adams_logoADAMSi ANDMEKAITSE-EESKIRI

Kehtib alates 1. jaanuarist 2015.

Vaata siinoleva teksti ingliskeelset tõlget (juriidiliste vaidluste korral kehtib ingliskeelne tõlge).

 

Loe informatsiooni kogumise teavitust sportlasele (inglise keeles “Sample Athlete’s Information Notice”, 26. mai 2016).

 

1. JAANUARIST 2015 JÕUSTUVATE MUUDATUSTE KOKKUVÕTE

Käesoleva ADAMSi andmekaitse-eeskirjaga täpsustatakse, et sportlase bioloogilise passi programmiga seotud teavet säilitatakse ja töödeldakse ADAMSis (Teave sportlastele – Asjakohase teabe liigid).

Punkte pealkirjaga „Andmete säilitamine“ on muudetud nii, et need kajastaks WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelisse standardisse tehtud muudatusi. Eelkõige on varasemat kaheksa aasta pikkust andmete säilitamise aega pikendatud kümnele aastale. Täpsustatud on ka asukohaandmete säilitamise aegu, sõltuvalt sellest, kas sportlane on kaasatud bioloogilise passi programmi.

 

ADAMSi ANDMEKAITSE-EESKIRI

ADAMSi andmekaitse-eeskirjas sätestatakse, kuidas säilitatakse ja töödeldakse ADAMSis mõningaid teiega seotud andmeid seetõttu, et osalete korraldatud spordiüritustel.

Vastavalt ADAMSi õigusalasele teatele võivad ADAMSit kasutada dopinguvastased organisatsioonid (edaspidi: DVOd) selleks, et planeerida võistlussiseseid ja võistlusväliseid dopinguteste ning hallata sellega seotud teavet, sh raviotstarbelise kasutamise erandeid, sportlase asukohateavet, teavet dopingutestide tulemuste kohta, samuti sportlaste ja muude osalejate karistustega seonduvat teavet. ADAMSi kaudu saavad DVOd paremini kooskõlastada ja tõhusamalt ellu viia oma dopinguvastaseid programme, mille teostamise kohustus tuleneb maailma dopinguvastasest koodeksist (edaspidi: koodeks).

Kui te olete sportlane, võib teid registreeritud testimisbaasi lisanud DVO kasutada ADAMSit ühel või enamal eespool toodud eesmärgil, sõltuvalt oma konkreetsetest vajadustest ja kohustustest. Kui te olete muu isik (nt treener, juhendaja, sportlase esindaja), võivad teie andmed sisalduda ADAMSis seetõttu, et olete seotud ADAMSisse lisatud sportlase või sportlastega. Mõlemal juhul on teie andmed ADAMSisse lisanud DVO teie jaoks ADAMSi n-ö haldurorganisatsioon. Oma koodeksist tulenevate kohustuste täitmisel tugineb WADA ADAMSis sisalduvatele andmetele.

Pange tähele, et teie haldurorganisatsioon, WADA ja muud DVOd peavad teie andmeid koguma ja töötlema kooskõlas WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardiga, mis annab teile õiguse saada oma andmetele juurdepääs ja parandada ebaõigeid andmeid. Te mõistate, et teatud andmete, näiteks asukohaandmete esitamine on kohustuslik ja nende esitamata jätmine võib tähendada dopinguvastase reegli rikkumist.

Lisateavet ADAMSi kohta leiate WADA koduleheküljelt www.wada-ama.org. Kui teil on küsimusi enda andmete töötlemise kohta, võite pöörduda vastaval juhul asjakohase organisatsiooni, näiteks oma haldurorganisatsiooni ja/või WADA (www.wada-ama.org) poole.

Allpool antakse täiendavat teavet ADAMSi ja teie andmete käitlemise kohta ning me palume teil enne jätkamist sellega tutvuda.

 

TEAVE SPORTLASTELE

ASJAKOHASTE ANDMETE LIIGID

ADAMS sisaldab alljärgnevaid andmeid:

  • teie kordumatut ADAMSi profiili, mis hõlmab teie isiku tuvastamisega seotud andmeid (nimi, kodakondsus, sünnikuupäev, sugu, spordi- ja võistlusala, organisatsioonid ja/või spordialaliidud, mille liige te olete, ning märge selle kohta, kas võistlete rahvusvahelisel või riiklikul tasemel).

Sõltuvalt sellest, kuidas teie haldurorganisatsioon ADAMSit kasutab, võib andmebaas täiendavalt sisaldada:

  • andmeid teie asukoha kohta (nt treeningud, võistlused, reisid, kodus veedetav aeg, puhkused või muud korralised või erakorralised tegevused) ning iga kord, kui kasutate ADAMSi rakenduses asukohast automaatse teavitamise nuppu „autolocation“, ka teavet teie mobiilse sidevahendi asukoha kohta;
  • testiplaani kavandamisega seonduvaid andmeid (testimisbaaside kohta, millesse teid on lisatud);
  • teie raviotstarbelise kasutamise eranditega (kui neid on) seotud andmeid;
  • dopingukontrollidega seotud andmeid (testiplaanid, proovide kogumine ja käitlemine, laboratoorne analüüs, tulemuste haldus, asjade arutamine ja apellatsioonkaebused) ning
  • sportlase bioloogilise passiga seotud andmeid.

Mõned eespool toodud andmed võivad olla sellised isikuandmed, mida kaitstakse teie elukohas kehtivate andmekaitset või eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktidega.

 

KOHUSTUSED

Teie haldurorganisatsioon on loonud teile kordumatu ADAMSi profiili ja vastutab teie kohta ADAMSis avaldatava teabe eest. Oma haldurorganisatsiooni leiate, kui vaatate enda sportlasprofiili vahekaarti „Security“ (turvalisus). Lisaks sellele avab ja töötleb WADA teie teatavaid andmeid ADAMSis (st raviotstarbelise kasutamise erandite andmeid, laboritulemusi, sportlase bioloogilise passi andmeid, karistusi ning asukohaandmeid) koodeksiga WADA-le pandud kohustuste täitmiseks. Teie haldurorganisatsioon ja WADA vastutavad teie andmete kaitsmise eest kooskõlas kehtivate õigusaktide ning WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardiga. WADA on rakendanud rangeid lepingulisi kontrollimeetmeid, millega reguleeritakse, kuidas DVOd ja muud isikud ADAMSit kasutavad.

Teie kohustute tagama, et kogu teave, mille sisestate süsteemi teie ise või mille sisestab süsteemi teie nimel teine isik (näiteks agent või treener), on õige. Kui teie haldurorganisatsioon kasutab ADAMSi asukohamoodulit, kohustute te tagama, et esitatud asukohateave on täpne ja ajakohane. Pange tähele, et täpse asukohateabe esitamata ja/või asukohateabe värskendamata jätmine tähendab tõenäoliselt dopinguvastase reegli rikkumist, sõltumata sellest, kas teabe esitamata või ajakohastamata jätmine on tahtlik või põhjustatud hooletusest.

Teile väljastatakse salajane parool, mis võimaldab teil oma andmeid ADAMSisse sisestada, ning te kohustuste hoidma parooli alati salajas. Kui te kogemata avalikustate oma parooli, peate viivitamata pöörduma oma haldurorganisatsiooni poole ja teile antakse uus parool.

 

AVALIKUSTAMINE

Lubatud on näidata teile haldurorganisatsiooni poolt loodud ADAMSi profiili osaliselt ka teistele ADAMSit kasutavatele DVOdele selle tagamiseks, et teile luuakse vaid üks sportlasprofiil.

Asjakohasel juhul võib haldurorganisatsioon või WADA anda muudele DVOdele ja teenusepakkujatele juurdepääsu teatud teabele, mis on teie kohta ADAMSisse sisestatud, et võimaldada neil ellu viia dopinguvastaseid programme. Niisugusel juhul peavad asjaomased DVOd ja teenusepakkujad samuti rakendama rangeid lepingulisi kontrollimeetmeid ning kaitsma teie andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktide ning WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardiga.

Kõnealusteks muudeks DVOdeks võivad vajaduse kohaselt olla riiklikud olümpiakomiteed, riiklikud paraolümpiakomiteed, suurürituste korraldajad (näiteks Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee), rahvusvahelised alaliidud ja riiklikud spordialaliidud ning riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. Neile tuleks võimaldada üksnes vajaduspõhine juurdepääs kooskõlas koodeksiga. Teie andmetele juurdepääsu omavad organisatsioonid on välja toodud teie ADAMSi profiili vahekaardil „Security“ (turvalisus).

WADA ja eespool loetletud organisatsioonid võivad avaldada teie andmeid üksnes vajaduspõhiselt oma organisatsiooni volitatud isikutele; iga ADAMSile juurdepääsu omav ja seda kasutav organisatsioon võib nõnda toimida üksnes selleks, et täita oma koodeksist tulenevaid ülesandeid ja kohustusi, mis peamiselt hõlmavad dopinguvastaste programmide kehtestamist ja koodeksis sätestatud viisil kohase teabevahetuse tagamist.

 

ANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

Teie andmed võivad ADAMSi kaudu olla kättesaadavad ka füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes asuvad väljaspool teie asukohariigi piire. Näiteks jagatakse teie teavet Šveitsis ja Kanadas asuva WADAga ning võidakse jagada ka nende riikide DVOdega, kus te treenite või kus toimuvatel spordiüritustel te osalete. Nendes riikides kehtivad andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevad õigusaktid ei pruugi olla samaväärsed teie elukohariigis kehtivate õigusaktidega. DVOd peavad alati täitma WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelist standardit.

 

ÕIGUSED

Kehtivate õigusaktide ning WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardiga võivad teile olla ette nähtud teatud õigused, sealhulgas õigus saada juurdepääs oma andmetele ja/või parandada ebatäpseid andmeid, ning õiguskaitsevahendid teie andmete võimaliku ebaseadusliku töötlemise puhuks.

 

TURVALISUS

ADAMSi asukohaks on Kanadas asuvad andmekeskused. ADAMSisse sisestatud andmete turvalisuse tagamiseks on ADAMSi suhtes rakendatud rangeid tehnoloogilisi, organisatsioonilisi ja muid turvameetmeid. Lisaks sellele on WADA ja DVOd loonud organisatsioonisisesed ja lepingulised tagatised, et kindlustada teie andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus.

 

ANDMETE SÄILITAMINE

Teie andmeid võidakse säilitada ADAMSis vähemalt kümme aastat. Näiteks juhul, kui teie haldurorganisatsioon kasutab ADAMSit raviotstarbelise kasutamise erandite jaoks ning teile tehakse selline erand, säilitatakse raviotstarbelise kasutamise erandite kinnitamise vorme ADAMSis elektrooniliselt vähemalt kümme aastat. Kümme aastat on ajavahemik, mille vältel saab koodeksi alusel alustada menetlust seoses dopinguvastase reegli rikkumisega. Kui te osalete sportlase bioloogilise passi programmis, kehtib kümneaastane andmete säilitamise aeg ka teie asukohaandmete suhtes. Muul juhul säilitatakse asukohaandmeid üksnes 18 kuud. Lisateavet leiate WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardist.

 

ÕIGUS ESITADA VASTUVÄITEID

Te mõistate, et kui olete vastu oma andmete töötlemisele, võivad teie haldurorganisatsioon ja WADA sellegipoolest vajaduse korral jätkata teie teatud andmete töötlemist (sh säilitamist) koodeksist tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Te mõistate, et vastuväidete esitamine teie andmete töötlemisele, sh avaldamisele, võib teil, teie haldurorganisatsioonil, WADA-l või muudel DVOdel takistada koodeksi ja asjaomaste WADA rahvusvaheliste standardite järgimist ning sellisel juhul võivad taolised vastuväited tähendada dopinguvastase reegli rikkumist.

 

TEAVE MUUDELE ISIKUTELE

ASJAKOHASTE ANDMETE LIIGID

ADAMS sisaldab teie isiku tuvastamisega seotud andmeid (nt nimi) ja põhilisi kontaktandmeid, samuti andmeid teie seotuse kohta ADAMSis profiili omava sportlase või profiile omavate sportlastega. Need andmed võivad olla isikuandmed, mida kaitstakse teie elukohariigis kehtivate andmekaitset või eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktidega.

 

KOHUSTUSED

Teie ADAMSis sisalduva teabe eest vastutab see DVO, kes kandis teie sportlase või sportlased oma registreeritud testimisbaasi (haldurorganisatsioon). Peale selle avab ja töötleb teie teatud ADAMSis sisalduvaid andmeid ka WADA oma koodeksis sätestatud kohustuste täitmiseks. Teie haldurorganisatsioon ja WADA vastutavad teie andmete kaitsmise eest kooskõlas kehtivate õigusaktide ning WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardiga. WADA on rakendanud rangeid lepingulisi kontrollimeetmeid, mis reguleerivad ADAMSi kasutamist.

Juhul kui teil palutakse sisestada andmed iseseisvalt otse süsteemi, kohustute te tagama, et asjaomane teave on õige. Teile võidakse väljastada salajane parool, mis võimaldab teil oma andmeid ADAMSisse sisestada, ning te kohustuste hoidma parooli alati salajas. Kui te kogemata avalikustate oma parooli, peate viivitamata pöörduma oma haldurorganisatsiooni poole ja teile antakse uus parool.

 

AVALIKUSTAMINE

Lubatud on näidata teie profiili või andmeid, mis on märgitud teie sportlase või sportlaste ADAMSi profiilis, osaliselt muudele ADAMSit kasutavatele organisatsioonidele, eelkõige DVOdele, selle tagamiseks, et teile luuakse vaid üks profiil.

Asjakohasel juhul võib haldurorganisatsioon või WADA anda muudele DVOdele ja teenusepakkujatele juurdepääsu teatud teabele, mis on teie kohta ADAMSisse sisestatud, et võimaldada neil ellu viia dopinguvastaseid programme. Niisugusel juhul peavad vastavad DVOd kaitsma teie andmeid kooskõlas oma kohalike õigusaktide ning WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardiga, samuti lepinguliste kontrollimeetmetega, mille WADA on kehtestanud ADAMSi kasutamise kohta.

Kõnealusteks muudeks DVOdeks võivad vajaduse kohaselt olla riiklikud olümpiakomiteed, riiklikud paraolümpiakomiteed, suurürituste korraldajad (näiteks Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee), rahvusvahelised alaliidud ja riiklikud spordialaliidud ning riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. Neile tuleks võimaldada üksnes vajaduspõhine juurdepääs kooskõlas koodeksiga.

WADA ja eespool loetletud organisatsioonid võivad avaldada teie andmeid üksnes vajaduspõhiselt oma organisatsiooni volitatud isikutele; iga ADAMSile juurdepääsu omav ja seda kasutav organisatsioon võib nõnda toimida üksnes selleks, et täita oma koodeksist tulenevaid ülesandeid ja kohustusi, mis peamiselt hõlmavad dopinguvastaste programmide kehtestamist ja koodeksis sätestatud viisil kohase teabevahetuse tagamist.

 

ANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

Teie andmed võivad ADAMSi kaudu olla kättesaadavad ka isikutele, kes asuvad väljaspool teie asukohariigi piire. Näiteks jagatakse teie teavet Šveitsis ja Kanadas asuva WADAga ning võidakse jagada ka nende riikide DVOdega, kus teie sportlane treenib või kus toimuvatel spordiüritustel ta osaleb. Nendes riikides kehtivad andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevad õigusaktid ei pruugi olla samaväärsed teie elukohariigis kehtivate õigusaktidega.

 

ÕIGUSED

Kehtivate õigusaktide ning WADA eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardiga võivad teile olla ette nähtud teatud õigused, sealhulgas õigus saada juurdepääs oma andmetele ja/või parandada ebatäpseid andmeid, ning õiguskaitsevahendid teie andmete ebaseadusliku töötlemise puhuks.

 

TURVALISUS

ADAMSi asukohaks on Kanadas asuvad andmekeskused. ADAMSisse sisestatud andmete turvalisuse tagamiseks on ADAMSi suhtes rakendatud rangeid tehnoloogilisi, organisatsioonilisi ja muid turvameetmeid. Lisaks sellele on WADA ja DVOd loonud organisatsioonisisesed ja lepingulised tagatised, et kindlustada teie andmete konfidentsiaalsus.

 

ANDMETE SÄILITAMINE

Teie andmeid võidakse säilitada ADAMSis vähemalt kümme aastat. Kümme aastat on ajavahemik, mille vältel saab koodeksi alusel alustada menetlust seoses dopinguvastase reegli rikkumisega.

 

ÕIGUS ESITADA VASTUVÄITEID

Te mõistate, et teil võib olla õigus esitada vastuväide oma andmete töötlemisele, kuid sellisel juhul, nagu eespool märgitud, võivad teie haldurorganisatsioon ja WADA sellegipoolest vajaduse korral jätkata teie teatud andmete töötlemist (sh säilitamist) koodeksist tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Te mõistate, et vastuväidete esitamine teie andmete töötlemisele, sh avaldamisele, võib teil, teie haldurorganisatsioonil, WADA-l või muudel DVOdel takistada koodeksi ja asjaomaste WADA rahvusvaheliste standardite järgimist ning sellisel juhul võivad taolised vastuväited tähendada dopinguvastase reegli rikkumist.