Riiklik kontaktpunkt on Macolini konventsiooni artiklis 13 kirjeldatud peamine riiklik keskus, mis on pühendatud spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse koordineerimisele riiklikul tasandil.

Kultuuriministeeriumi ja Eesti Antidopingu ja Spordikoolituse SA vahel 23. detsembril 2020 tähtajatult sõlmitud halduslepinguga volitati EADSE-le haldusülesanne järgmises:

1. Lepingu ese

1.1. Lepinguga volitab Kultuuriministeerium EADSE-t täitma haldusülesannet, milleks on spordiseaduse § 11¹ alusel spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmine:

1.1.1. kogub ja edastab asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud teavet;

1.1.2. koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust;

1.1.3. võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatutest ja kahtlastest, Eestis toimuvate spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest ning edastab vajaduse korral hoiatusi;

1.1.4. edastab teavet võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele, spordiorganisatsioonidele või spordikihlvedude korraldajatele;

1.1.5. teeb koostööd kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas teiste riikide kontaktpunktidega.