Euroopa Nõukogu liikmesriigid, Euroopa kultuurikonventsiooni pooleks olevad riigid ja teised riigid, kes on käesolevale konventsioonile alla kirjutanud on teadlikud sellest, mida sport etendab tervisekaitses, moraalses ja kehalises kasvatuses ning rahvaste paremas üksteisemõistmises ning tunnevad muret dopinguainete ja -meetodite kasutuselevõtu suurenemise pärast kõigi spordialade sportlaste seas ning selle tagajärgede pärast asjaosaliste tervisele ja spordi tulevikule.

Euroopa Nõukogu dopinguvastane konventsioon

Euroopa Nõukogu dopinguvastase konventsiooni ratifitseerimise seadus