Kokkuvõte Eesti dopinguvastase poliitika kujundamise projektist

UNESCO spordist dopingu kõrvaldamise fondi

sector_shs_fund_doping_sport_en

Taustainfo

Projekti lähtekohtadeks on 2015. aasta alguses justiitsministeeriumi algatusel koostatud analüüs riikliku järelevalve korraldamisest dopinguvastuses võitluses ning kasvanud vajadus dopinguvastases võitluses riiklike institutsioonide koostööks, mis on oluline informatsiooni jagamisel ning isikuandmete kaitsel. UNESCOst rahastatud projekt kaardistab dopinguvastase võitlusega Eestis seotud asutused ning aitab kokku leppida riikliku järelevalve süsteemis.

Projekti läbiviimine on oluline, sest:
• Käimas on Eesti spordipoliitika tegevuskava 2016-2020 arutelu, mille dopinguvastased tegevused katavad osaliselt ka seadusandluse ülevaatamise
• Erinevad partnerorganisatsioonid on näidanud üles huvi valdkonda panustada, kuid senise ühtse koordineerija puudumise tõttu pole ka tegevused olnud tõhusad
• Teema on nimetatud ka koalitsioonilepingus ja selle rakendusplaanis

 

Kavandatavad partnerorganisatsioonid

Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium, Haigekassa, Terviseamet, Ravimiamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Prokuratuur

Eesmärgid

• Dopinguvastases võitluses erinevate osapoolte sujuv koostöö
• Antidopingu valdkonna riikliku järelevalve tõhustamist
• Eesti sportlaste suurem kaasatus dopinguvastases võitluses

Ajakava ning tegevused

Projekt kestab august 2016 kuni detsember 2017.
Projekti tegevused:
• Riikliku järelevalve koordineerimine – rollijaotuse täpsustamine eri partnerorganisatsioonide vahel
• Eesti dopinguvastaste reeglite täiendamine, võttes arvesse Eesti hetkeolukorda
• Dopinguvastase sportlaskomisjoni moodustamine ja selle tööpõhimõtete määratlemine
• Seadusandluse hindamine ja analüüs, sh isikuandmete kaitset puudutav
Projekti eesmärkide saavutamiseks räägitakse läbi erinevate partneritega, kaasatakse kohalikke eksperte konkreetsete töölõikude analüüsil, konsulteeritakse välispartneri (iNADO) seadusandluse hindamisel, tehakse koostööd puhta spordi mõtteviisi toetavate sportlastega.
Projekti koordineerib Eesti Antidoping.

 

Vaata toidulisandite seminari kokkuvõtet

Väljundid

Projekti oodatavad tulemused on toodud tabelis, kuhu on lisatud illustreerivad näited.

Oodatav väljund Näide
Eri osapooltel selge rollijaotus ja tegevusplaan dopinguvastases võitluses Kui sportlane jääb dopingainetega piiril vahele, on kokku lepitud infoliikumine ja vajaminev jälitustegevus Eesti Antidopingu ja vastavate institutsioonide vahel
Eesti dopinguvastased reeglid ja dopinguvastane seadusandlus on täpsustatud Sotsiaalministri määrus „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord“ on täiendatud dopingaineid puudutava osaga
Moodustatud on dopinguvastane sportlaskomisjon Dopingujuhtumeid kommenteerib avalikkuses sportlaskomisjoni kõneisik/esindaja

Eelarve

Projekti kogueelarve on u 16 000 eurot, sisaldades järgmisi kulusid:
• Kohaliku eksperdi konsultatsioon – 3500eur
• Väliseksperdi konsultatsioon (sh ka transport ja tõlkekulud) – 3000eur
• Projekti assistendi töötasu (0,5 kohta) – 6000eur
• Koosolekute kulud – 1000eur
• Muud kulud (tõlkimine, materjalide koostamine jm) – 2500eur

Eesti Antidoping panustab töötajate tööaja ning kontorikulude katmise näol.

 

Lisainfo: info@antidoping.ee