Bernatski juhtumi komisjoni kokkuvõte august 2014

 

Kokkuvõte sisaldab dr Vitali Bernatski juhtumi komisjoni töö üksikasju. Komisjoni kutsusid kokku Eesti Olümpiakomitee ja SA Eesti Antidoping.

 

Kokkuvõte sisaldab Eesti Päevalehes 17. detsembril 2013 avaldatud artiklis Dopinguarsti ülestunnistus: varustasin Eesti sportlasi kasvuhormooni ja EPO-ga esitatud väidete uurimiseks Eesti Olümpiakomitee ja SA Eesti Antidoping poolt kokkukutsutud komisjoni töö ülevaadet.

 

Nimetatud komisjoni moodustamist reaktsioonina ajaleheartiklile tuleks vaadata kui õigusriigile omast käitumist, mis on kantud soovist kaitsta ausa spordi põhimõtteid ja rahvatervist. Komisjoni moodustamisel lähtuti eeldusest, et sellesse kuuluvad õiguskorra, tervisevaldkonna, kohtuekspertiisi, spordi ja dopinguvastase tegevuse küsimustes pädevad asjatundjad. Komisjon seadis endale ülesandeks Eesti Päevalehes avalikkusele esitatud informatsiooni objektiivsuse hindamise, lisainformatsiooni kogumise ja üldistuste tegemise. Komisjonil puudus õigus iseseisvaks juurdluseks ning kogu protsessi iseloomustasid vabatahtlik osalus, ülekuulamise asemel ärakuulamine ja konsultatsioonid õiguskaitseasutustega.

 

Muu hulgas jõudis komisjon veendumusele, et Eesti õiguskorra kujundamisel pole pööratud piisavat tähelepanu selliste õigusnormide ja eeskirjade loomisele, mis võiks tõkestada dopingainete ebaseaduslikku levikut, nende vahendamist ja kasutamist. Komisjon jõudis äratundmiseni, et riiklik järelevalve on killustatud erinevate ametkondade vahel, kelle omavaheline koostöö on koordineerimata ja nõrk, mis omakorda: a) soodustab karistamatut kõrvalekaldumist ausa spordi põhimõtetest ning sportlike tulemuste parandamist keelatud võtete ja vahenditega; b) kahjustab ausa liikumisharrastuse mainet ning ohustab liikumisharrastajate tervist; c) loob eeldused organiseeritud kuritegevuse laienemiseks spordi ja liikumisharrastuse valdkonnas.

 

Komisjon teeb kiireloomulise ettepaneku vaadata viivitamatult üle peamisi dopingaineid sisaldavate ravimite kättesaadavuse piirangud ja tõhustada järelevalvet nimetatud ravimite sihtotstarbelise kasutamise üle.

 

Komisjon on teadlik, et avalikkuses on isikuid, kes omavad informatsiooni, mis võimaldab vajaliku tahte olemasolu korral ja usaldusväärse juurdluse abil kirjeldada dopingainete tegelikku levikut ja kasutamise ulatust Eestis ning samas teha lõpp või panna piir sporti üldiselt ja konkreetseid süütuid isikuid kahjustavatele üldistavatele spekulatsioonidele ausa spordi võimalikkuse üle Eestis.