EADSE pälvis lastekaitsepäeva puhul eripreemia ühiskonnas olulise teema tõstatamise ja eestvedamise eest

1.06.2023

Vabariigi Presidendi ja õiguskantsler Ülle Madise tunnustusüritusel „Lastega ja lastele“ anti Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele (EADSE) üle auhind, mille kaudu tunnustatakse asutuse panust spordieetika teadlikkuse tõstmisel ühiskonnas.

Foto EADSE esindajatest tunnustusauhinda üle võtmas (pildi keskel Ilona Kivisik, EADSE
Sporditurvalisuse koordinaator ja Remo Perli, EADSE juhtivuurija). Autor: Aron Urb

“Oleme spordieetika olulisuse teadvustamisel astunud jõulisi samme ning rõõm on tõdeda, et need pingutused on kandnud vilja,” ütles EADSE juhtivuurija Remo Perli tunnustusauhinda kommenteerides. Ta lisas, et sihtasutuse soov on kõikidele Eesti sportlastele, nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele, tagada turvaline ja positiivne arengukeskkond, mis hoiaks kirge spordi vastu elus. 

Püstitatud eesmärkideni jõutakse samm sammult. “EADSE on loonud laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ja juhtumite lahendamiseks spordipersonali käitumisjuhendi. Samuti on EADSE koostanud spordiorganisatsioonidele kodukorra näidise ning koolitanud aktiivselt spordijuhte, treenereid ja sportlasi, et nad teaksid, millised on spordis esinevad ohukohad ja väärkohtlemise liigid,” loetles Perli.

“Väga oluline on kindlasti ka Spordivalvuri keskkonna spordivaldur.eadse.ee valmimine,” ütles ta. “Selle keskkonna kaudu on võimalik väärkohtlemisest või muust eetikarikkumisest teatada igaühel. Ka lastel või noortel, ning seda saab soovi korral teha anonüümselt,” julgustas Perli kõiki enda tähelepanekutest keskkonna kaudu teada andma.

Tunnustusest hoolimata usub sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe, et turvalise spordikultuuri tagamisel on oluline roll meil kõigil. “Selleks, et midagi märkamata ei jääks, tuleb alati väärkohtlemise juhtumitele reageerida. Olgugi, et ohvritel võib olla raske oma kogemusest rääkida, on meie kui kõrvalseisjate kohustus sekkuda,” selgitas ta.

Vallimäe lisas, et spordiorganisatsioonid peaksid toimetama vastavalt sisemistele reeglitele, ning kui sisemisi reegleid pole, saab need koostöös EADSEga luua. “Julgustame ka lapsevanemaid nii reeglite kui juhtumite osas küsimusi ja nõudmisi esitama,” kutsus ta kõiki üles aktiivselt märkama ja tegutsema.

Juunikuus valmib EADSE-l ka väärkohtlemise ennetamise ja teavitamise e-kursus, mis annab ülevaate erinevatest väärkohtlemise liikidest ning ohukohtadest spordis. Samuti ennetusest ja teavitamisest. Peamiseks sihtrühmaks on treenerid, kuid koolitus on kasulik ka teistele spordivaldkonna inimestele.

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ tänatakse ja tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ning ausat sporti. Sihtasutus koostab reegleid ja juhiseid, tõstes spordis osalejate teadlikkust läbi koolituste ja nõustamise ning teostades kontrolli ja järelevalvet. Organisatsiooni tegevus on suunatud sportlastele, spordi tugipersonalile ja spordiorganisatsioonidele.

Kogu ürituse galerii: https://president.ee/et/meediakajastus/fotod/1095-lastega-ja-lastele-tunnustusauhinna-tseremoonia-roosiaias 

Lisainfo ja kommentaarid:

56 95 82 45

press@eadse.ee

Sporditurvalisusele pööratakse üha enam tähelepanu. Loe mida teiste hulgas arvab EADSE sporditurvalisuse koordinaator Ilona Kivisik

Kuidas lahendada edukalt konfliktisituatsioone?

3. mail toimus FORUS spordikeskuse saalis Lavendel spordijuhtidele ja -personalile mõeldud konfliktijuhtimise koolitus, mille läbiviijaks valiti Airiin Demir, kliiniline psühholoog, kes juhib Verge Eesti koolituskeskust. Verge Eesti on ainuke keskus Eestis, mis keskendub tööl esinevale agressioonile ja vägivallale.

Paraku põhjustavad inimestevahelised suhted konflikte erinevatel tasanditel, nii spordiorganisatsioonides kui ka üksikisikute vahel, millest mitmed jõuavad lahenduse leidmiseks ka Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse lauale. Et alaliitude juhid ja ka muu spordipersonal oskaks neid konflikte juba eos lahendada otsustas EADSE antud koolituse korraldada.

Koolitus keskendus konfliktijuhtimise kolmele esinevale tasandile:

  • suhtlemine äreva/mures inimesega;
  • suhtlemine häiriva/provokatiivse inimesega;
  • suhtlemine verbaalse agressiooni korral.

Konfliktse inimese muret ei saa enne lahendama hakata kui pole ära lahendatud konflikt. Kõige enam toodigi välja, et ärritunud inimesed üldjoontes soovivad, et keegi neid ära kuulaks. Isegi kui konfliktse inimesega ei saa nõustuda, siis on võimalik juhtida vestlust selliselt, et ülekeevad emotsioonid jahtuvad maha ning edaspidi on võimalik ka mure ära lahendada. Selleks jagas koolitaja erinevaid näpunäiteid. Käsitleti konflikti emotsionaalset dünaamikat, kuulamistehnikaid, suunamistehnikaid, piiride kehtestamist ja agressiooni de-eskaleemist.

Suureks väärtuseks olid koolitaja toodud näited elust enesest ning nende võimalikud lahendused. Koolitusel osales kokku 25 inimest.

Hea kiusamisvaba spordipere!

4. mail tähistatakse rahvusvahelist koolivägivalla ja -kiusamise vastast päeva, millega seoses kutsub EADSE tähelepanu pöörama kiusamise ennetamisele ka laste ja noorte spordis.

Kiusamisvaba päeva tähistamine spordiperes on oluline, sest turvalise spordikeskkonna aluseks on omavahelised positiivsed suhted. Spordis pole kohta negatiivsele käitumisele, sh kiusamisele, mis ühtlasi on üks väärkohtlemise liikidest. Selleks, et aidata kaasa turvalisema ja toetavama spordikeskkonna loomisele, pakume välja võimalikud tegevused, mida treener oma spordiorganisatsiooni toel võiks sel päeval ette võtta.

Esiteks võiks oma treeninggrupis korraldada rühmaarutelu teemal „Kiusamisvaba spordipere“. Teemad mida üheskoos arutada, võiksid olla järgmised: Miks kiusamine on halb? Mida teha kui mind kiusatakse? Mida teha kui näen, et kedagi teist kiusatakse? Kuhu ja kellele kiusamisest teatada? Anda lastele teada, et kiusamine pole ühemõtteliselt lubatud. Kiusamisest tuleb alati teada anda. Juhul kui teavitaja ise on ohver, tuleb rõhutada, et ta ei ole kiusamises kuidagi süüdi ning sellest tuleb rääkida täiskasvanule, keda usaldatakse. Sellised arutelud aitavad ennetada kiusamist ja loovad kiusamisjuhtumite lahendamiseks vajaliku avatuse ja oskuse tekkinud olukorras käituda. Leppige treeninggrupis kokku kindlad reeglid ja tegutsemisekord, mis aitavad kiusamist ennetada.

Teiseks saab treener tunnustada ka laste ja noorte positiivset käitumist ja suunata/õpetada neid teadlikult treeningkaaslasi toetama või neid kaasama ühistegevustesse. Positiivse käitumisega eeskuju võiks saada tunnustatud.

Lisaks koolile ja õpetajatele on ka treeneril kiusamisvaba päeva tähistamisel oluline roll, kuna ta saab aidata luua turvalisema ja toetavama spordikeskkonna ning edendada positiivset käitumist ja vastastikust lugupidamist.

Üheskoos kooliga tuleks jõuda mõtte- ja tegutsemisviisini, kus välistatakse mistahes väärkohtlemine spordis.

Projekti IntegriSport 3.0 kokkusaamine Tallinnas

Kas e-sport on sport? Või on see (hasart)mäng? Või lihtsalt meelelahutus? Erinevatel asutustel erinevad arvamused. Samas on e-sport järjest kasvav valdkond, mis kaasab järjest rohkem noori ja mõistlik oleks osapoolte kaasamisel ja kokkulepitud reeglite kehtestamisel olla proaktiivne. EADSE ja CSCF Sport Integrity Group on ühise projekti IntegriSport 3.0 raames otsustanud saada ülevaade e-spordi toimimisest Eestis ja ühise arusaama kujundamiseks alustanud arvamuste koondamist. Projekti esimese etapina intervjueeriti ühelt poolt e-spordi eestvedajaid ja e-sportlasi, teisalt vastutust omavaid institutsioone, sh Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Olümpiakomitee jne. Järgnevalt viiakse Eestis läbi e-sporti kajastav uuring ja korraldatakse osapoolte kokkusaamiseks seminar, mis annab võimaluse ühise laua taga arutada, kuidas e-sportlikku liikumist organiseeritult ja üheselt mõistetavalt käsitleda ja arendada.

EADSE uus testijuht on Marit Jukk

03.04.2023

Anname teada, et alates 1. aprillist 2023 on konkursil väljavalituna Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) uueks testijuhiks Marit Jukk. Marit töötas senini EADSE koolitustegevuse koordinaatorina, kus muu hulgas haris sportlasi, treenereid, spordijuhte ja teisi huvilisi peamiselt antidopingu teemadel. Lisaks on ta omandanud Tartu Ülikoolis sporditeaduste magistrikraadi. Kuna Marit on ka ise varasemalt olnud tihedalt seotud spordiga, siis ütleb ta, et „enam paremat võimalust ausa spordi edendamiseks Eestis ei ole!“

Soovime Maritile jõudu uutel väljakutsetel!