EADSE töötajad töövarjuna Euroopa tipptegijate seas

25.08.2022

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) toetustaotlus Erasmus+ täiskasvanuhariduse projektikonkursil osutus edukaks. Projekt “Spordieetika valdkonna spetsialistide kompetentside suurendamine läbi rahvusvahelise õpirände” annab meie töötajatele võimaluse külastada partnerorganisatsioone ning tutvuda lähemalt nende igapäevatööga.

Projekti raames on planeeritud õpiränded Norra ja Taani ja Läti Antidopingu Agentuuridesse ning Soome spordieetika keskusesse SUEK. Partnerorganisatsioonide külastamine annab EADSEle võimaluse tugevdada senist koostööd ning luua personaalne kontakt sama valdkondade spetsialistidega. Norra Antidopingu Agentuur ja NAPMU (Nordic Athlete Passport Management Unit) on EADSE koostööpartnerid dopingukontrolli ja proovide analüüsimise valdkonnas. Eesti ja Läti on sõlminud ühise koostöömemorandumi antidopingu valdkonnas, mida soovitakse laiendada ka Leedule ning allkirjastada kolmepoolne koostööleping. Soome spordieetika keskus SUEK on täpselt samadel alustel töötav spordieetika asutus kui EADSE. Copenhagen Grupp (Taani) on spordivõistlustega manipuleerimise vastane riiklike platvormide võrgustik, mille koordinaatoriks on Taani Antidopingu Agentuur. Eesti kuulub võrgustikku alates 2020. 

Õpirände projekti üldeesmärgiks on koguda partnerorganisatsioonidelt parimaid praktikad (nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi), et neid Eestis allpool kirjeldatud tegevuste elluviimisel rakendada. Spordieetika teemad on piirideülesed ning otsekontaktide olemasolu soodustab omavahelise info liikumist ja jagamist. Kuna spordieetika on jõuliselt arenev valdkond ning nõuab äärmist konfidentsiaalsust, on oluline, et EADSE valdkondlikel spetsialistidel oleks võimalus vastastiku õppida partnerorganisatsioonide töötajate kogemusest. Valdkonna spetsialistidega kogemusi vahetades Eesti spetsialistide:

  • kompetents suureneb (formaalsed väljaõppekoolitused valdkonnas puuduvad, kohapealne vastastikõpe on kõige tõhusam); 
  • spetsialistide tugivõrgustiku loomine (füüsilisele õpirändele järgneb digikoostöö);
  • projekt toetab rahvusvahelistumist ja institutsionaalset arengut;
  • järelmeetmena jagatakse saadud teadmisi oma kohapealsete võrgustikega (spordialaliidud, dopingukontrolliametnikud jne).

Täiskasvanuhariduse õpirändeprojekt kestab 18 kuud. Tegevuste ettevalmistamisel, elluviimisel ja järelmeetmetesse on kaasatud kõik EADSE töötajad, et tagada iga osaleja jaoks võimalikult suur kasu ja mõju.  Projekti elluviimisel arvestatakse keskkonnasäästlikkust ja võrdseid võimalusi. 

Uudises kajastatakse vaid autori seisukohta ning Euroopa komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.