Seoses WADA kvaliteediküsimustikule täitmisega on saadud kinnitus, et kriitilisi ohukohti Eesti Antidopingu tegevuses pole.

 

Teatavasti jälgib maailma antidopingu agentuur WADA antidopingu põhimõtete järgimist erinevates riikides ning spordialadel, et sportlastele tagataks võrdsed tingimused osaleda puhtas spordis. WADA nõudmistele vastamiseks töötati välja 2017. aastal uus teemakohane rahvusvaheline standard, samuti küsimustik (ing k compliance questionnaire, edaspidi kvaliteediküsimustik), mis kontrollis nii riiklike antidopingu agentuuride kui rahvusvaheliste alaliitude tegevust antidopingu valdkonnas.

 

Agentuuride küsimustik oli põhjalik ning aeganõudev: mitmed küsimused vajasid täiendavat infokogumist, mõnele küsimusele vastamiseks tuli ümber kujundada senine aruandlus, pöörata tähelepanu asjaoludele, mida seni polnud kirja pandud jmt. Küsimused katsid kõik olulisemad teemad: eelarve jaotus ning peamised rahastajad, aastaaruannete kajastamine, testimissüsteemi üksikasjad, tulemuste haldamise põhimõtted, erilubade (TUE) taotlemissüsteem ning komisjoni koosseis, haridustegevuse ülevaade, andmekaitse põhimõtted, seaduslikud regulatsioonid. Küsimustikku täideti 2016. aasta kohta.

 

2018. aasta veebruari keskel sai Eesti Antidoping WADA-lt enda küsimustikule tagasisidet (corrective action plan ehk CAP), olles kasutanud nii küsimustikust kui ka andmebaasist ADAMS saadud infot. Tagasiside oli neljas osas, puudutades kriitilisi (critical), kõrge prioriteetsusega (high priority), tähtsaid (important) teemasid ning anti üldisi soovitusi (best practices). Kokku toodi välja 16 märkust (taustaks, et iNADO toodud statistika põhjal oli keskmine märkuste arv organisatsioonile 23), kriitilistena tõsteti esile viis teemat:

– testimisstrateegia, sh riskianalüüs

– testimist puudutava tehnilise dokumendi TDSSA täpsem järgimine

– registreeritud testibaasi moodustamise põhimõtted

– tulemuste haldamine mitteanalüütiliste dopingujuhtumite korral (kui tegu ei ole positiivse prooviga, vaid muu rikkumisega)

– esialgse võistluskeelu määramise põhimõtted

 

Vastamise tähtaeg oli 13. mai 2018, millest Eesti Antidoping ka kinni pidas. Tagasisidele vastamisega seoses on täiendatud EAD testimisstrateegiat, tehtud põhjalik riskianalüüs spordialade lõikes, lisatud A-proovi teatises laboridokumentatsiooni tellimisvõimalus ning välja töötatud kirjavormid juhuks, kui sportlane soovib koheselt karistuse omaks võtta.

 

Siinkohal on oluline märkida, et Eesti Antidopingu tegevuses pole enamik valdkondi saanud ühtki parandusettepanekut, sh regulatsioonid ning seadusandlus, ADAMSi kasutamine, sportlase bioloogilise passi programm, dopingukontrolliametnike koolitus ja akrediteerimine, asukohateabega seotud rikkumiste menetlemine, TUE-lubade väljastamise kord, haridustegevus, väga suur osa väljatöötatud dokumente (sh dopingukontrollivorm, testija raport, dopinguproovide saateleht jpm). See on kindlasti tunnistus EAD senisest kvaliteetsest tööst.

 

Allpool on kajastatud kogu WADA-lt antud tagasisidedokument täies mahus, kus on vastatud EAD poolt kriitilistele küsimustele. Dokumendi avalikustamise eesmärk on ausalt kajastada Eesti Antidopingu hetkeseisu dopinguvastases tegevuses ning ka teavitada nõudmistest, millele peab riiklik dopinguvastane organisatsioon vastama. Dokumendis on toodud nii WADA tagasiside kui ka EAD vastused. EAD vastused kajastavad teatud osas ka veel pooleliolevaid dopingujuhtumeid, mille kohta EAD täpsemat infot ei anna, vaid avalikustab info selleks ettenähtud korras (kui juhtum on esitatud distsiplinaarkolleegiumile, kolleegium on teinud otsuse ning apellatsiooniaeg on möödunud).

 

WADA kvaliteediküsimustiku CAP (corrective action plan) 15. mai 2018 seisuga (PDF, inglise keeles)