EADSE osales ERASMUS+ õpirändel Norras

23.10.2023

10. – 12. oktoobril osalesid EADSE töötajad Euroopa Liidu poolt rahastatud õpirännakul Oslos, Norra Antidopingu Agentuuris. Õpirände tulemusena loodi alus tulevaseks koostööks ning õpiti Norra kolleegidelt, kuidas nemad dopinguvastast võitlust ellu viivad.

Sarnaselt Soomele ja Taanile, teostavad ka norralased dopinguvastast ennetustööd harrastussportlaste seas. Koostöölepingud on sõlmitud ligikaudu poolte Norras tegutsevate spordikeskustega, kus viiakse läbi testimisi ning koolitatakse nii personali kui ka spordiharrastajaid dopingu tarvitamise negatiivsetest mõjudest.

Norra Antidopingu Agentuur on välja töötanud muljetavaldava programmi „Hercules“, vähendamaks anaboolsete steroidide kasutamist noorukite seas. Lisaks, kuna Norras pööratakse suurt tähelepanu kriminaalide rehabiliteerimisele, on antud programm laienenud edukalt ka vanglatesse. Hercules’i programm ühendab teoreetilised antidopingu loengud praktilise jõutreeninguga, kus programmis osalevatele kinnipeetavatele tutvustatakse dopingu kasutamise positiivseid ja negatiivseid mõjusid, erilist rõhku pannakse anaboolsete steroidide kasutamisele, mille kõrvalmõjuna esineb palju terviseprobleeme. Tihtipeale ei teadvustata, et halb meeleolu ja agressiivne käitumine on samuti anaboolsete steroidide kasutamise üheks kõrvalmõjuks ning võib samuti olla põhjuseks, miks satutakse kuritegelikule teele. Projekti tulemusena kinnitasid osalejad, et programmi läbimisel paranes lisaks füüsilisele võimekusele ka nende vaimne tervis ning mõjus positiivselt nende meeleolule ja eneserahulolule.

Norra Antidoping teeb tihedat koostööd politseiga, et tabada dopinguainetega äritsejate ja -tarvitajate võrgustikke. Antidopingus töötavad politseinikud, kes oma kogemustepagasiga toetavad nii dopinguainete kasutajate ja nendega kaubitsejate vahelevõtmist. Erasmus+ õpirände raames erinevate Põhjamaade riikide külastamise tulemusena on ilmnenud, et dopingu kasutamise ennetamiseks on järjest enam vaja edendada tihedat koostööd testimis- ja uurimisvaldkonna ekspertide vahel nii regionaalsel kui rahvusvahelisel tasandil.

Lisaks eelnevale tegutseb Norra Antidoping selle nimel, et aidata ja nõustada antidopingu organisatsioone üle maailma. Partnerlust on rakendatud näiteks Hiina, Keenia ja Gruusia antidopingu agentuuridega, et suurendada nende võimekust. Nähes, kui efektiivselt töötavad antidopingu organisatsioonid Põhjamaades, tunneme, et regionaalsest koostööst Skandinaaviamaades on meil üht-teist õppida.Samuti on pandud alus läbirääkimistele moodustamaks ühine koostöögrupp Balti- ja Skandinaaviamaade vahel.

Teisel õppepäeval osalesid EADSE töötajad koos Norra Antidopingu töötajatega NAPMU (Nordic Athlete Passport Management Unit) koostöögrupi kohtumisel, kus arutati koos esindajatega rahvusvahelistest organisatsioonidest AIU (Athlete Integrity Unit), ITA (International Testing Agency) ja WADA (World Anti-Doping Agency) tehtud ja käimasolevaid projekte seoses sportlaste bioloogiliste passide monitoorimisega.

Kohal olid erinevate riikide antidopingu organisatsioonide eksperdid, kes jagasid praktilisi kogemusi seoses uue ABP (Athlete Biological Passport) mooduliga ning räägiti uutest võimalikest andme- ja -vereanalüüsimeetoditest. Uued teadmised ja oskused sportlaste bioloogilise passi tõlgendamisel tulevad EADSE töötajatele edaspidises töös kasuks.

EADSE ja Norra Antidopingu kolleegid kogemusi jagamas

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused kuuluvad autoritele, ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

EADSE käis ERASMUS+ õppereisil Taanis  

06.10.2023

Lähtudes Maailma Dopinguvastase Agentuuri WADA rahvusvahelistest reeglitest on Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse töö vältimatuks osaks rahvusvaheline koostöö. Selle tegevuse raames osaleb EADSE meeskond ERASMUS+ rahastatud õpirände projektis. Projekti abil saab süvendada viimaste aastate jooksul on üha tihedamaks kasvanud koostööd Balti- ja Põhjamaadega, sealhulgas vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid. Toimuvad visiidid Läti, Soome, Taani ja Norra kolleegide juurde. 

26. -27. septembril võõrustaski Taani Antidopingu Agentuur (ADD) EADSE töötajaid Kopenhaagenis. Kaks päeva tihedat õppeprogrammi sisaldasid kõiki EADSE tegevusvaldkondi. Sarnaselt EADSEle kehtivad ka ADDle dopinguvastases võitluses maailma dopinguvastased reeglid ja standardid. Testimisprogrammi elluviimisel pannakse üha enam rõhku andmete kogumisele ja analüüsile, lähtudes iga spordiala jaoks määratud dopingutarvitamise riskiastmest. Samuti eraldatakse Taanis iga-aastaselt ressursse antidopingu teemaliste uuringute läbiviimiseks ning teadusartiklite koostamiseks. Dopinguvastane võitlus Taanis ei piirdu vaid keelatud ainete kasutamise ennetamisega tippspordis, vaid tegevusi on jõuliselt laiendatud ka harrastusspordile. Lisaks aktiivsele ennetustööle fitnessi- ja jõusaalides teostatakse seal regulaarselt ka dopingutestimisi harrastussportlaste seas. Ennetustöö hõlmab endas teavitustööd keelatud ainete kasutamise ohust jõusaali külastajate seas, mille käigus vestlevad ADD töötajad nii külastajate kui ka jõusaali treenerite ja omanikega. 

Kuigi ADD põhifookus on nimest tulenevalt dopinguvastasel võitlusel, on järjest rohkem juhtumeid ilmnenud teistest spordieetika valdkondadest, mis nõuavad organisatsiooni mõjuala laiendamist. Üheskoos jagati väärkohtlemise valdkonnas toimuvates projektide ja ennetustöö kohta informatsiooni nii Eestis kui Taanis. ADD-le on väärkohtlemise temaatika võrdlemisi uus ning ennetuse ja juhtumite lahendamise reguleerimine on alles arendusjärgus. Siinkohal sai EADSE jagada oma praktikaid ning teadmisi, millest saaks õppida.   
  
Taani pöörab suurt tähelepanu noortele ning nende tervisele, sellest lähtuvalt tutvustati EADSEle projekti „Spejlven“ („Sinu sõber peeglis“), mille eesmärk on ennetada dopingu kasutamist  noorte seas tulevikus. Projekti läbiviimise vajalikkus sündis sotsiaalmeedia loodud ideaalse kehapildi kuvandist, mille tulemusel noored hakkasid oma keha häbenema ning seetõttu vältima ühiseid duširuume jms. Sotsiaalmeedias levivate ideaalpiltidega end võrreldes kerkib oht dopinguainete tarbimiseks, et saavutada piltidel nähtud tulemus. Taanlaste projekt kaasab lisaks lastele ka psühholooge, õpetajad ning lapsevanemad, kes on lastele eeskujuks, ning õpetab kuidas oma keha aktsepteerida ning mitte otsida abi dopinguainete kasutamise näol.  
  

Fotol EADSE ensindajad ja Taani Antidopingu kolleegid

Oluliseks aruteluvaldkonnaks kujunes kokkuleppemängude käsitlemine, mis kogub maailmas järjest rohkem tähelepanu. EADSEle tutvustati Taani infokogumise allikaid ja uurimismudelit, misjärel toimus osapoolte vahel kogemuste ja praktikate jagamine. Arutati visioone ja tulevikuplaane  valdkonna reguleerimise ja koostöö parendamiseks. 

Lisaks Taanile külastas EADSE meeskond aasta alguses ERASMUS+ toel ka põhjanaabrite partnerorganisatsiooni – Soome Spordieetika Keskus (SUEK), kuhu kutsuti ka kolleegid Läti Antidopingu Büroost. Tänu sellele toimus elav diskussioon kolme riigi võimalikest koostööprojektidest ning arenguvõimalustest edaspidiseks. 
Saime oma koostööpartneritelt väga palju inspiratsiooni ja ideid , kuhu tulevikus pürgida ja kuidas saaks parandada Eesti ausa ja turvalise spordi keskkonda. Hindame väga, et nii Läti, Leedu, Soome kui ka Taani kolleegid on valmis meiega ühisprojektidesse astuma ja oleme kindlad, et meie koostöö jätkub ka järgnevatel aastatel. 

Eesti, Soome ja Läti kolleegid antidopingu hariduse teemat arutamas

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused kuuluvad autoritele, ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

EADSE osaleb rahvusvahelises harrastusspordi dopinguvastase poliitika ja praktikasoovituste väljatöötamises

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus osaleb perioodil 2021-2023 Euroopa Liidu ERASMUS+ koostöö raames Suurbritannia, Kreeka, Portugali, Hollandi, Serbia ja Soome ülikoolidest ja terviseasutustest partneritega projektis „Developing Positive Interventions against Performance Enhancement Drug Use in Recreational & Grassroots Sport – MINDFUL MUSCLES“.

 

Projektil on kolm põhieesmärki:

  • Selgitada välja tõenduspõhised mõjutusvahendid ning nende abil tõsta harrastussportlaste igakülgset teadlikkust ohtude osas, mis kaasnevad sportlikku sooritusvõimet parandavate keelatud ravimite (ainete) tarvitamisega;
  • Hinnata olemasolevaid ja töötada välja uusi veebipõhiseid enesejuhtivaid koolitusprogramme nii harrastussportlastele kui nende juhendajatele;
  • Töötada välja WADA ja riiklike dopinguvastaste organisatsioonide (NADO-de) nõuetele ja vajadustele vastav innovatiivne ja tugevustel põhinev dopinguvastase koolitustegevuse poliitika ja praktikasoovitused.

Viimase eesmärgi saavutamisel on projektis oluline roll Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusel, kes panustab poliitika kujundamisel ja aitab kaasa tõhusate rakendusmeetmete väljatöötamisel. Projekti väljundeid on kavas kasutada teistele NADO-dele 2021 jõustuva WADA uue rahvusvahelise koolitustegevuse standardi (ISE) rakendamisel.

EADSE vahetuteks koostööpartneriteks poliitika- ja praktikasoovituste väljatöötamisel on

Loe projekti tutvustust SIIT.

 

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm

Lisainfo:

Marit Jukk

Projektijuht

marit.jukk@antidoping.ee