1. jaanuarist 2021 hakkab kehtima uus WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri

Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri 2021

Suuri sisulisi muudatusi selles nimekirjas tehtud ei ole, küll aga pöörati rohkelt tähelepanu vormile, et nimekirja oleks mugavam kasutada. Uuendustena on lisatud:

  • Sisukord, kust leiab ka mõningaid näiteid selle kohta, milliste meditsiiniliste näidustuste korral on keelatud ainete kasutamine lubatud.
  • Sissejuhatus, kus on lahti kirjutatud olulisemad terminid, mida nimekirjas kasutatakse.
  • Selgelt eristuvad peatükid keelatud ainete või meetodite klasside kaupa, kuhu on juurde lisatud info selle kohta, kas keeld kehtib võistlussiseselt, võistlusväliselt või mõlemal juhul ning kas tegu on määratletud või määratlemata ainete/meetoditega. Vajadusel ka info narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kohta.
  • Võimalikud erandid ja märkused, mis on iga klassi all selgelt välja toodud.
  • Indeks, mis on lisatud nimekirja lõppu ja kus on tähestikuliselt kirjas keelatud ained ja meetodid ning neile vastav lehekülje number. See peaks aitama kiiremini soovitud infot leida.
  • Eestikeelset tõlget uuendasime, võttes senise mõiste „võte“ asemel kasutusele termini „meetod“ (Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri).

Sisulise poole pealt tehti kaks muudatust:

  • Nimekirjas võeti kasutusele mõiste narkootilised ja psühhotroopsed ained, mis on küll keelatud, aga mille tarvitamisel ei ole sportliku sooritusvõime parandamine peamine ehk pigem on tegu ühiskonnas laiemalt kuritarvitatavate ainetega. Mistõttu lisati WADA koodeksisse ka seda temaatikat puudutav punkt 4.2.3. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainetena käsitletakse nimekirjas nelja ainet, need on: kokaiin, diamorfiin (heroiin), metüleendioksümetamfetamiin (MDMA/„ecstasy“), tetrahüdrokannabinool (THC). Mis tähendab seda, et kui sportlane suudab tõestada, et aine kasutamine toimus võistlusväliselt ning polnud seotud sportliku sooritusvõime parandamisega, siis rakendatakse kolme kuu pikkust võistluskeeldu, mida võib lühendada ühe kuu peale juhul, kui sportlane läbib narkootikumide võõrutusprogrammi.
  • Keelatud meetod M2.2 on nüüdsest määratletud meetod (WADA 2021 koodeksi artikkel 4.2.2). Tegemist on keemilise ja füüsikalise manipuleerimise alla kuuluva meetodiga: Intravenoossed infusioonid ja/või süstid mahus üle 100 ml 12-tunnise ajavahemiku jooksul, välja arvatud õiguspärastel juhtudel haiglaravi, kirurgiliste protseduuride või kliiniliste diagnostiliste uuringutega seoses. See tähendab, et sportlasele on võimalik rakendada leebemat karistust juhul, kui on võimalik tõestada, et seda meetodit ei kasutatud dopingu eesmärgil.

Küll aga jõustub üks suur muudatus aasta pärast, 1. jaanuaril 2022:

  • Glükokortikoidid: võeti vastu otsus, et aasta pärast on võistlussiseselt keelatud glükokortikoidide igasugune süstmine (sh liigesesisesed jm paiksed süstid). Leiti, et nii suurt muudatust ei ole võimalik koheselt ellu viia ja aastaks 2021 plaanitakse sel teemal laialdast teavitustööd teha, seda nii sportlaste, taustajõudude kui ka meditsiinitöötajate hulgas, et selgitada praktilist rakendamist puudutavaid aspekte, nt ainete elliminatsiooniaegu, vältimaks tahtmatuid rikkumisi. Täiendavat aega vajavad ka WADA akrediteeritud laborid ja regulatiivsed asutused.

Soovitame sportlastel ja nende taustajõududel tutvuda uue keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirja ning tehtud muudatustega, vältimaks tahtmatuid rikkumisi.

Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri 2021

List of Prohibited Substances and Methods 2021

Täiendav info WADA veebilehelt: https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-09/wada-publishes-redesigned-more-athlete-friendly-2021-prohibited-list

Enne ravimi kasutamist peab sportlane veenduma, et selle tarvitamine spordis on lubatud ning sellega ei kaasne ohte tema tervisele. Vajadusel tuleb konsulteerida raviarstiga. Kindlasti on vajalik teavitada arsti oma tegevusest sportlasena. Kui keelatud toimeainet sisaldava ravimi kasutamine on möödapääsmatu ning selle mittekasutamine võib ohustada sportlase elu või tervist, tuleb taotleda raviotstarbelise kasutamise erand (TUE). Taotlus tuleb esitada Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele, järgides kõiki TUE nõudeid.

EADSE ravimiotsing https://eadse.ee/ravimid/ aitab leida infot ravimite lubatavuse kohta spordis. (uueneb jaanuari esimesel nädalal)