Värske uuringuga võeti luubi alla dopingu kasutamise levik Eesti spordis

Kultuuriministeeriumi pressiteade
19.detsember 2023

Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud dopingu kasutamise leviku uuringuga sooviti saada ülevaade tippsportlaste, treenerite ja tugipersonali kokkupuutest keelatud ainete ja meetoditega ning sellega seotud teadmistest ja hoiakutest. Tulemused näitavad, et laialdast dopingukasutamist Eestis eeldatavasti ei toimu, kuid järjepidevalt peaks jätkama antidopingu alase koolitusega. 

„Dopingutarvitamine ohustab nii Eesti tipp- kui ka harrastusspordi mainet. Iga dopingukahtlus murendab usku ausasse sporti ning paneb pinge alla need sportlased, kes tegutsevad ausalt. Uuringus osalenute seas esineb dopingupakkumisi võrdlemisi vähe, kuid ka seda on liiga palju. Oluline on teha tarnijate tegevus võimalikult keeruliseks, samuti peame edaspidi veelgi enam panustama sportlaste ja nende tugipersonali antidopingu alasesse koolitusse, eriti venekeelse spordikogukonna seas,“ rääkis Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn

„Eestis edendab diskrimineerimisvaba, eetilist ning ausat sporti 2019. aastal asutatud Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus. „Dopingu kasutamise leviku uuring annab väärtusliku teadmise, mis aitab dopinguvastases võitluses spordimaastikul paremini orienteeruda ning ausa spordi edendamiseks olulisi järeldusi teha. Täname uuringu tellijat ja läbiviijat ning kõiki spordialaliite, kes uuringusse panustasid,“ kommenteeris sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe

Uuringu raames küsiti kokku 1101 vastajalt rohkem kui 70 spordialalt nende dopingut puudutavate teadmiste ja hoiakute, dopingu kasutamise leviku ja sellest teavitamise ning antidopingu koolituse kohta. 

Isiklikku dopingu kasutamist viimase nelja aasta jooksul tunnistasid uuringus osalenutest väga vähesed ehk 1%, samuti on harva (2-3%) saanud osalejad dopingupakkumisi. Samas teab mõnda teist sportlast, kes on viimase nelja aasta jooksul kasutanud sportliku soorituse parandamiseks teadlikult dopingut, kuid ei ole sellega seni vahele jäänud, kokku 7% vastanutest. Keelatud ainete ja meetodite kasutamist peetakse enam levinuks enda vahetust lähedusest kaugemal. Uuringus osalenud tugipersonalist ei olnud endi sõnul keegi teadlikult kaasa aidanud sportlase keelatud ainete või meetodite kasutamisele. Sportlaste dopingu kasutamise ja tugipersonali dopingu kasutamisele kaasa aitamise eest karistamist peavad vajalikuks pea kõik uuringus osalenud. 

Antidopingu alase koolituse on kokku läbinud pea pooled uuringus osalenud sportlastest ning veidi üle poole tugipersonalist. Uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et koolituse läbimine mõjutab positiivselt nii teadlikkust dopingu olemusest ja selle vastastest reeglitest kui ka kasutamist puudutavaid hoiakuid. 

Uuringu tulemustest ilmnes ka erinevusi dopingu teemalistes teadmistes, hoiakutes, normides ja käitumises soo, emakeele, vanuse ja spordialade põhjal. Vene emakeelega sportlased ja tugipersonal on vähem kursis dopinguvastaste reeglitega ning peavad dopingu kasutamist sagedamini õigustatuks. Positiivselt tõusid esile 25-32-aastased vastanud sportlased, kes on endi hinnangul dopingu olemuse ja selle vastaste reeglitega paremini kursis, peavad kasutamist harvem õigustatuks ning soovivad tarvitamisele kaasa aidanud tugipersonalile hetkel kehtivatest reeglitest karmimaid karistusi. 

Spordialade võrdluses tõusid teiste seast läbivalt enim esile kulturism ja fitness ning jõutõstmine ja tõstmine. Nende alade esindajatest vastanud pidasid dopingu kasutamist kõige sagedamini teatud juhtudel õigustatuks ning Eestis ja välismaal enda spordialal ülekaalukalt enim levinuks. Samuti on need vastanud saanud eri perioodidel Eestis ise enim dopingu pakkumisi ning teavad ka keskmisest oluliselt sagedamini Eestis mõnda teist dopingu pakkumise saanud sportlast. Lisaks teavad nad ülekaalukalt enim mõnda viimase nelja aasta jooksul dopingut kasutanud sportlast, kes pole sellega vahele jäänud.

Uuringu viis 2023. aasta oktoobris läbi Eesti Uuringukeskus. Uuringu kokkuvõtte ja infograafikutega saab lähemalt tutvuda Kultuuriministeeriumi kodulehel.  

Uuringu dokumendid on kättesaadavad ka siit:
Infoleht
Dopingu kasutamise leviku uuring

WADA esindaja külastas EADSEt

19.12.2023

Eelmisel nädalal toimus EADSEs tähelepanuväärne sündmus, sest esimest korda külastas Eesti kontorit WADA esindaja. Stefan Trinks, kes koordineerib Ülemaailmses Dopinguvastases Agentuuris Euroopa NADOsid ehk riiklikke antidopingu agentuure (Manager, Government and NADO relations Responsible), külastas EADSEt 12.-13. detsembril.

Külastuse eesmärgiks oli saada ülevaade EADSE tegemistest ehk mis on praegune seis, kuidas ja mis antidopingu valdkonnad on arenenud, mis on meie tulevikuplaanides ning millised on väljakutsed. Muu hulgas tutvustati Kultuuriministeeriumi poolt hiljuti valminud dopingu leviku uuringut Eestis, mis kajastab Eesti tippspordi hetkeseisu. Kui esimesel päeval keskenduti täielikult antidopingu teemadele, siis teisel päeval käsitleti nii turvalise spordi kui spordivõistlustega manipuleerimise valdkondi ning arutleti rahvusvahelise koostöövõimaluste üle.

Kohtumise tegi edukaks Stefani avatus koostööle, tänu millele on meil edaspidi oma inimene WADAs, kes toetab meid kõikides antidopingu küsimustes.

Stefan Trinks ja EADSE esindajad

EADSE osales ERASMUS+ õpirändel Norras

23.10.2023

10. – 12. oktoobril osalesid EADSE töötajad Euroopa Liidu poolt rahastatud õpirännakul Oslos, Norra Antidopingu Agentuuris. Õpirände tulemusena loodi alus tulevaseks koostööks ning õpiti Norra kolleegidelt, kuidas nemad dopinguvastast võitlust ellu viivad.

Sarnaselt Soomele ja Taanile, teostavad ka norralased dopinguvastast ennetustööd harrastussportlaste seas. Koostöölepingud on sõlmitud ligikaudu poolte Norras tegutsevate spordikeskustega, kus viiakse läbi testimisi ning koolitatakse nii personali kui ka spordiharrastajaid dopingu tarvitamise negatiivsetest mõjudest.

Norra Antidopingu Agentuur on välja töötanud muljetavaldava programmi „Hercules“, vähendamaks anaboolsete steroidide kasutamist noorukite seas. Lisaks, kuna Norras pööratakse suurt tähelepanu kriminaalide rehabiliteerimisele, on antud programm laienenud edukalt ka vanglatesse. Hercules’i programm ühendab teoreetilised antidopingu loengud praktilise jõutreeninguga, kus programmis osalevatele kinnipeetavatele tutvustatakse dopingu kasutamise positiivseid ja negatiivseid mõjusid, erilist rõhku pannakse anaboolsete steroidide kasutamisele, mille kõrvalmõjuna esineb palju terviseprobleeme. Tihtipeale ei teadvustata, et halb meeleolu ja agressiivne käitumine on samuti anaboolsete steroidide kasutamise üheks kõrvalmõjuks ning võib samuti olla põhjuseks, miks satutakse kuritegelikule teele. Projekti tulemusena kinnitasid osalejad, et programmi läbimisel paranes lisaks füüsilisele võimekusele ka nende vaimne tervis ning mõjus positiivselt nende meeleolule ja eneserahulolule.

Norra Antidoping teeb tihedat koostööd politseiga, et tabada dopinguainetega äritsejate ja -tarvitajate võrgustikke. Antidopingus töötavad politseinikud, kes oma kogemustepagasiga toetavad nii dopinguainete kasutajate ja nendega kaubitsejate vahelevõtmist. Erasmus+ õpirände raames erinevate Põhjamaade riikide külastamise tulemusena on ilmnenud, et dopingu kasutamise ennetamiseks on järjest enam vaja edendada tihedat koostööd testimis- ja uurimisvaldkonna ekspertide vahel nii regionaalsel kui rahvusvahelisel tasandil.

Lisaks eelnevale tegutseb Norra Antidoping selle nimel, et aidata ja nõustada antidopingu organisatsioone üle maailma. Partnerlust on rakendatud näiteks Hiina, Keenia ja Gruusia antidopingu agentuuridega, et suurendada nende võimekust. Nähes, kui efektiivselt töötavad antidopingu organisatsioonid Põhjamaades, tunneme, et regionaalsest koostööst Skandinaaviamaades on meil üht-teist õppida.Samuti on pandud alus läbirääkimistele moodustamaks ühine koostöögrupp Balti- ja Skandinaaviamaade vahel.

Teisel õppepäeval osalesid EADSE töötajad koos Norra Antidopingu töötajatega NAPMU (Nordic Athlete Passport Management Unit) koostöögrupi kohtumisel, kus arutati koos esindajatega rahvusvahelistest organisatsioonidest AIU (Athlete Integrity Unit), ITA (International Testing Agency) ja WADA (World Anti-Doping Agency) tehtud ja käimasolevaid projekte seoses sportlaste bioloogiliste passide monitoorimisega.

Kohal olid erinevate riikide antidopingu organisatsioonide eksperdid, kes jagasid praktilisi kogemusi seoses uue ABP (Athlete Biological Passport) mooduliga ning räägiti uutest võimalikest andme- ja -vereanalüüsimeetoditest. Uued teadmised ja oskused sportlaste bioloogilise passi tõlgendamisel tulevad EADSE töötajatele edaspidises töös kasuks.

EADSE ja Norra Antidopingu kolleegid kogemusi jagamas

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused kuuluvad autoritele, ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

Baltic NADO Symposium 2023 toimus sel korral Eestis

13.09.2023

6.-8.septembril toimus Kääriku Spordikeskuses teine „Baltic NADO Symposium 2023“, mille eestvedajateks oli seekord Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA.  Kohtumisest võtsid osa Eesti, Läti ja Leedu antidopingu agentuuri juhid ja spetsialistid.

Kahepäevasel seminaril toimusid ühised loengud, kui ka parralleelsessioonid, kus spetsiifiliste valdkondade esindajad said uusi teadmisi ja vahetada kogemusi, nii suurtes, kui väiksemates gruppides. Sessioonides arutati spordieetika valdkonda, spordis esinevat väärkohtlemist, antidopingu ning kokkuleppemängude temaatikat.

Tallinna Ülikooli professor Kristjan Port avas dopingu kasutamise harrastusspordi vaatenurgast. Tehtud ettekandes loos seoseid spordi ja teiste eluvaldkondade vahel (nt majandus) ning tõi näiteid, mis selgitasid kuulajaskonnale dopingu kasutamist läbi psühholoogia.

Hea kolleega Sara A. Solheim, Norra anti-dopingu laboratooriumist tutvustas dopingukontrollis tehtava uue kuiva vere meetodi kasutamist, mida osalejad said läbi viia enda peal.

Päeva lõpetasid Soome antidopingu agentuuri kolleegid PhD Pekka Rauhala ja Katja Huotari, kes tutvustasid transsooliste sportlaste kontseptsiooni ja jagasid mõtteid ja juhiseid reeglite kehtestamise osas, Soome näitel. On hea meel, et saime jagada ka enda praktikaid ja tutvustada kolleegidele meie arengut nii väärkohtlemise, kokkuleppemängude kui dopingu valdkondades.

Henn Vallimäe teatepulka üle andmas Leedu NADO esindajale Rūta Banytėle.

Sümpoosium lõppes teatepulga edasi andmisega Leedu antidopinguagentuuri juhile.
2024. aasta Baltic NADO kohtumise võõrustajaks on Leedu.