Täna on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev

18.11.2022

Lapsed on meie ühiskonna haavatavam sihtrühm, mistõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata nende kaitsmisele. Kohustus last kaitsta tuleneb Eestis kehtivast Lastekaitseseadusest. 

Euroopa Komisjoni Spordieetika Koodeksi järgi ei ole sport üksnes mäng reeglite järgi, vaid see hõlmab ka neid küsimusi, mis on seotud vägivallaga, väärkohtlemisega, diskrimineerimisega, ärakasutamisega ja ebavõrdsete võimalustega. See annab selge sõnumi sellest, et spordis ei ole kohta mis tahes väärkohtlemisele.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et igal lapsel ja noorel oleks turvaline spordis osaleda. 2021. aastal välja töötatud eesti– ja venekeeleset spordipersonali käitumisjuhendit uuendati seoses seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmisega 16. eluaastale ja taustakontrolli teostamise kohustusega. Tuletame meelde, et kõik spordialaliidud ja -organisatsioonid peaksid välja töötama enda kaitsepoliitika ja kehtestama oma sisemised käitumisreeglid, et ennetada, märgata ja teavitada võimalikust väärkohtlemisest. Oskus osata juhtumite korral tegutseda annab lisaväärtust igale spordiorganisatsioonile. Turvalisust puudutavat kaitsepoliitikat aitab spordiorganisatsioonidel välja töötada EADSE sporditurvalisuse koordinaator Ilona Kivisik (ilona.kivisik@eadse.ee). EADSE on sellel aastal viinud läbi spordiorganisatsioonidele 21 spordituruvalisuse koolitust. Huvilistel on võimalik koolitusest osa saada eelneval kokkuleppel meie koolituskoordinaator Marit Jukkiga (marit.jukk@eadse.ee).

Kuhu pöörduda juhtumi/kahtluse korral?

Lastekaitseseadus näeb ette, et iga inimene, kes märkab abivajavat last, peab teatama sellest kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111 (LasteKS § 27).

HÄDAOHUS OLEV LAPS on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist (LasteKS § 30). Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada hädaabinumbril 112 on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest (LasteKS § 31).

Kui on veendumus, et juhtumi puhul võib tegu olla kuri- või väärteoga, tuleb pöörduda politseisse kohe samal päeval (hädaabinumber 112). Politseile saad teatada ka kirjalikult vastavat vormi kasutades või e-kirja teel ppa@politsei.eeSeksuaalne väärkohtlemine on kuritegu ning sellest tuleb teavitada politseid koheselt.

Lasteabitelefonilt 116 111 saab küsida ka nõuandeid kõigis lastega seotud küsimustes ning saab soovi korral anonüümseks jääda. Võib vestelda ka kirjutades www.lasteabi.ee lehel ja nõu saab küsida 24/7.

Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele Eestis. Lastemaja poole saad pöörduda telefonil 5854 5494 või kirjutades info@lastemaja.ee, samuti lasteabitelefonil 116 111. Lastemaja poole võib pöörduda nii tavakodanik kui spetsialist.

Kui sa mingil põhjusel ei söanda ühendust võtta politsei või lasteabiga, siis on olemas veel usaldusväärseid inimesi, kelle poole saad pöörduda:

  • räägi sellest oma lähedastele, keda saad usaldada (sõbrad või pereliikmed)
  • räägi sellest oma spordiklubi või spordialaliidu juhtkonnale;
  • edasta info spordiklubile või spordialaliidule
  • kui sa tunned, et ei saa sellest rääkida spordiklubi/spordialaliidu ametnikele, võta ühendust Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega kas telefoni (682 5985) või anonüümse vihjeliini kaudu.

Lapsel on õigus austada, hoida ja kaitsta oma keha. Justiitsministeeriumi poolt avaldatud lühi-multifilm aitab õpetada lastele neile arusaadavas keeles nõusoleku andmist ja sõna “ei” kasutamist enda keha osas. Lapse seksuaalne väärkohtlemine on kuritegu, millega rikutakse lapse õigusi. Rohkem infot: https://www.youtube.com/watch?v=E_AOUzLj8YQ