24.-25. jaanuaril 2018 viibis EAD juhatuse liige Elina Kivinukk Bulgaarias, et osaleda antidopingu aruteludel Euroopa Liidu tasandil Bulgaaria EL-eesistumise raames. Kavas oli kaks sündmust: Euroopa Liidu liikmesriikide kohtumine seoses maailma antidopingu koodeksi uuendamisprotsessiga ning antidopingu konverents „Dopingu ennetamine tipp- ja ja rohujuuretasandi spordis hariduse ja jälitustegevuse kaudu“.

 

Uue koodeksi muudatuste arutelu

Osalenud riikide esindajad leidsid, et teatud küsimustes oleks vajalik EL ühise seisukoha vormistamine, käsitledes muudatusi, mis puudutavad andmekaitset (eriti seoses uue andmekaitsedirektiiviga) ning spetsiifilisi õiguslikke küsimusi (mis peaks olema ettevalmistatud EL sporditöörühma õigusnõunike poolt). Portugali esindaja tõi välja järjest suurema antidopingu tegevuse vajalikkuse rahvatervise vaatenurgast. Ometi jäi kõlama, et koodeksi sisulisem arutelu toimub Euroopa Nõukogu antidopingu töörühmas CAHAMA, sest viimases on esindatud nii riigi tasandi kui praktikute esindajad ning kaasatud on suurem arv riike (52).

Eesti esindaja tutvustas koosoleku tulemusi suuliselt Kultuuriministeeriumi spordiosakonna esindajale ning Eesti EL-eesistumise meeskonna liikmetele. Kirjalik väljund on osaliselt kajastatud Eesti Antidopingu muudatusettepanekutes uue koodeksi kohta, mida on võimalik veel 26. märtsini kommenteerida.

 

Konverents andmekaitsest, haridustööst ja uurimisest

Seminari eesmärk oli tõhustada riikidevahelist koostööd dopinguvastase hariduse ja uurimise (jälitustegevuse) valdkonnas. Sündmus võimaldas EL liikmesriikide ja teiste sidusrühmade vahel arutelu, et tõsta avalikkuse teadlikkust dopingu ohtudest ja jagada häid näiteid, kuidas antidopingu valdkonnas on juba nimetatud küsimusi lahendatud. Lähtudes ELi poliitikast oli seminar suunatud nii professionaalsele kui ka rohujuuretasandi spordile. Seminarist on lubatud lõpparuannet, mis kajastab ettekandeid ja arutelusid, teeb ettepanekuid ELi tasandi tulevaste meetmete jaoks ja sisaldab osalejate täielikku nimekirja.

Pooleteistpäevane konverents tõi päevakorda kolm üsna erinevat antidopingu valdkonda: andmekaitse, haridustöö ning jälitustegevus (vt kava). Mitmed esinejad olid väga head ja tunnustatud eksperdid (nt antidopingu ennetuse teemadel Susan Backhouse, andmekaitsest Herman Ram Hollandi antidopingu agentuurist, Joseph de Pencier iNADOst, mitmed WADA töötajad jne). Huvitavate näidete seast võib ennetustöös märkida teaduspõhist projekti Safe you, samuti oli hea meel projekti prePLAY esitluse üle, milles ka Eestil on olnud märkimisväärne roll.

Eesti Antidoping sai konverentsist otsest kasu seoses konkreetsete näpunäidetega uurimis- ja jälitustegevuse arendamiseks, millest mitmeid ideid on tänaseks edasi arendatud.

Allpool on toodud mõned mitteametlikud märkmed kolmest valdkonnast, mis võiks Eesti tasandil huvi pakkuda.

 

Andmekaitse

– Uus andmekaitsedirektiiv hakkab kehtima 25. mail 2018

– Tuleb mõista, et isiklike andmete töötlemine on laialt määratletud (näiteks ka andmete kustutamine) ning et andmekaitsedirektiiv ei ole ellu kutsutud antidopingu valdkonda (ega ka sporti üldiselt) silmas pidades, vaid et kaasaegne tehnoloogia on mõjutanud kogu lähenemist andmete töötlemisele laiemalt ning uus direktiiv on Euroopa kodanike kaitseks.

– Riikides soovitatakse antidopingu agentuuridel teha tihedat koostööd riiklike andmekaitse inspektsioonidega.

– Mitmes valdkonnas ei pruugi sportlase nõusolek olla andmete (sh ka delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks piisav, vaid on vajalik, et oleks õiguslik alus või et on tõendatud avaliku huvi kaitse.

– Tuleb kaaluda mõjuanalüüsi läbiviimist, samuti on võimalik, et mõjuanalüüsi teeb näiteks ministeerium kogu spordivaldkonna kohta. Oluline on teostada analüüs enne andmete kogumist.

– Muutus andmete töötlemises on kaasa toonud muutusi erinevates riikides: Hollandi antidopingu agentuur on otsustanud muuta end riiklikuks asutuseks, et infovahetus erinevate riigi tasandi organisatsioonidega oleks tõhusam; Poolas on äsja vastu võetud uus seadus antidopingu valdkonnast.

 

Koostöö õiguskaitseorganitega (law enforcement)

– Ühiselt nenditi, et dopingujuhtumid ei ole õiguskaitseorganite jaoks atraktiivsed

– Koostöö õiguskaitseorganitega on väga sageli ajamahukas, aga ka liiga venivad (eriti juhtumid, kus vajalik rahvusvaheline koostöö).

– Igasugune uurimis- ja jälitustegevus algab alati info kogumisest.

– iNADO esindaja käis välja idee luua regulaarseks infovahetuseks riigisisene koostööorgan (ümarlaud, töögrupp vm).

 

Haridustegevus

– Plaanis on välja töötada rahvusvaheline standard haridustegevuses.

– Haridustöös tuleb tähelepanu pöörata sportlaste erinevale taustale, nende eelteadmistele ning asjaolule, et enamik sportlastest ei osale antidopingu koolitustel vabatahtlikult.

– Siiani on märgata antidopingu regulatsioonides kallutatust dopingukontrolli olulisusele, selmet toetada haridustöö tähtsust (nt viimati väljatöötatud rahvusvaheline standard WADA nõudmistele vastamisest tõi välja, et organisatsioonidel on vajalik välja töötada tõhus testimisplaan, aga haridustegevuse kohta kriteeriumeid polnud).

– Huvitavaid näiteid: FAIR (keskendunud toidulisandite tarvitamisele spordis), Thessaloniki ülikooli teaduspõhine projekt Safe you

 

Külastust toetas Bulgaaria eesistumismeeskond ning Eesti Kultuurkapital.

Lisainfo: Elina Kivinukk