ainele, mida organism tavaliselt looduslikult ei tooda.

** „endogeenne” viitab ainele, mida organism tavaliselt looduslikult toodab.

 

S2 PEPTIIDHORMOONID, KASVUFAKTORID, SAMASUGUSE TOIMEGA AINED JA MIMEETIKUMID

Keelatud on järgnevad ained ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

 1. Erütropoetiinid (EPO) ja erütropoeesi stimuleerivad ained, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):
  • erütropoetiini retseptori agonistid, nt

darbepoetiinid (dEPO);

erütropoetiinid (EPO);

EPO-põhised konstruktid [nt EPO-Fc, metoksüpolüetüleenglükool-epoetiin beeta (CERA)];

EPO-mimeetilised ained ja nende konstruktid (nt CNTO-530, peginesatiid).

 

 • Hüpoksiast indutseeritud faktori (HIF) aktivaatorid, nt

argoon;

koobalt;

daprodustaat (GSK1278863);

molidustaat (BAY 85-3934);

roksadustaat (FG-4592);

vadadustaat (AKB-6548);

ksenoon.

 

 • GATA inhibiitorid, nt

K-11706

 

 • TGF-beeta (TGF-β) inhibiitorid, nt luspatertsept;

sotatertsept.

 

 • Sünnipärase paranemise retseptori agonistid, nt Asialo EPO;

karbamüülitud EPO (CEPO).

 

 

 1. Peptiidhormoonid ja neid vabastavad faktorid,
  • kooriongonadotropiin (CG) ja luteiniseeriv hormoon (LH) ning neid vabastavad faktorid, nt busereliin, desloreliin, gonadoreliin, gosereliin, leuproreliin, nafareliin ja triptoreliin;

 

 • kortikotropiinid ja neid vabastavad faktorid, nt

kortikoreliin;

 

 • kasvuhormoon (GH), selle fragmendid ja seda vabastavad faktorid, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):

kasvuhormooni fragmendid, nt

AOD-9604 ja hGH 176-191;

kasvuhormooni vabastav hormoon (GHRH) ja selle analoogid, nt

CJC-1293, CJC-1295, sermoreliin ja tesamoreliin;

kasvuhormooni sekretsiooni suurendavad ained (GHS-id), nt lenomoreliin (greliin) ja selle mimeetikumid, nt anamoreliin, ipamoreliin, makimoreliin ja tabimoreliin; kasvuhormooni vabastavad peptiidid (GHRP-d), nt aleksamoreliin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoreliin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 ja eksamoreliin (heksareliin);

 

 1. Kasvufaktorid ja kasvufaktori modulaatorid, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):

fibroblastide kasvufaktorid (FGF-id);

hepatotsüüdi kasvufaktor (HGF);

insuliinilaadne kasvufaktor 1 (IGF-1) ja selle analoogid;

mehaanilised kasvufaktorid (MGF-id);

trombotsüütidest pärinev kasvufaktor (PDGF);

tümosiin-β4 ja selle derivaadid, nt TB-500;

vaskulaarse endoteeli kasvufaktor (VEGF);

 

ja muud kasvufaktorid või kasvufaktori modulaatorid, mis mõjutavad lihase, kõõluse või sideme valkude sünteesi/lagunemist, vaskularisatsiooni, energia kasutamist, taastumisvõimet või kiutüübi teisenemist.

 

Eesti Antidoping pöörab tähelepanu asjaolule, et ternespiimas (inglise keeles colostrum) on kasvufaktor IGF-1 ning nii võib ternespiima tarvitamine kaasa tuua dopinguproovide näitude muutused. Vaata ka WADA sellesisulist kommentaari 2013. aastast, sama infot kinnitab ka USA antidopingu agentuuri keelatud ainete nimekirja sportlase juhend.

 

 

S3 BEETA-2 AGONISTID

Keelatud on kõik selektiivsed ja mitteselektiivsed beeta-2 agonistid, sealhulgas kõik optilised isomeerid.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

fenoterool;

formoterool;

higenamiin;

indakaterool;

olodaterool;

prokaterool;

reproterool;

salbutamool;

salmeterool;

terbutaliin;

tretokinool (trimetokinool);

tulobuterool;

vilanterool.

 

Välja arvatud:

 • inhaleeritav salbutamool: maksimaalselt 1600 mikrogrammi 24 tunni jooksul jagatud annustena, mitte üle 800 mikrogrammi 12 tunni jooksul alates ükskõik millisest annusest;
 • inhaleeritav formoterool: maksimaalne annus 54 mikrogrammi 24 tunni jooksul;
 • inhaleeritav salmeterool: maksimaalselt 200 mikrogrammi 24 tunni jooksul.

 

Salbutamooli kontsentratsiooni uriinis üle 1000 ng/ml või formoterooli kontsentratsiooni uriinis üle 40 ng/ml ei loeta aine ettenähtud raviotstarbeliseks kasutuseks ja seda käsitletakse halva analüütilise leiuna (AAF), välja arvatud juhul, kui sportlane tõendab kontrollitud farmakokineetilise uuringuga, et normist kõrvalekalduv tulemus oli tingitud raviotstarbelise annuse kasutamisest (inhaleerimisest) ülaltoodud maksimumväärtuste piires.

 

 

 

S4 HORMOONI JA METABOOLSED MODULAATORID

Keelatud on järgnevad hormoonid ja metaboolsed modulaatorid:

 

 1. aromataasi inhibiitorid, nende hulgas (loetelu ei ole lõplik):

2-androstenool (5α-androst-2-een-17-ool);

2-androstenoon (5α-androst-2-een-17-oon);

3-androstenool (5α-androst-3-een-17-ool);

3-androstenoon (5α-androst-3-een-17-oon);

4-androsteen-3,6,17-trioon (6-okso);

aminoglutetimiid;

anastrosool;

androsta-1,4,6-trieen-3,17-dioon (androstatrieendioon);

androsta-3,5-dieen-7,17-dioon (arimistaan);

eksemestaan;

formestaan,

letrosool,

testolaktoon.

 

 1. Selektiivsed östrogeeni retseptori modulaatorid (SERM-id), sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):

raloksifeen;

tamoksifeen;

toremifeen.

 

 1. Muud antiöstrogeensed ained, nende hulgas (loetelu ei ole lõplik):

klomifeen;

tsüklofeniil,

fulvestrant.

 

 1. Ained, mis hoiavad ära aktiviini retseptori IIB aktiveerimise, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):

aktiviin A neutraliseerivad antikehad;

aktiviini retseptori IIB konkurendid, nagu:

aktiviini decoy-retseptorid (nt ACE-031);

anti-aktiviini retseptori IIB antikehad (nt bimagrumab);

müostatiini inhibiitorid, nagu:

müostatiini ekspressiooni vähendavad või kõrvaldavad ained;

müostatiiniga seonduvad valgud (nt follistatiin, müostatiini propeptiid);

müostatiini neutraliseerivad antikehad (nt domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

 

 1. Metaboolsed modulaatorid:
  • AMP poolt aktiveeritud proteiini kinaasi aktivaatorid (AMPK), nt AICAR, SR9009; ja

peroksisoomi proliferaatori poolt aktiveeritud retseptor δ (PPARδ) agonistid, nt 2-[2-metüül-4-({4-metüül-2-[4-(trifluorometüül)fenüül]tiasool-5-üül}metüültio)fenoksü]äädikhape (GW1516, GW501516);

 • insuliinid ja insuliini mimeetikumid;
 • meldoonium;
 • trimetasidiin.

 

Nimekirjas on endiselt meldoonium, mis on ravimi Mildronat (ei ole Eestis registreeritud ja seetõttu ei kajastu ravimiregistris) toimeaine.
Nimekirjas on endiselt trimetasidiin, mis on nt ravimi Preductal toimeaine.
Kui sportlasel on vajalik neid ravimeid kasutada ja muu ravi ei toimi, on tarvis taotleda TUE ehk raviotstarbeline erand.

 

 

S5 DIUREETIKUMID JA MASKEERIVAD AINED

Keelatud on järgmised diureetikumid ja maskeerivad ained, nagu ka muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

 • desmopressiin, probenetsiid, vereplasma mahu suurendajad, nt veenisiseselt manustatav albumiin, dekstraan, hüdroksüetüültärklis ja mannitool;
 • atsetasolamiid, amiloriid, bumetaniid, kanrenoon, kloortalidoon, etakrüünhape, furosemiid, indapamiid, metolasoon, spironolaktoon, tiasiidid, nt bendroflumetiasiid, klorotiasiid ja hüdroklorotiasiid; triamtereen ja vaptaanid, nt tolvaptaan.

Välja arvatud:

 • drosperinoon, pamabroom ja karboanhüdraasi inhibiitorite (nt dorsolamiid, brinsolamiid) kasutamine silmahaiguste ravimisel;
 • felüpressiini paikne manustamine hambaravi anesteesias.

 

Aine, mille suhtes on kehtestatud piirväärtused (nt formoterool, salbutamool, katiin, efedriin, metüülefedriin ja pseudoefedriin), mis tahes koguse avastamist sportlaselt võetud dopinguproovis võistluste ajal või võistlusvälisel ajal koos diureetikumi või muu maskeeriva ainega käsitletakse halva analüütilise leiuna (AAF), välja arvatud juhul, kui sportlasel on lisaks diureetikumi või muu maskeeriva aine raviotstarbelise kasutamise eriloale ka vastava aine suhtes väljastatud raviotstarbelise kasutamise eriluba (TUE).

 

 

Vaata WADA väljatöötatud info pseudoefedriini kohta.

 

KEELATUD MEETODID

 

M1 VERE JA VERE KOOSTISOSADE MANIPULATSIOONID

Keelatud on järgmine:

 1. ükskõik millise koguse autoloogse, allogeense (homoloogse) või heteroloogse vere või ükskõik millise päritoluga erütrotsüütide preparaatide manustamine või taasviimine vereringesse;
 2. hapniku sidumist, hapniku transporti või kudede hapnikuga varustamist kunstlikult soodustavate preparaatide kasutamine.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

perfluoroühendid, efaproksiraal (RSR13) ja modifitseeritud hemoglobiinipreparaadid, nt hemoglobiinipõhised vereasendajad ja mikrokapslites hemoglobiinipreparaadid, välja arvatud inhaleeritav lisahapnik;

 1. vere või vere koostisosade mis tahes liiki intravaskulaarne manipulatsioon füüsikaliste või keemiliste vahenditega.

 

M2 KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE MANIPULEERIMINE

Keelatud on järgmine:

 1. võltsimine või võltsimiskatse eesmärgiga muuta dopingukontrolli ajal kogutud dopinguproovide terviklust ja kehtivust.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

uriini asendamine ja/või muutmine (nt proteaasid).

 1. Intravenoossed infusioonid ja/või süstid mahus üle 100 ml 12-tunnise ajavahemiku jooksul on keelatud, välja arvatud õiguspärastel juhtudel haiglaravi, kirurgiliste protseduuride või kliiniliste uuringutega seoses.

 

M3 GEENI- ja RAKUDOPING

Järgnev on keelatud seoses sportliku sooritusvõime võimaliku tõhustamisega:

 1. nukleiinhapete polümeeride või nukleiinhappe analoogide kasutamine;
 2. genoomi järjestuste muutmiseks ja/või geeniekspressiooni transkriptsiooniliseks või epigeneetiliseks reguleerimiseks mõeldud geeni korrigeerivate ainete kasutamine;
 3. normaalsete või geneetiliselt muundatud rakkude kasutamine.

 

 

 

VÕISTLUSTE AJAL KEELATUD AINED JA MEETODID

 

LISAKS EESPOOL NIMETATUD KATEGOORIATELE S0–S5 JA M1–M3 ON VÕISTLUSTE AJAL KEELATUD KASUTADA JÄRGMISTE KATEGOORIATE AINEID.

 

KEELATUD AINED

 

S6 STIMULEERIVA TOIMEGA AINED

Keelatud on kõik stimuleeriva toimega ained, sealhulgas kõik optilised isomeerid, nt asjakohastel juhtudel D- ja L-isomeerid.

 

Stimuleeriva toimega ained on järgmised.

 1. Määratlemata stimuleeriva toimega ained:

adrafiniil;

amfepramoon;

amfetamiin;

amfetaminiil;

amifenasool;

benfluoreks;

bensüülpiperasiin;

bromantaan;

klobensoreks;

kokaiin;

kropropamiid;

krotetamiid;

fenkamiin;

fenetülliin;

fenfluramiin;

fenproporeks;

fonturatsetaam [4-fenüülpiratsetaam (karfedoon)];

furfenoreks;

lisdeksamfetamiin;

mefenoreks;

mefentermiin;

mesokarb;

metamfetamiin (D-);

p-metüülamfetamiin;

modafiniil;

norfenfluramiin;

fendimetrasiin;

fentermiin;

prenüülamiin;

prolintaan.

 

Selles osas selgesõnaliselt nimetamata stimuleeriva toimega aine on määratletud aine.

 

 1. Määratletud stimuleeriva toimega ained

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

3-metüülheksaan-2-amiin (1,2-dimetüülpentüülamiin);

4-metüülheksaan-2-amiin (metüülheksaanamiin);

4-metüülpentaan-2-amiin (1,3-dimetüülbutüülamiin);

5-metüülheksaan-2-amiin (1,4-dimetüülpentüülamiin);

bensfetamiin;

katiin**;

katinoon ja selle analoogid, nt mefedroon, metedroon ja α-pürrolidinovalerofenoon;

dimetamfetamiin (dimetüülamfetamiin);

efedriin***;

epinefriin**** (adrenaliin);

etamivaan;

etüülamfetamiin;

etilefriin;

famprofasoon;

fenbutrasaat;

fenkamfamiin;

heptaminool;

hüdroksüamfetamiin (parahüdroksüamfetamiin);

isometepteen;

levmetamfetamiin;

meklofenoksaat;

metüleendioksümetamfetamiin;

metüülefedriin***;

metüülfenidaat;

niketamiid;

norfenefriin;

oktopamiin;

oksilofriin (metüülsünefriin);

pemoliin;

pentetrasool;

fenetüülamiin ja selle derivaadid;

fenmetrasiin;

fenprometamiin;

propüülheksedriin;

pseudoefedriin*****;

selegiliin;

sibutramiin;

strühniin;

tenamfetamiin (metüleendioksümetamfetamiin);

tuamiinheptaan

 

ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

Välja arvatud:

 • klonidiin,
 • paikseks/oftalmoloogiliseks kasutamiseks ette nähtud imidasooli derivaadid ja need stimulandid, mis on võetud 2019. aasta seireprogrammi*.

 

*Bupropioon, kofeiin, nikotiin, fenüülefriin, fenüüpropanoolamiin, pipradrool ja sünefriin: need ained on võetud 2019. aasta seireprogrammi ja need ei ole keelatud ained.

**Katiin on keelatud, kui selle kontsentratsioon uriinis ületab 5 μg/ml.

***Efedriin ja metüülefedriin on keelatud, kui nende kontsentratsioon uriinis ületab 10 μg/ml.

****Epinefriini (adrenaliini) manustamine paikselt, näiteks nina kaudu, oftalmoloogias või koos lokaalanesteetikumidega ei ole keelatud.

*****Pseudoefedriin on keelatud, kui selle kontsentratsioon uriinis ületab 150 μg/ml.

 

WADA nõuannete kohaselt soovitatakse lõpetada pseudoefedriini sisaldavate ravimite (Actifed, Aerinaze, Cirrus, Clarinase, Sudafed, Theraflu) kasutamine 24h enne võistlust.

 

 

S7 NARKOOTILISE TOIMEGA AINED

Keelatud on järgmised narkootilise toimega ained:

buprenorfiin;

dekstromoramiid;

diamorfiin (heroiin);

fentanüül ja selle derivaadid;

hüdromorfoon;

metadoon;

morfiin;

nikomorfiin;

oksükodoon;

oksümorfoon;

pentasotsiin;

petidiin.

 

S8 KANNABINOIDID

Keelatud on järgmised kannabinoidid:

 • looduslikud, nt kanep, hašiš ja marihuaana,
 • sünteetilised, nt Δ9-tetrahüdrokannabinool (THC) ja teised kanepilaadse toimega ained.

 

Välja arvatud:

 • kannabidiool.

 

EAD rõhutab, et kanep on Eestis illegaalne, samuti on see spordis keelatud võistlustesisesel perioodil. Kuigi võib väita, et kanepil ei ole olulist sportlikku sooritust tõstvat mõju, on see ometi kahjulik sportlase tervisele ja näitab ebasportlikku käitumist. Loe lisaks Kanep spordis

 

 

S9 GLÜKOKORTIKOIDID

Keelatud on kõik glükokortikoidid, mida manustatakse suukaudselt, veeni- või lihasesiseselt või rektaalselt.

 

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

betametasoon;

budesoniid;

kortisoon;

deflasakort;

deksametasoon;

flutikasoon;

hüdrokortisoon;

metüülprednisoloon;

prednisoloon;

prednisoon;

triamkinoloon.

 

Kui sportlasele on manustatud glükokortikoide liigesesiseselt süstidena, tuleb täpsustada manustamisviis ja doos.

 

 

KEELATUD AINED AINULT TEATAVATEL SPORDIALADEL

 

P1 BEETABLOKAATORID

Beetablokaatorite kasutamine on allpool nimetatud spordialadel keelatud ainult võistluste ajal, samuti on need keelatud võistlusvälisel ajal neil aladel, mis on tähistatud.

 

 • Vibulaskmine (WA)*
 • Autosport (FIA)
 • Piljard (kõik võistlusalad) (WCBS)
 • Noolevise (WDF)
 • Golf (IGF)
 • Laskesport (ISSF, IPC)*
 • Suusatamine/lumelauasõit (FIS) järgnevatel aladel: suusahüpped, vigurhüpped/rennisõit ja lumelauarennisõit/lumelauahüpped
 • Allveesport (CMAS) erinevatel vabasukeldumise aladel (constant-weight apnoea, dynamic apnoea, free immersion apnoea, Jump Blue apnoea, static apnoea, variable weight apnoea) lestadega või ilma, allveekalapüük, allveelaskmine.

 

* Keelatud ka võistlusvälisel ajal.

 

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

 

atsebutolool;

alprenolool;

atenolool;

betaksolool;

bisoprolool;

bunolool;

karteolool;

karvedilool;

tseliprolool,

esmolool;

labetalool;

metipranolool;

metoprolool;

nadolool;

oksprenolool;

pindolool;

propranolool;

sotalool;

timolool.