Eesti dopinguvastased reeglid (2021)

Eesti dopinguvastased reeglid (ENG)

Maailma dopinguvastane koodeks võeti vastu 2003. aastal. Samal aastal allkirjastas Eesti Vabariigi valitsus Kopenhaageni deklaratsiooni, millega Eesti riik kohustus koodeksit järgima. Eesti dopinguvastaste reeglite (EDR) koostamisel juhinduti WADA koodeksist.

Dopinguvastatste reeglite järgimine on spordiga tegelemisel samaväärne võistlusmääruste järgimisega, sest mõlemad määravad ära spordiga tegelemise eeldused ja tingimused. Sportlaste ja sportlaste abipersonali nõustumine reeglitega on võistlustest osavõtu eeltingimuseks. Sportlase tervise hoidmine ning ausa mängu põhimõtete järgimine on spordiga tegelemise olulisimateks aluspõhimõteteks ja eesmärkideks ning dopinguvastaste reeglite rikkumine on nende põhimõtete täitmise ja eesmärkide saavutamise suurimaks ohuks.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Sihtasutuse Eesti Antidoping (EAD) poolt kinnitatud Eesti dopinguvastased reeglid jõustusid esmakordselt 1. jaanuaril 2010, mida muudeti 2012.a. Tulenevalt koodeksi uuenemisest, kehtestati ka reeglite uus redaktsioon alates 1. jaanuarist 2015.

Seoses WADA 2021 koodeksi rakendumisega on valminud uued Eesti dopinguvastased reeglid (EDR), mille redaktsiooni kiitis WADA heaks 8. aprillil 2021.