Märka ja enneta laste väärkohtlemist spordis!

01.06.2021

Eesti Antidopingu ja Sporditeabe Sihtasutusel (EADSE) on koostöös erinevate ekspertidega valminud spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks.

„Väärkohtlemine spordis on probleem, mis ei kao iseenesest ning käitumisjuhend spordiorganisatsioonidele on märgiline samm selle välja juurimisel. Tänasel lastekaitsepäeval saame vaadata optimistlikult tulevikku ning öelda, et laste ja noorte turvalisus spordis on oluliste prioriteetide seas,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „Iga laps peab spordist saama positiivse kogemuse ja head mälestused kogu eluks,“ lisas Ott.

„Spordis ei ole kohta ahistamisele või mis tahes väärkohtlemisele. Sellegipoolest võib seda ette tulla, ning seda ka varjatult ja üldsuse teadmata. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, sest täiskasvanu vastutab lapsele turvalise treeningukeskkonna tagamise ja sealhulgas sobimatu käitumise ennetamise eest,“ märkis EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe. „Lastega töötavad inimesed peavad tundma väärkohtlemise märke ning oskama reageerida väärkohtlemise juhtumite ja kahtluse korral,“ lisas Vallimäe.

Käitumisjuhend aitab spordiorganisatsioonil märgata ja ennetada väärkohtlemist ning võimalikke juhtumeid vajadusel lahendada. Treeneritele ja muule spordipersonalile on sõnastatud väärkohtlemist ennetavad käitumisreeglid ning spordiorganisatsioonidele juhised juhtumite lahendamiseks.

Väärkohtlemine võib sageli olla väärkohtleja võimu kuritarvitamise väljendus. Treener on tavaliselt sportlasele autoriteet ning usaldusisik. Paraku võidakse seda usaldust ja enda positsiooni ära kasutada ning tekkida võivad ebavõrdsed võimusuhted sportlase ja treeneri vahel. Seetõttu on äärmiselt oluline, et kõik täiskasvanud, kes töötavad laste ja noortega, suhtuksid oma töösse professionaalselt ja austusega, peaksid kinni käitumisreeglitest, võtaksid vastutuse ning säilitaksid kriitilise mõtlemise. Kui väärkohtlemist nähakse kõrvalt, tuleb sellele reageerida. Väärkohtlemist tuleb käsitleda kõiki puudutava probleemina, mitte üksikisiku murena.

Laste ja noorte liikumisharrastuse laiendamine on spordivaldkonna üks põhieesmärke. Kaasates lapsi ja noori sportima, on oluline, et see pakuks rõõmu ja võimaldaks eneseteostust. Eesti spordikorralduse nurgakiviks on kokkulepe, et igaühel peab olema võimalus osaleda inimõigusi austavas ning ausa spordi ja teisi spordieetika põhimõtteid järgivas keskkonnas. ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgi tuleb last kaitsta igasuguse vaimse ja füüsilise vägivalla, ülekohtu, hooletusse jätmise, hooletu või julma kohtlemise, ärakasutamise ja seksuaalse või muu kuritarvitamise eest. Igal lapsel on õigus kaitsele igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest.

Käitumisjuhend valmis koostöös Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Lastekaitse Liidu, Eesti Olümpiakomitee, SA Noored Olümpiale, Spordikoolituse ja -Teabe SA eksperdid.

Juhendiga saab tutvuda siin:

Kultuuriministri ümarlaud käsitles väärkohtlemist spordis

25.05.2021

Reedel, 22.mail toimus kultuuriminister Anneli Otti kutsel ümarlaud, kus käsitleti viimasel ajal palju kõneainet pakkunud spordisisest väärkohtlemist, sh selle märkamist, ennetamist ja juhtumite lahendamist. Osalesid Eesti Olümpiakomitee, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse, Eesti Jalgpalli Liidu, Eesti Võimlemisliidu, Eesti Ujumisliidu, Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti Käsipalliliidu esindajad.

Kultuuriministri sõnul oli kohtumine väga konstruktiivne ning hea meel oli näha, et kõik olid väljas ühe asja eest – sport peab olema turvaline ning meeldiv tegevus kõigile sõltumata vanuseastmest.

Väärkohtlemine on laiem ühiskondlik probleem, mis on viimasel ajal väljendunud eriti teravalt spordivaldkonnas. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus EADSE on oma tegevuses selles suunas olulisi samme astunud ja pööranud suurt tähelepanu ennetus- ja teavitustööle. Näiteks on viidud läbi mitmeid koolitusi ja seminare ning koostatud vajalikke infomaterjale. Muutus ei sünni aga üleöö ning kindlasti tuleb probleemile läheneda senisest süsteemsemalt.

Valminud ja rakendamisel on käitumisjuhend spordiorganisatsioonidele, milles antakse juhiseid väärkohtlemise ja ahistamise kahtlusjuhtumi korral käitumiseks, ning treeneritele jm spordipersonalile, kuidas märgata, ennetada, käituda väärkohtlemise ja ahistamise olukordade puhul. Käitumisjuhend on valminud Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Lastekaitse Liidu, Eesti Olümpiakomitee, SA Noored Olümpiale, Spordikoolituse ja -Teabe SA, Eesti Antidopingu ja Sporditeabe SA jt ekspertide koostöös. Lisaks on arvestatud Norra olümpiakomitee juhistega.

Eesti Olümpiakomitee monitoorib regulaarselt treenerite sobivust töötamisel laste ja noortega lastekaitseseaduse järgi, algatatud on kampaania #märka ning ajakirjas Liikumine ja Sport on avaldatud teemakohaseid kirjutisi.

Koosolekul tõstatus mõte, et treenerid ja ülejäänud spordipersonal, kes töötavad lastega ja puutuvad oma töös lastega kokku, võiksid saada koolituse, kuidas kõiki reegleid ja häid tavasid järgides lastega käituda. Spordiorganisatsioonid peaksid määrama väärkohtlemise kontaktisikud, keda koolitatakse ja kes oskavad vajadusel anda nõu.

Kultuuriminister Anneli Ott peab oluliseks väärkohtlemisega seotud ebameeldivate vahejuhtumite laiemat märkamist ka ühiskonnas. Peab olema valmisolek reageerimiseks ja sekkumiseks, sest üheskoos ühe eesmärgi nimel tegutsedes, on lihtsam ka probleemi välja juurida.

Kultuuriminister Anneli Ott