Loetelu sportlastest ja abipersonalist, kellel on kehtiv võistluskeeld ja dopinguvastaste reeglite rikkumise eest (karistuse määramise kuupäeva järgi) või kellele on määratud esialgne võistluskeeld:

VÕISTLUSKEELUD ja kohustuslikud esialgsed võistluskeelud

 

Kui sportlane või muu isik rikub WADA koodeksi artiklites 2.1–2.11 dopinguvastast reeglit, võib see kaasa tuua alljärgnevatest tagajärgedest ühe või mitu:

  • tühistamine/diskvalifitseerimine tähendab sportlase konkreetsel võistlusel või üritusel saavutatud tulemuste kehtetuks tunnistamist koos kõige sellega kaasnevaga, sealhulgas võimalikest medalitest, punktidest ja auhindadest ilmajäämisega;
  • võistluskeeld tähendab seda, et sportlasel või muul isikul on dopinguvastase reegli rikkumise tõttu keelatud teatud kindla ajavahemiku vältel osaleda mis tahes võistlusel või muus tegevuses või saada toetust koodeksi artiklis 10.14 sätestatud korras;
  • esialgne võistluskeeld tähendab seda, et sportlasel või muul isikul on keelatud ajutiselt osaleda mis tahes võistlusel või tegevuses enne lõpliku otsuse tegemist asja artiklis 8 sätestatud arutamise tulemusel;
  • rahalised tagajärjed tähendab rahalist karistust, mis määratakse dopinguvastase reegli rikkumise eest, või dopinguvastase reegli rikkumisega seotud kulude sissenõudmist ning
  • avalikustamine tähendab teabe avalikku levitamist või jagamist avalikkusega või isikutega, kes ei kuulu nende isikute ringi, kellel on artikli 14 alusel õigus saada teavet varem. Ka võistkondliku spordialaga tegelevate võistkondade suhtes võidakse artiklis 11 sätestatud korras tagajärgi kohaldada