Juhendajad, treenerid, mänedžerid ja teised tugiisikud on sportlastele sageli eeskujuks. Ka neil on teatud õigused ja kohustused. Need hõlmavad alljärgnevat:

 

– Nad peavad teadma ja täitma kõiki dopinguvastaseid eeskirju ja reegleid, mis kehtivad nende kohta või sportlaste kohta, keda nad abistavad.
– Nad peavad tegema koostööd sportlaste testimise programmiga.
– Nad peavad kasutama oma mõjujõudu selleks, et levitada puhast sporti pooldavat mõtteviisi.
– Nad peavad tegema koostööd dopinguvastaste organisatsioonidega, mis uurivad dopinguvastaste reeglite rikkumisi.
– Nad ei tohi kasutada ega vallata keelatud aineid või võtteid ilma mõjuva põhjuseta.

Täpsemat teavet leiate maailma dopinguvastase koodeksi artiklist 21.2.

 

Treenerile ja kogu sportlase abipersonalile mõeldes tuleb ära nimetada kaks muudatust maailma antidopingukoodeksis. Nüüdsest on ära märgitud, et sportlase abipersonal ei tohi ise oma huvides kasutada keelatud aineid ilma õigustava põhjenduseta. Seda ei tõlgendata dopinguvastase reegli rikkumisena, kuid selles osas võib olla teisi karistusvõtteid (nt distsiplinaarkaristused, riiklik seadusandlus).

 

Teiseks on oluline rõhutada, et uue koodeksiga kaasneb dopingujuhtumi korral automaatne kohustus uurida sportlase tugimeeskonda. Kui on esinenud positiivne dopingujuhtum, siis lisaks sportlase ärakuulamisele tuleb uurida ka sportlase kaaskonda, kes võib olla dopingu tarvitamisega ja/või vahendamisega seotud.

 

Lisaks on treeneri ja abipersonaliga otseselt seotud kaks uut dopinguvastast reeglit, mida on selgitatud eespool: osavõtt ja keelatud seotus.