Eesti Antidopingu seisukohad seoses väljatöötatava rahvusvahelise standardiga „International Standard for Code Compliance by Signatories“

Esimene konsultatsioonietapp on läbi. Teine konsultatsiooniprotsess kestab 14. oktoobrini.

 

 

Vaata WADA kodulehelt, millistest dokumentidest jutt käib

 

Miks uus rahvusvaheline standard?

2016. aastal tulid ilmsiks mitmed kitsaskohad antidopingu süsteemis – Venemaal oli toimunud mitmeid möödalaskmisi, Hispaanias ei vastanud regulatsioon antidopingu koodeksi (edaspidi koodeks) nõudmistele. Töö käigus ilmnes, et põhimõtted, mille alusel WADA nõudmistele ja koodeksile vastavust hinnatakse, ei ole ühesed ega arusaadavad. Nii otsustas WADA kiirkorras välja töötada uue rahvusvahelise standardi.

 

2017. aasta juuni alguses avaldati koodeksi allakirjutanutele (nt rahvusvahelised spordialaliidud, riiklikud antidopingu agentuurid, aga ka riiklikud olümpiakomiteed) esimene versioon uuest rahvusvahelisest standardist „International Standard for Code Compliance by Signatories“. Tegemist on 60-leheküljelise dokumendiga, mis sisaldab nii põhimõttelisi kui tehnilisi üksikasju kirjeldamaks süsteemi, kuidas mingit organisatsiooni kuulutada WADA nõudmistele mittevastavaks (ing.k non-compliant). Standard puudutab peamiselt organisatsioonide juhtimis- ning riiklikku tasandit (standardis ei ole puudutatud näiteks sportlaste üksikisikuna tehtud vigu või testijate eksimusi).

 

Millist sõnumit standard kannab ning mis on teises versioonis teistmoodi?

Mõned üldised põhimõtted:

– Tegemist ei ole esmajoones karistamisega, vaid eeldatakse, et koodeksile vastavus on iga dopinguvastase organisatsooni vabatahtlik pingutus ja et nõudmistele vastavuse saavutamine on dialoog WADA ja koodeksi allakirjutanu vahel

– Kui ka leitakse, et sanktsioonid on möödapääsmatud, peavad need olema selged ja proportsionaalsed (nagu on ingliskeelses seletuskirjas: „graded, proportionate and predictable“)

 

Standard käsitleb nii põhimõtteid, mille alusel mittevastavaks tunnistatakse, kui erinevaid vahendeid, mis WADA käsutuses on (nt nõudmistele vastavuse küsimustik, auditeerimisprotsess jne), juhtumite arutamine CAS-is (eelmises versioonis sõltumatu tribunal, nüüd võib juhtumid edasi kaevata CAS-i) ja ka taastamisprotsess (kuidas organisatsioon või riik oma nõudmistele vastavuse saab ennistada). Samuti on standardil kaks lisa, et määratleda rikkumiste kategooriad (määratud on kolm eri taset rikkumiste tõsiduse osas) ja nende tagajärjed (seejuures on nimetatud rahatrahve kui viimases järjekorras meetmeid; varasem kolmas lisa rahatrahvide suuruste kohta on kaotatud).

 

Allpool on toodud skeem, mis kirjeldab protsessi, kuidas organisatsiooni (mitte)vastavust menetletakse. Põhimõte on üldjoontes samasugune, nagu indiviidide dopingujuhtumite menetlemisel (inimesel on õigus omapoolselt asjaolusid selgitada, toimub õiglane ärakuulamine, tehakse otsus, olukord ennistatakse, kui pole järgnevaid rikkumisi).

 

Milline on standardi valmimise ajakava ja kuidas veel saab kaasa rääkida?

WADA püüab standardi välja töötada kiiresti ning ka konsultatsioon osapooltega toimub kiirprotsessina. Esimest versiooni kommenteerimist juulikuu lõpuni, seejärel toimus olemasoleva dokumendi toimetamine ning avati teine konsultatsioonivoor 1. september kuni 14. oktoober. Praeguse plaani kohaselt peaks standard vastu võetama WADA eestseisuse koosolekul novembri keskpaigas ning see hakkaks kehtima aprillist 2018 (varasema plaani kohaselt alates 1. jaanuarist 2018).

 

Miks on EAD-le see dokument oluline?

EAD jaoks on dokumendil kaks tähendust. Esiteks on EAD alati toetanud põhimõtet, et organisatsioonid peaks eri riikides vastama sarnaselt koodeksi nõudmistele, tehes teste, koolitusi ja muid antidopingu tegevusi, et dopinguvastane võitlus oleks tõhus ja paistaks usaldusväärne ka väljapoole. Teiseks on vaja Eesti Antidopingul hoida arengutel silma peal seetõttu, et kogu protsess langeb Eesti EL nõukogu eesistumise ajale ning seega on oluline vajadusel kaasa rääkida ka Euroopa Liidu tasandil.

 

Mida siis EAD arvab?

Allpool on EAD seisukohad uuele standardile (koostanud Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige, saadetud kommenteerimiseks EAD nõukogule ning asjassepuutuvatele ekspertidele). EAD ei ole teostanud juriidilist analüüsi, vaid on lähtunud Eesti Antidopingu ja Eesti dopinguvastase võitluse igapäevareaalsusest. Arvesse on võetud asjaolu, et EAD on väike antidopingu agentuur, mis seab piirangud nii rahalistele kui inimressurssidele. Peamised seisukohad kokkuvõetuna: EAD ei toeta rahalisi sanktsioone (riikidele, kus napib raha testide läbiviimiseks, on liiga karm sätestada täiendavad rahalised meetmed), EAD toetab läbipaistvamat protsessi (näiteks võiks avalikustada ka konkreetse allakirjutanu vastused WADA järelpärimistele või võiks avaldada kogu protsessist kokkuvõtte, kus on nii WADA ettekirjutused kui allakirjutanu vastused sellele). Üldjoontes aga EAD toetab antud rahvusvahelise standardi väljatöötamist ja vajalikkust.

 

Kuna konsultatsioon on inglise keeles ja EAD-l ei ole kavatsust uut standardit eesti keelde tõlkida, on allpool EAD kommentaarid inglise keeles.

 

Tulenevalt WADA konsultatsioonikeskkonna eripärast on allpool toodud märkused tabelina. EAD-poolsed seisukohad on inglise keeles, sulgudes olevad eestikeelsed kommentaarid on taustaks Eesti lugejale ning lõpuks WADA-le ei edastata.

Esimeses tabelis on toodud EAD 30. juulil WADA konsultatsioonikeskkonnas esitatud kommentaarid, muudatus võrreldes uue versiooniga ning kas EAD peab vajalikuks teemat uuesti rõhutada (näiteks juhtudel, kui teised huvigrupid on sama teema tõstatanud). Teises tabelis on toodud ettepanekud teise versiooni (samuti inglise keeles). Kommentaarid on teretulnud Elina Kivinukile (elina.kivinukk@antidoping.ee) 10. oktoobriks.

 

Tekst WADA standardi esimeses versioonis  EAD seisukoht inglise keeles, vajadusel selgitav kommentaar eesti keeles; trükitähtedes toodud seisukoht uue konsultatsiooniringi valguses (täiendatud 5.okt)
Üldine kommentaar kogu standardile In general, EADA strongly supports the transparent system of dealing with non-conformities to maintain and enhance the integrity of sport.

EADA also stresses the importance of having proportionate sanctions, considering the different realities of the countries.

Defintion „Corrective Action Plan“, p 20. Term „Corrective Action Plan“ could be edited by adding „measurable“ or „specific“. It could be considered to provide a template format for the action plan (as an annex, maybe).

DEFINITSIOONI POLE MUUDETUD, AGA EAD EI NÄE VAJADUST SEDA RÕHUTADA.

7.2.1 „…In accordance with Article 12.2.1.4, WADA is entitled to request reimbursement from the Signatory for costs incurred for WADA activities that go beyond WADA’s routine Code compliance monitoring activities.“

 

„The routine code compliance monitoring activities“ should be described (probably not in the standard).

PUNKT ÜMBER SÕNASTATUD, EAD EI NÄE VAJADUST SEDA RÕHUTADA.

8.7.10 „WADA may publish on its website a list of Signatories that will be undergoing or have undergone a Compliance Audit. Once the audit is complete, and the Signatory has received the final audit report, WADA may publish a summary of the audit outcomes.“

 

10.2.4 „The formal notice sent to the Signatory or a summary thereof shall also be publicly reported on WADA’s website once that notice has been received by the Signatory.“

 

10.4.4 „At the end of the hearing, or as soon as practicable thereafter, the Independent Tribunal shall issue a written, dated and signed decision with reasons. That decision shall be publicly reported.“

 

For the sake of transparency, the publishing of the process should also include the comments or arguments of the Signatory.

EAD SOOVIB SEDA ENDISELT VÄLJA TUUA.

8.2 Prioritization Between Different Signatories Siin oluline tähelepanek, et erinevad allakirjutanud võivad saada WADA-lt erinevat tähelepanu (võib tähendada, et näiteks mõnes riigis või mõnel aastal pööratakse rohkem  tähelepanu olümpiakomiteede tegevusele, mõnel puhul on olulisemal kohal riiklikud antidopingu agentuurid)

EAD EI NÄE VAJADUST SEDA UUESTI RÕHUTADA.

11.1.1.1 „consequences (referred to collectively as WADA Privileges)“ Could be considered if the condition should be retrospective, similarly to the prohibited association. In that case, signatories, having had issues with compliance, should be re-considered, if they’re eligible for WADA privileges.

POLE MUUDETUD, AGA EAD EI NÄE VAJADUST SEDA RÕHUTADA.

12.2.1.4 „Signatory has paid in full the following costs and expenses upon demand”

 

It could be considered to set a payment schedule for the Signatory.

ON ARVESSE VÕETUD, AGA NUMERATSIOON VAJA ÜLE VAADATA

Annex A. „Categories of Non-Compliance“ For the sake of readability, the consequences should be re-ordered, starting from the “critical”, followed by “high priority” and “important”.

(sama ettepanek on ka Euroopa Nõukogu anti-dopingu töörühma mitteametliku grupi kohtumise kokkuvõttes)

ON ARVESSE VÕETUD.

Annex B and C about the financial sanctions Being a small NADO with limited resources, EADA does not support the fines as a sanction. With limited funding for anti-doping activities, it does not seem viable to put additional pressure to the Signatory to pay the fines.

(sama ettepanek on ka Euroopa Nõukogu anti-dopingu töörühma mitteametliku grupi kohtumise kokkuvõttes)

ON ARVESSE VÕETUD.

Üldine kommentaar As a general comment, could there be a hypothetical situation, where it is not clear, whether the non-conformity comes from the activities/non-activities of the NADO or the International Federation?

POLE ARVESSE VÕETUD.

Uus! EAD kommentaarid standardi teisele versioonile

Tekst WADA standardi teises versioonis EAD seisukoht inglise keeles
8.7.10 „WADA may publish on its website a list of Signatories that will be undergoing or have undergone a Compliance Audit. Once the audit is complete, and the Signatory has received the final audit report, WADA may publish a summary of the audit outcomes.“

 

10.2.4 „The formal notice sent to the Signatory or a summary thereof shall also be publicly reported on WADA’s website once that notice has been received by the Signatory.“

 

10.4.4 „At the end of the hearing, or as soon as practicable thereafter, the Independent Tribunal shall issue a written, dated and signed decision with reasons. That decision shall be publicly reported.“

 

For the sake of transparency, the publishing of the process should also include the comments or arguments of the Signatory.
12.2.1.4 „WADA’s routine monitooring activities“  

The expression has been removed from the earlier sections, should be specified, re-phrased here as well.

12.2.3.1 Instalment plan for payment  

The reason, why it is increasingly indented, is not clear.

Definitions: Compliance Review Committee  

Should be specified (not just referring to the article)

Definitions: Other  

Should be re-phrased into: “other categories of non-compliance”

Definitions: Representatives  

Should be specified if the definition apply to all employees etc (ESP proposal)

Definitions: WADA Auditor  

Definition should include both WADA training and background in auditing (UK proposal)

Annex A.2.b “an anti-doping education program  

Education program should also be effective (similar to the effective test distribution plan in section A.1.b)

 

Skeem „Procedures Followed Upon Identification of Non-Conformity“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo ning ettepanekud: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee, 5628 7762