Mida TUE tähendab?

Üks dopinguvastase tegevuse aluspõhimõtteid on sportlase tervise kaitse.

Võib juhtuda, et tervislikel põhjustel on sportlasel vaja manustada keelatud ainet või kasutada keelatud meetodit.WADA koodeksi järgi võib seda teha. Oluline on see, et sel juhul tuleb hankida nn raviotstarbelise kasutamise erand ehk TUE (Therapeutic Use Exemption).

TUE saamiseks peab olema täidetud kolm põhitingimust:

  • keelatud aine (või meetodi) kasutamine peab olema sportlase tervisele vajalik;
  • selle kasutamise tulemusena ei tohi sportlik sooritusvõime muutuda paremaks, kui see oleks tervisliku seisundi taastumisel;
  • olemas ei ole muud mõistlikku ravi, mida saaks rakendada keelatud aine või meetodi asemel.

 

Millest alustada?

Sportlane, kes vajab raviotstarbelise kasutamise erandit TUE, peaks seda taotlema esimesel võimalusel. Raviotstarbelise kasutamise erandit nende ainete suhtes, mis on keelatud vaid võistlussiseselt, peaks sportlane taotlema vähemalt 30 päeva enne oma järgmist võistlust, kui tegemist ei ole häda- või erandolukorraga. Sportlane, sõltuvalt oma staatusest, peaks taotluse esitama kas

a) oma riiklikule dopinguvastasele organisatsioonile,

b) rahvusvahelisele alaliidule,

c) ja/või suurürituse korraldajale,

kasutades selleks olemasolevat raviotstarbelise kasutamise erandi taotluse vormi.

 

Sportlasel tuleb kontrollida oma rahvusvahelisest alaliidust või riiklikust dopinguvastasest organisatsioonist (EADSE), millal tuleb esitada uus taotlus või kas rahvusvaheliseks tunnustamiseks võib edastada varem tehtud TUE. Tuleb meeles pidada, et riiklikul tasemel antud TUE-t ei pruugita tunnustada automaatselt ka rahvusvahelisel tasandil.

Vaata lähemalt: TUE taotlemine.

Lihtsuse huvides võib võtta otse ühendust Eesti ja Spordieetika Sihtasutusega (info@antidoping.ee), et taotlemisprotseduuri täpsustada.

 

WADA TUE taotlemise skeem

Rahvusvaheline TUE

Rahvusvaheline taseme ja rahvusvahelistel võistlustel osaleva sportlaste eriloa TUE andmise eest vastutab rahvusvaheline spordialaliit – IF. Sportlane peab tutvuma oma rahvuslikust või rahvusvahelisest spordialaliidust eriloa TUE saamise korraga ja vajadusel taotlema TUE-t aegsasti oma spordiala IF-st.

 

EADSE antud eriluba TUE kehtib siseriikliku taseme sportlastele ja siseriiklikel võistlustel Eestis ning see ei kehti automaatselt rahvusvahelistel võistlustel ilma IF-poolse tunnustamiseta.

Sportlased, kes kuuluvad oma spordiala IF-i registreeritud testigruppi või osalevad oma IF egiidi all rahvusvahelistel spordiüritustel, olenemata vanusest või riiklikust tasemest, peavad eelnevalt taotlema rahvusvahelise TUE eriloa vastavalt WADA rahvusvahelisele TUE standardile (ISTUE) ja IF-i reeglitele.

Sportlane peab eelnevalt selgitama eriloa TUE taotlemise konkreetseid tingimusi ja korda sõltuvalt vajadusest, kas TUE-t taotletakse siseriiklikult, EADSE-lt või IF-st. Rahvusvahelistel spordialaliitudel on sageli oma vabastustaotluse vorm, mis täidetakse inglise keeles ja millele on lisatud nõutavad inglise keelde tõlgitud arstitõendid.

Rahvusvaheline spordiföderatsioon IF teavitab nii sportlast kui ka tema riiklikku antidopinguorganisatsiooni (Eestis -EADSE) kõigist tema poolt tehtud TUE eranditest. Kui EADSE leiab, et erandi andmise kriteeriumid ei vasta WADA rahvusvahelises standardis (ISTUE) sätestatud tingimustele, võib ta suunata TUE andmise otsuse WADA-le läbivaatamiseks 21 päeva jooksul pärast teate kättesaamist IF-st. Vastasel juhul kehtivad IF antud TUE-d ka siseriiklikel võistlustel.

WADA rahvusvahelise TUE taotlemise skeem

EADSE antud eriloa TUE tunnustamise praktika rahvusvaheliste spordialaliitude poolt

EADSE poolt antud TUE-d kehtivad siseriikliku taseme sportlastele ja siseriiklikel võistlustel Eestis ning need ei kehti automaatselt rahvusvahelistel võistlustel ilma rahvusvahelise spordialaliidu tunnustuseta.

Sportlane, kes on seni võistelnud vaid siseriiklikul tasandil ja kellel on varasemast kehtiv EAD/EADSE antud eriluba TUE, peab taotlema oma TUE tunnustamist IF poolt juhul, kui ta tõuseb rahvusvahelisele tasemele või kavatseb osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

Sportlane peab kindlaks tegema, kas rahvusvaheline spordialaliit tunnustab automaatselt EADSE antud TUE-t või on nõutav TUE taotluse esitamine rahvusvahelisele spordialaliidule (sealhulgas ingliskeelne taotlus ja vajaduse korral ka inglise keelde tõlgitud lisad).

Kui EADSE antud eriluba TUE vastab WADA rahvusvahelise standardi ISTUE tingimustele, tunnustab seda ka rahvusvaheline spordialaliit rahvusvahelisel tasemel toimuvatel võistlustel. Kui aga IF leiab, et need nõuded pole täidetud ning keeldub seetõttu TUE-t tunnustamast, teavitab IF viivitamata nii sportlast kui ka EADSE-t mittetunnustamise põhjustest.

Sportlasel ja/või EADSE-l on alates teavitamisest 21 päeva aega, et saata keeldumine WADA-le läbivaatamiseks. Sellel perioodil jääb TUE kehtima siseriiklikele võistlustele ja võistlusvälisele testimisele seni, kuni WADA on otsuse teinud. Kui 21 päeva jooksul ei ole küsimust WADA-le saadetud, kaotab TUE selle aja möödumisel kehtivuse nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

 

Apellatsioon rahvusvahelise spordiföderatsiooni tehtud eriloa TUE kohta

Sportlane võib rahvusvahelise spordialaliidu poolse negatiivse TUE taotluse otsuse edasi kaevata, esitades otsuse läbivaatamiseks WADA-le ja/või kaebuse Rahvusvahelisele Spordiarbitraažikohtusse (CAS).