WADA avaldas 2021. aasta koodeksi järgimise aruande

30.05.2022

WADA kui ülemaailmse antidopingut reguleeriva asutuse üks peamistest ülesannetest on jälgida ülemaailmse dopinguvastase koodeksi (Code) ja sellega seotud rahvusvaheliste standardite (Standards) tõhusat rakendamist enam kui 350 dopinguvastase organisatsiooni (ADO) poolt; näiteks riiklikud dopinguvastased organisatsioonid (NADO), rahvusvahelised föderatsioonid (IF) ja suurürituste organisatsioonid (MEO).

Aruande eesmärk on eelkõige:

  • Kirjeldada selgelt WADA koodeksi järgimise programmi saavutusi ja väljakutseid, võrreldes eesmärke peamiste tulemusnäitajatega;
  • Täpsustada eeskirjadele alla kirjutanud organisatsioonide leidude, suundumuste ja õppetundide tõlgendusi ja mõju aja jooksul;
  • Tuvastada võimalusi pidevaks täiustamiseks, luues aluse järgmise aasta Vastavuse Aastaplaanile.

WADA Vastavuse, Reeglite ja Standardite asedirektor Kevin Haynes ütles: „WADA 2021. aasta Vastavuse Aastaaruanne (Compliance Annual Report) annab sidusrühmadele olulise ülevaate ja läbipaistvuse WADA vastavusseire programmi kohta (Compliance Monitoring Program). Aruanne hõlmab ainulaadset ja ressursimahukat perioodi WADA ja maailma antidopingu koodeksile alla kirjutanud riikide jaoks; eelkõige 2021. aasta koodeksi ja rahvusvaheliste standardite kasutuselevõtu ning COVID-19 pandeemia tõttu. Tunnistame, et allakirjutanud pidid kohandama oma dopinguvastaseid programme ja prioriteete, pidades silmas 2020. aasta Tokyo olümpia- ja paraolümpiamänge, mis toimusid 2021. aastal, ning järgima Spordi Arbitraažikohtu (CAS) otsust seoses Venemaa Antidopingu Agentuuriga (RUSADA).”

Koodeksi Järgimise Aruande peamised järeldused:

  • Ainulaadne kombinatsioon järelevalvemenetluste taasalustamisest, varem pandeemia tõttu külmutatud juhtumite kuhjumisest ja nõue, et kõigil allakirjutanutel peavad olema 2021. aasta koodeksiga kooskõlas olevad dopinguvastased reeglid, tõi 2021. aastal 53 vastavusmenetlust ja 5 juhtumit mittevastavuse kohta.
  • Ükski allakirjutanu ei vaidlustanud 2021. aastal oma väidet CASi mittejärgimise kohta, viidates sellele, et WADA, CRC ja täitevkomitee rakendasid allakirjutanute järgimise rahvusvahelist standardit (ISCCS) õigesti.
  • Kuigi testimine oli dopinguvastase programmi valdkond, mis tekitas kõige rohkem mittevastavusi, vähenesid nii Testimise kui ka Tulemuste Haldamise leiud vastavusaudititest võrreldes eelmise aastaga, mis viitab sellele, et Tulemuste Haldamise Rahvusvahelise Standardi (ISRM) uuel raamistikul ja fookusel allakirjutanutele selles valdkonnas märkimisväärseid ressursse eraldada oli positiivne mõju.
  • Mittevastavuste arv suurenes Raviotstarbelise kasutamise erandi (TUE) ja koolitustegevuse valdkondades. Koolitustegevuse puhul võib põhjuseks olla uue Rahvusvahelise Koolitustegevuse standardi (ISE) kasutuselevõtt 2021. aasta jaanuaris, mis suurendas kohustuslikke nõudeid selles valdkonnas. Raviotstarbelise kasutamise erandi valdkonda jälgitakse 2022. aastal.
  • Sarnaselt eelmiste aastatega tekitasid riiklikud dopinguvastased organisatsioonid (NADO-d) rohkem mittevastavusi kui rahvusvahelised föderatsioonid (IF-id) ja nende dopinguvastaste programmide keerukama olemuse tõttu võttis parandusmeetmete rakendamine kauem aega.

Loe lisaks (inglise keeles): https://www.wada-ama.org/en/resources/compliance-annual-report 

wada, compliance