Henry Hein: laste turvalisuse tagamine on treeneri olulisemaid ülesandeid

26.01.2024

Tunnustatud sporditegelased kutsuvad treenereid üles läbima Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) väärkohtlemise ennetamise kursust.

EADSE sporditurvalisuse koordinaatori Ilona Kivisiku sõnul käsitleti 2023. aastal spordieetika rikkumisi 20 spordialal ligi 30 korral, millest hinnanguliselt üle poole on seotud väärkohtlemisega. Treeneritele mõeldud tasuta e-kursus aitab suurendada teadlikkust väärkohtlemise märkamiseks, ennetamiseks ja reageerimiseks spordikeskkonnas.

„Väärkohtlemise ja ahistamise haavatavaim sihtrühm on lapsed ja noored, samas ei saa unustada, et ka täisealine sportlane on haavatav. Varasemad uuringud on leidnud, et väärkohtlemist spordis mõjutab kultuuriline taust, spordikorraldus, korralduslik ülesehitus, treenerite ja sportlaste võimusuhete vahe, autoritaarne treeningstiil. See tähendab, et treeneri jõupositsioon on tihedalt seotud väärkohtlemise juhtumitega spordis,” ütles Kivisik. „Samas tuleb rõhutada, et kõikidel spordis osalejatel on turvalise ja üksteist hooliva keskkonna loomisel suur roll, kuid siiski treeningkeskkonnas on võtmeisikuks treener.”

Kursuse on esimeste testijatena läbinud eliittreener Siiri Põlluveer, aasta treener Henry Hein ja tippsportlane Allar Raja.

„Väärkohtlemise ennetamise e-kursus on lihtsasti läbitav kõikidele spordiga seotud inimestele, aga eriti peaksid selle kursuse läbima kõik treenerid, olenemata vanusest, kogemusest või kvalifikatsioonist,“ lausus Eesti aasta treener, ujuja Eneli Jefimovat juhendav Henry Hein. „Ülesanded on vägagi elulised ja panevad kaasa mõtlema. Laste ja noorte turvalisuse tagamine on kindlasti üks treeneri olulisemaid ülesandeid ning kursus tuletab seda kindlasti meelde,” lisas Hein.

Kursuse maht on kaks akadeemilist tundi ja see läheb arvesse treenerite täienduskoolitusena. Muuhulgas käsitletakse, kes on ohver ja väärkohtleja, kuidas väärkohtlemine spordis avaldub, ning antakse juhised spordipersonalile väärkohtlemise ennetamiseks. E-kursus sisaldab interaktiivsed ülesandeid ja videomaterjale ning lõppeb testiga.

Tutvu spordis väärkohtlemise ennetamise e-kursusega SIIN.


Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ning ausat sporti. Sihtasutus koostab reegleid ja juhiseid, tõstes spordis osalejate teadlikkust läbi koolituste ja nõustamise ning teostades kontrolli ja järelevalvet. Organisatsiooni tegevus on suunatud sportlastele, spordi tugipersonalile ja spordiorganisatsioonidele.

Sporditurvalisuse eest vastutavad nii treenerid kui lapsevanemad

17.11.2023

Homme, 18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, millega Euroopa Nõukogu juhib tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) paneb südamele spordiorganisatsioonidele, et neil oleks paigas reeglid väärkohtlemise märkamiseks, ennetamiseks ja juhtumite menetluseks.

„Kõigil lastel on õigus olla kaitstud vägivalla, ärakasutamise ja väärkohtlemise eest. Olümpiakomitee eestvedamisel on järgmisest aastast sporditurvalisus ka osaks treenerite tasemekoolitusest,“ ütles EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe.

EADSE juhatuse liige märkis, et Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis on EADSE tellimisel valminud turvalise spordi seireuuring, mis on Eesti spordis esimene selleteemaline käsitlus.

„Kuigi suur osa vastajaid väitis, et nad pole väärkohtlemisega kokku puutunud, oli siiski neid inimesi, kes on kogenud näiteks, kuidas treener puudutab treenitavat seksuaalsel viisil või ahvatleb treenitavat seksuaalselt,“ lausus Vallimäe. „Märkimist väärib asjaolu, et kiusamist ja füüsilist väärkohtlemist kirjeldasid sagedamini tippsportlased. Uuringu tulemused loovad lähtepunkti väärkohtlemise ennetamise teaduspõhiste strateegiate väljatöötamiseks,“ lisas ta.

Vallimäe kutsus üles kõiki spordialaliite ja -organisatsioone kehtestama oma sisemisi käitumisreegleid väärkohtlemise ennetamiseks, märkamiseks ning juhtumite menetluseks. Novembri lõpus käivitab EADSE veebikursuse väärkohtlemise ennetamisest spordis, mis on suunatud nii treeneritele, spordipersonalile, sh ka lapsevanematele.

Alates 2019. aastast pakub EADSE spordiorganisatsioonidele koolitusi ja seminare ning koostab vastavaid info- ja juhendmaterjale. Kodulehelt leiab ka spordiorganisatsiooni kodukorra näidisjuhendi ja spordipersonali käitumisjuhendi laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks.

Kuidas väärkohtlemise kahtluse korral käituda?

  • Lastekaitseseadus näeb ette, et iga inimene, kes märkab abivajavat last, peab teatama sellest kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.
  • Lasteabitelefonilt saab küsida ka nõuandeid kõigis lastega seotud küsimustes ning saab soovi korral anonüümseks jääda.
  • Kui on veendumus, et juhtumi puhul võib tegu olla kuri- või väärteoga, tuleb pöörduda politseisse kohe samal päeval. Seksuaalne väärkohtlemine on kuritegu.
  • Edasta info spordiklubile või spordialaliidule. Kui sa tunned, et ei saa sellest rääkida spordiklubi/spordialaliidu ametnikele, võta ühendust Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega kas telefoni (682 5985) või anonüümse vihjeliini kaudu.
  • EADSE vihjelehel Spordivalvur spordivaldur.eadse.ee saab sihtasutusele turvaliselt teada anda spordis kehtestatud reeglite rikkumistest, sh väärkohtlemisest või muust eetikarikkumisest.

Tutvu turvalise spordi seireuuringuga siin.

Spordinädala raames külastas EADSE koole üle Eesti

05.10.2023

25. – 29. september toimus järjekordne üleeuroopaline liikumiskampaania ehk spordinädal, mille eesmärk on tähelepanu suunata inimeste aktiivsusele ja tervislikele eluviisidele. Kampaania raames toimusid üle Eesti erinevad spordiüritused, kus osales Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus juba seitsmendat korda, pakkudes koolidele külalistunde. Tundide eesmärk oli suurendada teadlikkust ning pöörata tähelepanu nii spordi rõõmudele kui ka pahedele. Kui varasematel aastatel pakkus EADSE külalistunde peamiselt ausa mängu ja dopingu teemadel, siis sel aastal said koolid tellida külalistunni teemal „Kiusamine spordis“. Lisaks said gümnaasiumi klasside õpilased läbida kokkuleppemängude e-koolituse.

Külalistunnid viidi läbi üle kogu Eesti. Kokku osales külalistundides üle 900 kuulaja, kellest 42 olid õpetajad. Vanuseliselt olid õpilased jaotatud kahte gruppi (7 – 9 klass ja 10 – 12 klass). Selle aasta populaarsemaks teemaks kujunes „Kiusamine spordis“, kus koos õpilastega arutati, millised on võimalikud kiusamise liigid, juhtumid, tagajärjed, kuidas käituda kui märkad kiusamist või oled ise ohvri rollis.
Ausa mängu ja antidopingu tundide raames näidati õpilastele dopingukontrolli protseduuri, mis kujunes kõikides koolides toimunud külalistunni kõige huvitavamaks osaks. 

EADSE peab oluliseks tuletada lastele ja noortele meelde, et mistahes negatiivsele käitumisele, keelatud ainete kasutamisele ei ole turvalises spordikeskkonnas kohta.


EADSE pälvis Eesti Vabariigi presidendi ja justiitsministri vägivallaennetuse tunnustusauhinna

30.08.2023

30. augustil tunnustasid Eesti Vabariigi president Alar Karis ja justiitsminister Kalle Laanet vägivalla vastu ennetajaid ja võitlejaid. Kaheksa silmapaistvat tegijat pälvisid vägivallaennetuse tunnustusauhinna, kes oma algatuse, käitumise või muu tegevusega on möödunud aasta jooksul märkimisväärselt panustanud vägivallaennetusse Eestis.

Fotol EADSE esindaja Henn Vallimäe tunnustusauhinda üle võtmas (pildil Eesti Vabariigi president, justiitsminister ja 7 tunnustuse pälvijat)
Piltide Autor: Arno Mikkor

Tunnustuse andjate sõnul on “Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus olnud meie ühiskonnas noorte sporditurvalisuse eestkõneleja ja suunanäitaja. Nad on pööranud suurt tähelepanu füüsilisele ja vaimsele väärkohtlemisele noortespordis. Sihtasutuse eestvõttel on kahel viimatisel aastal noorsportlaste turvalisema spordikultuuri arendamiseks ellu kutsutud mitu algatust, mida Eestis pole varem tehtud. Näiteks töötati välja spordipersonali käitumisjuhend ning juhend ja juhis noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks. Samuti töötati välja õppekava „Turvalise ja üksteise arengut toetava keskkonna tagamine spordis“ ning tehti koolitusi vägivallaennetuse ja sporditurvalisuse tagamiseks. Valmis ka vihjeleht „Spordivalvur“, kus saab spordis kehtestatud reeglite rikkumistest sihtasutusele turvaliselt teada anda. Sihtasutuse pingutuste tulemusel on paranenud teadlikkus turvalisest spordikultuurist, mille tõttu oskab üha suurem hulk inimesi märgata ja sekkuda noorte kaitseks. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse tunnustamine annab ühiskonnale selge sõnumi, et noorte vaimne ja füüsiline väärkohtlemine pole ka spordis aktsepteeritav.”

Fotol EADSE liikmed (vasakult- juhtivuurija Remo Perli, koolitustegevuse koordinaator Julija Mõnnakmäe, sporditurvalisuse koordinaator Ilona Kivisik ja juhatuse liige Henn Valllimäe)

Oleme tänulikud ja uhked, et saame aidata ja muuta Eesti sporti turvalisemaks!

Sporditurvalisusele pööratakse üha enam tähelepanu. Loe mida teiste hulgas arvab EADSE sporditurvalisuse koordinaator Ilona Kivisik