Tallinnas toimus rahvusvaheline spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse teemaline seminar 

09.02.2024

7. ja 8. veebruaril toimus Tallinnas Integrisport 3.0 projekti raames spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse teemaline seminar. Koos EADSEga oli ürituse kaaskorraldajaks  projekti koordinaator ja sisuekspert CSCF Foundation for Sport Integrity.  
Siiani on projekti põhifookus olnud kokkuleppemängude vastasel võitlusel ning erinevate sidusrühmade kaasamine, kuid Tallinnas oli suurema tähelepanu all lisaks ka e- sport ning sellega kaasnevad võimalikud ohud.  

Fotol seminaril osalejad

„EADSEle on oluline, et seminar andis meile võimaluse kaasata oma aruteludesse e-spordi kogukonna eestvedajaid ning edaspidi leida partneritena koostöös viise, kuidas meie noored panna paremini mõistma ausa spordi väärtusi ja hoida eemale spordi pahupoolest,“ lisas EADSE juhtivuurija Remo Perli. “Samuti on väga oluline liikuda edasi Eesti karistusseadustiku muutmisega. Paljud eksperdid tõid seminaril välja, et spordivõistlustega manipuleerimise erisäte on vajalik.” 

Seminaril oli üle 45 osaleja, 25 organisatsioonist, sh need, kes esinesid nii ettekannetega kui paneelaruteludel. Osalejatele tutvustati spordivõistlustega manipuleerimise ja organiseeritud kuritegevusega seotud erinevaid aspekte. Arutelud hõlmasid nii traditsioonilist sporti kui ka e-sporti. Osalejate seas olid Politsei- ja Piirivalveameti, Prokuratuuri, Maksu- ja Tolliameti, ministeeriumite, spordikihlveo ettevõtete ning spordiorganisatsioonide esindajad. Olulist teavet andsid üritusele lisaks projekti rahvusvahelised partnerid Hispaania politsei, ULIS, FIFpro ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee. 

Fotol vasakult: Remo Perli, Andri Allas, Hannes Jürgen Stalde, Tarvi Pürn, Martti Raju

” Eestis toimunud seminari eesmärk oli edastada selge sõnum kõigile seotud osapooltele: pettuste oht nii traditsioonilises spordis kui ka e-spordis on suur väljakutse, mis nõuab sügavamat mõistmist ja koostööd. Lisaks keskendusime silla loomisele riigiasutuste ja e-spordi kogukonna vahel, tuues esile konkreetsed kitsaskohad ja rõhutades spordi aususe säilitamiseks vajalikku tuge,” ütles CSCF Foundation for Sport Integrity direktor Norbert Rubicsek. “Erinevate organisatsioonide aktiivne osalemine antud küsimustes oli südantsoojendav. Oleme kindlad, et see seminar on oluliselt tugevdanud sidusrühmade lähenemist spordikuritegevuse vastu võitlemisele, eriti aga kiiresti areneval e-spordi maastikul.“ 

Integrisport 3.0 on Euroopa Liidu poolt kaasrahastatav projekt, mis loodi selleks, et pakkuda teoreetilist ja praktilist tuge õiguskaitse- ja kohtuasutustele kokkuleppemängude vastases võitluses kuues projektis osalevas riigis: Austrias, Bulgaarias, Eestis, Kreekas, Rumeenias ja Hispaanias.  

EADSE võeti ULIS’e ametlikuks liikmeks 

18.12.2023

EADSE võeti vastu United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) liikmeskonda. EADSE ja ULISe koostöö on toiminud juba peaaegu 2 aastat ning nüüd võeti EADSE kui Eesti riiklik kontaktpunkt ka organisatsiooni ametlikuks liikmeks. 

ULIS on mittetulunduslik riiklike loteriide ühendus, mille eesmärk on kaitsta spordi ausust ja põhiväärtusi korruptsiooni, eriti aga spordivõistlustega manipuleerimise eest. Lisaks teeb ULIS tihedat koostööd ka erinevate spordiorganisatsioonide ja riigiasutustega. ULIS pakub erinevaid ennetavaid ja toetavaid teenuseid, nagu näiteks kihlveoturu monitoorimine, võimalike pettuste tuvastamine, aruandlus ja koolitamine.

EADSE toimib Eestis spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunktina. Kontaktpunkti üheks ülesandeks on koguda teavet kahtlastest kihlvedudest või kokkulepetest, mis on sõlmitud Eesti spordis ning vajadusel edastada infot ja hoiatusi vajalikele organisatsioonidele. Lisaks ULISele teeb EADSE kihlveo toimuva jälgimiseks koostööd ka Sportradari ning IBIAga (International Betting Integrity Association). 

ULISe president Gilles Maillet tervitas EADSEt uue liikmena ning lisas: “See koostöö on osa meie pidevatest jõupingutustest tagada spordi ausus ning ausad võistlused kogu maailmas.” 

ULISe uudist saab lugeda siit.

EADSE osales Marokos kokkuleppemängude teemalisel kohtumisel

17.11.2023

Maroko pealinnas, Rabatis toimus 7.-9. novembril Euroopa Nõukogu eestvedamisel spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse kohtumine. Eestit esindas EADSE spordivõistlustega manipuleerimise ennetustegevuse koordinaator Kalle Roos.

7. novembril toimunud konverentsil oli peateemaks võitlus illegaalse kihlveopanustamise vastu spordis. Ülemaailmse illegaalse panustamise turu suuruseks arvatakse olevat umbes 1,57 triljonit eurot, mis on hüppeliselt kasvamas. Olukord on väga suureks ohuks spordile tervikuna, sest sellega kaasnevad suured kokkuleppemängude riskid.

Järgmisel kahel päeval toimus kohtumine Euroopa Nõukogu vastava, nn Macolini konventsiooni allkirjastanud riikide vahel, millest on moodustunud nn Kopenhaageni Grupp. Grupp koguneb vähemalt 2 korda aastas. Macolini konventsioon on ainus rahvusvaheline õigusraamistik spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse kohta. Kopenhaageni Grupp ühendab riiklike kontaktpunktide esindajaid, mis toimivad ülemaailmse ekspertide võrgustikuna, teevad koostööd ja toetavad üksteist, et tuvastada, karistada ja vältida spordivõistlustega manipuleerimist. Lisaks grupi liikmetele olid seekord avatud sessioonil esindatud ka 10 Põhja- ja Lääne-Aafrika riiki, kes said grupi ja Euroopa Nõukogu tegemistest parema ülevaate ja jagasid oma rõõme ja muresid antud valdkonnas. Teemat laiendasid omalt poolt ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee, Interpoli ja ÜRO Uimastite ja Kuritegevuse Büroo esindajad. Osalejad said ülevaate erinevate töörühmade tegemistest ning grupile valiti ka kaheks aastaks uus esimees ja juhtkond.

Kalle Roos koos teiste kolleegidega Marokos

Iga viies tippspordis osaleja on kokku puutunud spordivõistluste manipuleerimisega

05.05.2021

Laiaulatuslik Erasmus+ uuring Euroopa riikide seas näitab, et ligi 20% spordis osalejatest on kokku puutunud otseselt või kaudselt spordivõistluste manipuleerimisega ehk kokkuleppemängudega.

Kokkuleppemängud on teadaolevalt ülemaailmselt levinud probleem ning kogu spordimaailma kahjustav tegevus. Genti ülikooli koordineeritud suureulatuslikus rahvusvahelises uuringus analüüsiti kokkuleppemängude levikut 7 Euroopa riigis (Austria, Belgia, Horvaatia, Prantsusmaa, Holland, Sveitš ja Ühendkuningriigid). Esmased uuringutulemused näitavad, et enam kui 5000 vastajast on 20% saanud otseselt pakkumise kokkuleppemänguks. 18% uuringus osalejatest vastas, et nad tunnevad isiklikult ühte või mitut isikut, kelle poole on pöördutud kokkuleppemängu pakkumisega. Lisaks tunnistas 8% vastajatest, et nad on ka ise teinud kellelegi pakkumise spordivõistluste manipuleerimiseks.

Spordikihlvedudega seotud kokkuleppemängude puhul panustatakse teadlikult mängule, kus manipuleeritakse otseselt kas võistluse tulemusega või mõne konkreetse sündmusega võistluste ajal. Vaid 10% vastanutest, kes olid kokku puutunud kokkuleppemängudega märkisid, et neile tehti pakkumine panustada manipuleeritavale mängule eesmärgiga teenida raha.  Ligi 40% vastanutest märkis, et tundsid tugevat survet kokkuleppemängus osalemiseks ning 36% uuritavatest vastas, et neid ajendas võistlusi manipuleerima pakutava tasu suurus või rahalised raskused.

Spordivõistlustele panustamine ning võimalik manipuleerimine on ülemaailmselt märkimisväärne probleem, kuid paraku selle mastaapsust alahinnatakse ning ei teadvustata probleemi tõsidust. ERASMUS+ projekt on seega sihiks võtnud vastavate tegevusmeetmete ja tööriistade väljatöötamise, mis käsitlevad spordivõistluste manipuleerimise ennetamist. Ühtlasi selgub uuringust, et suur hulk vastanute hulgast (48%), kellele on tehtud pakkumine kokkuleppemänguks, ei ole sellest mitte kunagi teada andnud. Vaid mõnel üksikul korral anti sellisest tegevusest teada anonüümse vihjeliini kaudu teatud organisatsioonile või politseile. Sellest võib järeldada, et inimesed ei ole kas teadlikud vihjeliini olemasolust ja/või kardetakse sageli oma kahtlustest või teadmisest teada anda. Seega on lisaks üleüldisele teadlikkuse tõstmisele ja teavituskampaaniate loomisele äärmiselt oluline kaitsta neid inimesi, kes on otsustanud kas kokkuleppemängu juhtumit  üles tunnistada või ebaõigest tegevusest teatada.

Sportlastel tuleb järgida lihtsaid reegleid:

  • Ära panusta enda spordialal!
  • Ära manipuleeri, anna alati endast parim!
  • Ära jaga siseinformatsiooni!
  • Teata toimuvast! Informeeri koheselt EADSE vihjeliini, kui märkad kahtlast tegevust või oled sellest teadlik.

 

Ülevaatlikud videod spordivõistlustega manipuleerimise olemusest ja tagajärgedest.

Lisalugemist spordivõistluste manipuleerimise vastasest ennetustööst.

Allikas:

Nearly 20% of people in sports confronted with (in)direct match-fixing proposals. 2021. Universiteit Gent. https://www.ugent.be/en/news-events/matchfixing.