Kultuuriministeeriumi ja Eesti Antidopingu ja Spordikoolituse SA vahel 23. detsembril 2020 tähtajatult sõlmitud halduslepinguga volitati EADSE-le haldusülesanne järgmises:

1. Lepingu ese

1.1. Lepinguga volitab Kultuuriministeerium EADSE-t täitma haldusülesannet, milleks on spordiseaduse § 11¹ alusel spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmine:

1.1.2. kogub ja edastab asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud teavet;

1.1.3. koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust;

1.1.4. võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatutest ja kahtlastest, Eestis toimuvate spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest ning edastab vajaduse korral hoiatusi;

1.1.5. edastab teavet võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele, spordiorganisatsioonidele või spordikihlvedude korraldajatele;

1.1.6. teeb koostööd kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas teiste riikide kontaktpunktidega.